ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2009 תישאר ללא שינוי

25.5.2009
 
ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2009 תישאר ללא שינוי
 
   
   
מבנק ישראל נמסר כי ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2009 תישאר ללא שינוי ותעמוד על 0.5%.
   
   
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה ב-1%, שיעור זה תואם את התחזיות המוקדמות של החזאים. מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-0.9% וב-12 החודשים האחרונים ב-3.1%, מעט מעל הגבול העליון של יעד המחירים.
   
התחזיות לאינפלציה ולריבית: ממוצע תחזיות החזאים לחודשים מאי ויוני הוא לעליה של 0.3% ו-0.4% בהתאמה. כך, לפי תחזיות אלה, כבר בחודש הבא צפויה האינפלציה בהסתכלות של 12 חודשים אחורנית להיכנס לתוך היעד ולהישאר בתוכו בשנה הקרובה. מאז פרסום מדד מרץ, עליית המיסים על הסיגריות והדלק והצפי להעלאת המע"מ, עלו הצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים. כך, הצפיות הנגזרות משוק ההון בחודש מאי וממוצע צפיות החזאים בימים האחרונים הן לעליה של 1.9% ו-2.2% בהתאמה. לפי שוק ההון והחזאים, ריבית בנק ישראל לחודש יוני לא צפויה להשתנות. בעוד שנה, לפי החזאים תעמוד ריבית בנק ישראל על 1.3% ולפי שוק ההון על 2.2%.
   
הפעילות הריאלית: על פי נתוני החשבונאות הלאומית לרביע הראשון, התכווץ התוצר בקצב שנתי של 3.6%. ירידה זאת בתוצר עקבית עם תחזית בנק ישראל להתכווצות של 1.5% בתוצר לשנת 2009. לפי תחזית זאת, התחדשות הצמיחה צפויה לקראת סוף השנה. הייצוא והייבוא ירדו ב-48.5% ו-61.9% בהתאמה. ההשקעה בענפי המשק ירדה אף היא בשיעור חד של 37.6% והצריכה הפרטית ירדה ב- 4.3% (כל נתוני החשבונאות הללו מציגים את השינוי ברביע הראשון של 2009 ביחס לרביע האחרון של 2008 במונחים שנתיים). המדד המשולב לחודש אפריל ירד ב- 0.3%, ירידה מתונה יחסית לירידות שנרשמו בו בחודשים האחרונים.
   
שוק העבודה והשכר: השפעות המשבר מורגשות בשוק העבודה, אם כי חלק מהאינדיקטורים מצביעים על התמתנות בהחמרת המצב. על פי נתוני הביטוח הלאומי נבלמה בפברואר הירידה במספר משרות השכיר במשק. מספר המובטלים המשיך לגדול אך שיעור הגידול מתמתן בהדרגה מ-2.4% בינואר ל-1.8% במרץ. כך, שיעור האבטלה בפברואר נותר זהה לרמתו בינואר ועמד על 6.9%. לעומת זאת, תשלומי דמי האבטלה בפברואר ומרץ היו גבוהים ב-59% מאשר בחודשים המקבילים ב-2008 ועלייתם מואצת. נתוני הגביה של מס בריאות מצביעים על ירידה ריאלית של 3.5% באפריל 2009 לעומת אפריל 2008, מה שעשוי להצביע על העמקת הירידות בשכר ובתעסוקה. בשכר הנומינאלי והריאלי למשרת שכיר נרשמו בחודש פברואר ירידות של 0.5% ו-0.7% בהתאמה (שינוי חודשי).
 
נתוני התקציב: בארבעת החודשים הראשונים של 2009 הסתכם הגרעון הכולל (ללא אשראי) ב-7.9 מיליארדי ש"ח לעומת עודף של 5.6 מיליארדים בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות הממשלה מתחילת השנה נמוכות בכ-10% (7.8 מיליארד ש"ח) מהרמה התואמת את הצעת התקציב החדשה לשנת 2009 (246 מיליארד ש"ח). זאת על רקע מגבלת ההוצאות הנובעת מאי-אישור התקציב ל-2009. כתוצאה מכך צפוי גידול משמעותי בהוצאות עם אישור התקציב. תקבולי המיסים ממשיכים לרדת אולם, זהו החודש השני ברציפות שקצב הירידה הואט, בעיקר בגביית המיסים העקיפים. התקציב ל-2009 ול-2010 שאושר על ידי הממשלה מתבסס על יעדי גרעון של 6% ו-5.5% לשנים 2009, 2010 בהתאמה.
 
שוק מט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון שהתקיים ב-26/4/09 ועד ה-24/5/09 התחזק השקל מול הדולר ומול האירו ב-6.8% ו-1.9% בהתאמה. מול שער החליפין האפקטיבי התחזק השקל ב-0.6%. בהסתכלות על כלל התקופה שבין 24/4/09 ל-24/5/09, התחזקות השקל מול הדולר תאמה את המגמה העולמית של החלשות הדולר.
   
