הודעה בנושא אפריקה-ישראל

30.8.2009
 
הודעה בנושא אפריקה-ישראל
 
בהמשך לידיעות על כוונתה של חברת אפריקה ישראל לפנות לנושיה על מנת להגיע להסדר חובותיה, הפיקוח על הבנקים מבקש להבהיר כדלקמן:
המערכת הבנקאית בישראל יציבה, עם הלימות הון גבוהה, ואין חשש ליציבותה של המערכת או של בנק ספציפי כתוצאה מהאירוע הנזכר לעיל.  
במסגרת ההיערכות למשבר הפיננסי בישראל ובעולם, נבדקו השפעות של תרחישים מסוג זה על המערכת הכלכלית בכלל והמערכת הבנקאית בפרט ונמצא כי המשק יכול להתמודד עם אירוע כאמור.  
המערכת הבנקאית נערכה אף היא למצב שבו לווה גדול יקלע לקשיים. היערכות זו כללה, בין השאר, סיווגים והפרשות ביחס לאשראי שניתן ללווים ספציפיים, כפי שבא לידי ביטוי בדוחות הכספיים של הבנקים.  
הפיקוח על הבנקים בקשר שוטף עם הבנקים וממשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות בנושא.