שוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2009

09/12/2009
9.12.2009
 
שוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2009
 
בחודש נובמבר פוחת השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.2%, זאת בניגוד לייסוף מול הדולר של רוב המטבעות העיקריים בעולם. מול שער החליפין האפקטיבי פוחת השקל, במהלך נובמבר, בכ-2%.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש נובמבר הסתכם בכ-91 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-88 מיליארד דולר בחודש אוקטובר ולממוצע חודשי של כ-86 מיליארד דולר מתחילת 2009. בתוך כך, נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש נובמבר בכ-34 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-31 מיליארד דולר באוקטובר.
התנודתיות של שער החליפין בפועל עלתה בחודש נובמבר לרמה של כ-9.5%, בהשוואה לרמה של כ-6%-7% בחודשים ספטמבר-אוקטובר. כמו כן, התנודתיות הצפויה, המשתקפת בסטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר, עמדה בחודש נובמבר על כ-9.5% בממוצע, בדומה לחודש אוקטובר.
   
התפתחות שער החליפין
במהלך חודש נובמבר פוחת השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.2%, זאת בניגוד לייסוף מול הדולר של רוב המטבעות העיקריים בעולם. מול האירו פוחת השקל בשיעור של כ-2.7% ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, פוחת השקל בשיעור של כ-2.0%.
מתחילת השנה תוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.3% ופוחת מול האירו ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי בשיעורים של 7.6% ו-5.0% בהתאמה.
   
נפח המסחר בשוק מט"ח
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש נובמבר הסתכם בכ-91 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-88 מיליארד דולר בחודש אוקטובר ולממוצע חודשי של כ-86 מיליארד דולר מתחילת 2009. נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש נובמבר בכ-34 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע חודשי של כ-37 מיליארד דולר מתחילת השנה. היקף פעילותם של המוסדות הפיננסיים הזרים הסתכם ב-13 מיליארד דולר (בהשוואה לכ-11 מיליארד דולר באוקטובר) ושל הסקטור הריאלי המקומי בכ-8 מיליארד דולר (בדומה לחודש הקודם). בנק ישראל לא ביצע רכישות מט"ח במהלך חודש נובמבר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש נובמבר בכ-13 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע חודשי של כ-11 מיליארד דולר מתחילת 2009. כמעט מחצית מהיקף זה (כ-5 מיליארד דולר) נבע מפעילותם של המוסדות הפיננסיים הזרים. נפח המסחר בעסקות החלף בחודש נובמבר הסתכם בכ-45 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-46 מיליארד דולר באוקטובר 2009 ולממוצע חודשי של כ-38 מיליארד דולר מתחילת 2009.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) בחודש נובמבר עמד על כ-58%, בהשוואה לכ-57% באוקטובר.
   
תנודתיות שע"ח
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה בחודש נובמבר לרמה של כ-9.5%, בהשוואה לכ-6% בחודש אוקטובר ולכ-7% בספטמבר 2009.
סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין - עמדה בחודש נובמבר 2009 על כ-9.5% בממוצע, בדומה לחודש אוקטובר ובהשוואה לכ-11% בספטמבר. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בחודש נובמבר 2009 בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו על רמות ממוצעות של כ-14% וכ-13.9%, בהתאמה.
   
לוחות ותרשימים
 
 
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
91,502 12,669 45,127 33,706 סה"כ נובמבר-09 (נתון ארעי)
4,357 603 2,149 1,605 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
53,383 4,978 34,739 13,711 תושבי חוץ
52,945 4,965 34,619 13,406 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
38,061 7,691 10,388 19,995 תושבי ישראל
11,587 2,444 936 8,227 מזה : סקטור ראלי
10,635 2,600 3,495 4,561 סקטור פיננסי
1,953   760 1,194 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,061 619 527 893 יחידים+קרנות נאמנות
0     0 בנק ישראל
477 72 117 288 אחרים3
11,348 1,956 4,553 4,832 בנקים מקומיים4
           
87,789 10,635 45,678 31,476 סה"כ אוקטובר-09
3,990 483 2,076 1,431 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
49,684 3,961 34,353 11,513 תושבי חוץ
49,365 3,852 34,249 11,405 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
37,961 6,674 11,325 19,963 תושבי ישראל
12,095 2,594 1,325 8,176 מזה : סקטור ראלי
8,270 1,711 3,418 3,141 סקטור פיננסי
2,935   1,399 1,536 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,146 788 514 845 יחידים+קרנות נאמנות
1,274     1,274 בנק ישראל
461 151 79 231 אחרים3
10,780 1,430 4,590 4,760 בנקים מקומיים4
 
[1] רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[2] ה-Notional Value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
[3] כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[4] סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
[5] החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
להרחבה ראו: http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.