שוק מטבע החוץ בחודש יולי 2009

03/08/2009
3.8.2009                                                                                                                                                                               
 
שוק מטבע החוץ בחודש יולי 2009
 
בחודש יולי יוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-3.3% ומול האירו בשיעור של כ-3.4%.  
נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש יולי בכ-37 מיליארד דולר, בדומה לממוצע החודשי מתחילת השנה.  
בחודש יולי חלה ירידה בתנודתיות שער החליפין של השקל בהשוואה לחודשים האחרונים. התנודתיות הצפויה, המשתקפת בסטיית התקן הגלומה
באופציות שקל/דולר ירדה בהשוואה לחודש הקודם.
 
התפתחות שער החליפין
במהלך חודש יולי 2009 יוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-3.3% ומול האירו בשיעור של כ-3.4%. מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את
השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, יוסף השקל בשיעור של 2.9%. הייסוף של השקל מול הדולר בחודש יולי התרחש על רקע
היחלשות הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם.
מתחילת השנה יוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.3%, ופוחת מול האירו ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי בשיעורים של כ-0.9% וכ-1.5% בהתאמה.
נפח המסחר בשוק מט"ח
נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש יולי בכ-37 מיליארד דולר, מעט פחות מביוני (38 מיליארד דולר) ומעט יותר מהממוצע החודשי מתחילת
השנה (36 מיליארד דולר). נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בכ-11 מיליארד דולר; מעט
יותר מאשר ביוני (כ-10 מיליארד דולר).
נפח המסחר בעסקאות החלף בחודש יולי המשיך להיות גבוה בהשוואה לחודשים הראשונים של השנה והסתכם בכ-52 מיליארד דולר (כ-51 מיליארד
דולר ביוני). המוסדות הפיננסיים הזרים ריכזו, כבדרך כלל, את רוב המסחר במכשיר זה (כ-42 מיליארד דולר מתוך כ-52 מיליארד דולר).
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) בחודש יולי עמד על כ-61% בהשוואה לכ-59%
בחודש יוני.
תנודתיות שע"ח
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש יולי 2009 לרמה של כ-10%, בהשוואה לכ-14%
ביוני 2009 ולממוצע חודשי של כ-12% מתחילת השנה. סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את
התנודתיות הצפויה בשער החליפין - עמדה בחודש יולי 2009 על כ-12% בממוצע, בהשוואה לכ-13% ביוני 2009. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בחודש יולי 2009 בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו על רמות ממוצעות של כ-15% וכ-14%, בהתאמה.
 
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 ​(3) עסקות החלף (סוופ)1 -2 נפח עסקות המרה -1    
100,234 10,670 52,347 37,217 סה"כ יולי - 09 (נתון ארעי)
4,556 485 2,379 1,692 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
60,761 4,049 42,409 14,303 תושבי חוץ
60,299 4,012 42,259 14,028 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
39,473 6,621 9,938 22,914 תושבי ישראל
17,936 2,777 5,468 9,691 מזה : מגזר עסקי
1,755 319 777 659 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,798 643 114 1,041 יחידים + קרנות נאמנות
5,939 395 359 5,185 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
12,045 2,487 3,220 6,338 בנקים מקומיים
 
98,560 9,956 50,812 37,792 סה"כ יוני-09
4,480 453 2,310 1,718 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
57,825 4,121 41,499 12,205 תושבי חוץ
57,221 4,004 41,347 11,870 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
40,735 5,835 9,313 25,587 תושבי ישראל
19,646 2,723 5,486 11,437 מזה : מגזר עסקי
1,985 8 716 1,261 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,820 399 130 1,291 יחידים + קרנות נאמנות
5,601 381 284 4,936 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
11,683 2,324 2,697 6,662 בנקים מקומיים
 
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
ה-Notional Value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3