שוק ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון שהתקיים ב-26/4/09 ועד ה-24/5/09 עלו מדדי המניות ת"א 25 ות"א 100 ב-11.6% וב-14.5% בהתאמה. גם בשוקי המניות בעולם נרשמו בתקופה זאת עליות חדות. התשואות על אג"ח ממשלתיות לא-צמודות של ממשלת ישראל ל-10 שנים עלו בכ- 60 נקודות בסיס לרמה של 5.47% והתשואות על אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, עלו בכ-30 נקודות בסיס לרמה של 3.3%. כך, בסיכומה של התקופה שבין 26/4/09 ל-24/5/09, התרחב המרווח בין התשואות לרמה של 220 נקודות בסיס. בשוק האג"ח הקונצרניות נרשמו ירידות בתשואות. במדדי התל-בונד 20 והתל-בונד 40 נרשמה עליה של 0.6% ו-3.8% בהתאמה. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים כפי שנמדדת על ידי מרווחי ה-CDS המשיכה לרדת גם החודש מרמה של 1.8% לרמה של 1.4%. גם במדינות אחרות ירדו מרווחי ה-CDS. ב-12 החודשים האחרונים עלו אמצעי התשלום - M1 (מזומן בידי הציבור+פקדונות עו"ש) ב-59% והמצרף המוניטארי M2 (M1+פקדונות לא צמודים עד שנה) עלה ב-19%. הגידול הגבוה ב-M1 נובע בחלקו מהסטה של פקדונות לחשבונות עו"ש על רקע הריבית הנמוכה על הפקדונות הנכללים במצרף M2.
   
המשק העולמי:נראה כי המשבר העולמי נכנס לשלב חדש. החששות מפני קריסה מערכתית פחתו. בשבועות האחרונים מתרבים הסימנים המצביעים על שיפור בשווקים הפיננסיים הגלובליים ותחילתה של התייצבות בפעילות הכלכלית. נתונים כלכליים רבים שהתפרסמו לאחרונה פחות גרועים מהתחזיות המוקדמות להם וחלקם אף מעודדים. התנאים הפיננסיים המשיכו להשתפר במקביל לירידה באי הודאות בנוגע לסקטור הבנקאי. עם זאת, הסביבה הכלכלית עדיין חלשה והנתונים הכלכליים הבסיסיים עדיין מצביעים על מיתון. על רקע ההאטה הנמשכת בביקושים העולמיים ולמרות עליה מסוימת שחלה בצפיות לאינפלציה, האינפלציה והצפיות לאינפלציה עדיין מרוסנים. בנקים מרכזיים רבים ממשיכים לנקוט במדיניות מוניטארית מרחיבה ואלו שעדיין לא הגיעו לריבית אפס, ממשיכים בהפחתות הריבית. על רקע העובדה שהריבית המוניטארית בחלק מהמדינות קרובה מאוד לאפס, בנקים מרכזיים ממשיכים לבחון גישות אלטרנטיביות למדיניות הריבית תוך התמקדות בצורות שונות של הרחבה כמותית וטיפול בשוקי אשראי ספציפיים שנקלעו לבעיות. במקביל, ממשלות רבות ממשיכות במדיניות פיסקלית מרחיבה בנסיון לתמוך בכלכלתן.
   
   
הגורמים העיקריים להחלטה
הותרת ריבית יוני ללא שינוי ברמתה הנמוכה יחד עם הצעדים הנוספים הלא שגרתיים שנוקט בהם בנק ישראל של רכישות בשוק המט"ח ובשוק האג"ח הממשלתיות, תורמים לחיזוק יכולתו של המשק להתמודד עם ההשלכות של המשבר הכלכלי העולמי על המשק הישראלי. החלטה זו תומכת בהשגת יעד האינפלציה, בפעילות הכלכלית הריאלית וביציבות המערכת הפיננסית.
האינפלציה החזויה בישראל על ידי החזאים ועל ידי שוק ההון ל-12 חודשים קדימה נמצאת בסביבת מרכז יעד האינפלציה.  
  נתונים המגיעים מהתחום הפיננסי ולאחרונה גם מהתחום הריאלי, מצביעים על אפשרות להתמתנות המגמה השלילית בפעילות הכלכלית. עם זאת, התחדשות הצמיחה צפויה רק לקראת סוף השנה. בשלב זה, הריבית הנמוכה יחד עם הכלים הנוספים שמפעיל בנק ישראל תומכים בהחזרת הצמיחה החיובית למשק.  
בנקים מרכזיים רבים בעולם ממשיכים לשמור על רמות ריבית נמוכות תוך התמקדות בכלים המוניטאריים הנוספים שהופעלו; בנקים מרכזיים שעדיין לא הגיעו לרמות הנמוכות האפשריות ממשיכים בהפחתות ריבית.  
   
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות במשק הישראלי ובעולם וישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
   
הפרוטוקולים של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש יוני 2009 יפורסמו ב-8/6/2009.
החלטת הריבית לחודש יולי 2009 תתפרסם ב-22/6/09 בשעה 17.30.