היום פורסם דוח השקעת יתרות מטבע החוץ של ישראל לשנת 2008

31/05/2009
31.5.2009
 
היום פורסם דו"ח השקעת יתרות מטבע החוץ של ישראל לשנת 2008
 
מחלקת מטבע חוץ של בנק ישראל פרסמה היום את הדוח השנתי לשנת 2008 , המנתח את השקעת יתרות מטבע החוץ של ישראל.
להלן עיקרי הדו"ח:
בשנת 2008 עלו יתרות מטבע החוץ של ישראל ב-14 מיליארדי דולרים והסתכמו בסופה ב-42.5 מיליארדי דולרים.  
העלייה ביתרות בשנה זו היא בעיקרה תוצאה של רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במסגרת תוכנית להגדלת יתרות מטבע החוץ שהופעלה החל מסוף הרביע הראשון של 2008. במסגרת תוכנית זו נרכשו במהלך השנה 12.1 מיליארדי דולרים.  
רמתן הממוצעת של יתרות מטבע החוץ בדצמבר 2008 מכסה - לראשונה בעשור האחרון - את כל החוב החיצוני לטווח קצר של המשק: 103%, לעומת רמות כיסוי סביב 80% בשנים הקודמות, והיא שווה ל-4.8 חודשי יבוא, לעומת 4 חודשים בממוצע בשנה הקודמת.  
למרות המשבר הפיננסי העולמי החריף ב-2008, יתרות מטבע החוץ של ישראל כמעט לא נפגעו. זאת בזכות היותן מושקעות בנכסים שמרניים, כחלק ממדיניות ניהול היתרות של בנק ישראל. בנוסף, במהלך השנה נקט הבנק בצעדים להקטנת החשיפה של תיק היתרות לסיכונים הפיננסיים הגוברים. במסגרת צעדים אלו צומצמה עד למתחת לאחוז החשיפה הבנקאית, הוקשחו כללי ההשקעה, והוטלו מגבלות נוספות על הנכסים המותרים להשקעה.  
תשואת ההחזקה של היתרות במונחי נומרר בשנת 2008 הייתה גבוהה - 5.9%, לעומת 4.5% בממוצע בשנים 2008-1998. תשואה זו הושפעה במידה רבה מירידת התשואות לפדיון בשוק איגרות החוב של ממשלת ארה"ב ושל ממשלות אחרות ברחבי העולם, על רקע המשבר העולמי המתעצם.  
תרומת הניהול הפעיל בשנת 2008 הייתה שלילית והסתכמה ב-19 נקודות בסיס, לעומת תרומה חיובית ממוצעת של 9 נקודות בסיס בעשור האחרון. הגורם העיקרי לתרומה השלילית השנה היו נכסי המירווח הארוכים בתיק, שהניבו תשואה נמוכה יותר מזו של איגרות החוב הממשלתיות, בשל התרחבות המירווחים ביניהם. תרומת הניהול הפעיל, וגם התנודתיות שלה, שגברה השנה, הושפעו מאוד מהשינויים הדרמטיים שהתחוללו בשווקים בעטיו של המשבר העולמי.