שוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2012

 

התפתחות שער החליפין  היחלשות של השקל מול הדולר, במקביל למגמה מעורבת של הדולר בעולם.
במהלך חודש אוגוסט נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.8%, ונחלש מול האירו בכ- 2.7%; מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 1.5%.
בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים נרשמה באוגוסט מגמה מעורבת, הדולר נחלש בכ- 2% מול האירו ומול הפרנק השוויצרי, אך התחזק בכ-0.4% מול היין היפני ובכ- 2% מול הדולר האוסטרלי.
 
תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל  ומנגד עלייה בסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין -  ירדה משמעותית בחודש אוגוסט ועמדה על  7.1%, בהשוואה ל-9.2% בחודש יולי.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה בחודש אוגוסט לרמה של כ- 9.9%, בהשוואה לכ- 9.2% בחודש יולי. זאת לעומת ירידה בסטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים, אלה עמדו בחודש אוגוסט ברמה ממוצעת של 11%  ו- 8.7% בהתאמה, בהשוואה ל 11.4% ו- 9.3% בהתאמה בחודש יולי.
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע כנגד עלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוגוסט הסתכם בכ-111 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-123 מיליארד בחודש יולי. נפח המסחר היומי הממוצע ירד  בכ- 14% בחודש אוגוסט  ועמד על כ- 4.8 מיליארדי  דולר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוגוסט בכ-39 מיליארד דולר בהשוואה לכ-44 מיליארד דולר ביולי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד באוגוסט בכ-15% בהשוואה לחודש יולי ועמד על 1.7 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוגוסט ב- 12 מיליארד דולר לעומת כ-16 מיליארד ביולי, הממוצע היומי בחודש אוגוסט  עמד על כ- 523 מיליון דולר, ירידה בכ- 31% בהשוואה לחודש יולי.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש אוגוסט בכ-59 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-62 מיליארד דולר ביולי. בהמשך למגמה בחודשים האחרונים, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף המשיך לרדת ועמד על כ-2.6 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-2.8 ביולי, 3.3 ביוני, 3.5 במאי  ו- 3.9 מיליארד באפריל.

 

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש אוגוסט, ועמד  על כ- 50%,  בהשוואה לכ-46.2% ביולי וכ- 44.3% ביוני,  העלייה נבעה בעיקר מהקיטון בהיקף הפעילות של תושבי ישראל בכלל המכשירים.

 

לוחות ותרשימים
sh1.gif

 

sh2.gif

sh3.gif

sh4.gif

sh5.gif

 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
 
 
נפח עסקות המרה   (1)
עסקות החלף        (סוופ)1      (2)
נפח עסקות  באופציות2   
(3)
נפח המסחר הכולל  
   (3)+(2)+(1)
אוגוסט -12
 
(נתון ארעי)
סה"כ
39,411
59,333
12,032
110,776
סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)
1,714
2,580
523
4,816
תושבי חוץ
16,679
30,646
7,845
55,170
מזה : מוסדות פיננסיים זרים
15,974
30,508
7,694
54,176
תושבי ישראל
22,732
28,687
4,187
55,606
מזה : סקטור ראלי
5,694
1,933
1,264
8,891
        סקטור פיננסי
4,784
15,768
339
20,891
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,942
4,546
126
7,614
        יחידים+קרנות נאמנות
678
446
323
1,447
        בנק ישראל
0
 
 
0
        אחרים3
3,014
68
46
3,128
        בנקים מקומיים4
5,620
5,926
2,089
13,635
 
 
 
 
 
 
יולי -12
סה"כ
44,269
61,946
16,707
122,922
סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
2,012
2,816
759
5,587
תושבי חוץ
18,644
28,590
9,579
56,813
מזה : מוסדות פיננסיים זרים
17,672
27,651
9,139
54,462
תושבי ישראל
25,625
33,356
7,128
66,109
מזה : סקטור ראלי
7,339
2,354
2,361
12,054
        סקטור פיננסי
5,295
15,345
1,243
21,883
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,542
4,027
725
7,294
        יחידים+קרנות נאמנות
793
332
441
1,566
        בנק ישראל
0
 
 
0
        אחרים3
3,088
66
120
3,274
        בנקים מקומיים4
6,568
11,232
2,238
20,038
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2
ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3
כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4
סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5
החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
 
להרחבה ראו: http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm
 
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.


​