כרטיס אשראי מתגלגל ודרישות הפיקוח על הבנקים מחברת ויזה כ.א.ל.

22.12.2009
 
כרטיס אשראי מתגלגל ודרישות הפיקוח על הבנקים מחברת ויזה כ.א.ל.
 
 
במטרה להגביר את מודעות הלקוחות לשימוש נכון בכרטיסי אשראי מתגלגל, מפרסם הפיקוח על הבנקים מידע אודות הכרטיסים האמורים, השוואת תנאיהם, וכן עצות לשימוש נכון בכרטיסים אלה. זאת בעקבות מידע שהצטבר בפיקוח על הבנקים ממנו עולה כי לקוחות רבים אינם מבינים את משמעותם של כרטיסי האשראי המתגלגל, וכתוצאה מכך לקוחות אלה צורכים אשראי יקר ומשלמים ריביות גבוהות, מבלי שהתכוונו לכך.
כרטיס האשראי המתגלגל כדוגמת כרטיס "מולטי" של חברת לאומי קארד, כרטיס "אקטיב" של חברת כאל וכרטיס "מור" של חברת ישראכרט, הוא כרטיס המעניק למעשה מסגרת אשראי עצמאית, המהווה תחליף למסגרת האשראי הבנקאית. בעל הכרטיס רשאי לבצע עסקאות עד לגובה מסגרת האשראי. בתאריך הפירעון החודשי רשאי הלקוח לפרוע רק חלק מהחוב, והיתרה שלא נפרעה "תגולגל" לחודש הבא ותישא ריבית.
 
להלן עיקרי ההבדלים בין כרטיסי האשראי המתגלגל הקיימים היום בישראל:
"אקטיב" (כאל) "מולטי" (לאומיקארד) "מור" (ישראכרט) שם הכרטיס
14.40% 10.10% 8.96% ריבית ממוצעת ברבעון השלישי של (לא כולל ימי אשראי ללא ריבית)2009
10 ₪ בחודש (הנחות מוגבלות לזמן קצוב) 12.9 ₪ בחודש(50% הנחה לביצוע עסקאות מעל 4,000 ₪ בחודש. 100% הנחה לביצוע עסקאות מעל 10,000 ₪ בחודש) 10.09 ₪ בחודש(הנחות למועדונים בלבד) דמי כרטיס חודשיים
17 ימי אשראי ללא ריבית לא ניתנים ימי אשראי נוספים ללא ריבית 20 ימי אשראי ללא ריבית מספר ימי אשראי ללא ריבית
 
מבין שלוש חברות כרטיסי האשראי הריבית שגובה כ.א.ל בגין האשראי המתגלגל נכון לרבעון השלישי של שנת 2009 היא הגבוהה ביותר, והיא מסתכמת ב-ממוצע של 14.4% לעומת 8.96% בישראכרט ו-10.1% בלאומיקארד.
לאחרונה הגיעו לפיקוח על הבנקים תלונות של צרכנים, שמהן עלו מספר בעיות הנוגעות לכרטיס האשראי מסוג "אקטיב", המשווק על ידי כ.א.ל. מהתלונות עלה כי לקוחות רבים אינם מודעים לכך שמדובר בכרטיס מיוחד, שמעניק מסגרת אשראי חוץ בנקאית, ולא בכרטיס חיוב רגיל. הלקוחות אף אינם מודעים לכך שמדי חודש בחודשו עליהם ליזום קשר עם כ.א.ל, אחרת יחויבו בתשלום חודשי מינימלי הנקבע על ידי החברה, וכל היתרה תגולגל לחודשים הבאים, תוך חיוב הלקוחות בריבית גבוהה. בנוסף עלה כי, לכל הפחות עד חודש ינואר 2009, שיעור הריבית החל על האשראי בכרטיס הובא לידיעת הלקוחות בשלב מאוחר, ורק לאחר שעשו שימוש בכרטיס בפעם הראשונה.
דרישות הפיקוח על הבנקים מכ.א.ל
במטרה להבטיח התנהלות הוגנת כלפי הלקוחות, ומתוך רצון לצמצם את האפשרות שהלקוחות ישלמו ריבית גבוהה עבור אשראי שצרכו רק בשל כך שלא יצרו קשר עם חברת כרטיסי האשראי בכל חודש, הורה הפיקוח על הבנקים לכ.א.ל לבצע שינויים בכרטיס ה"אקטיב" ובדרך שיווקו.
דרישות הפיקוח על הבנקים התרכזו בשלושה נושאים עיקריים, והן ייכנסו לתוקפן החל בחודש פברואר 2010, לאחר היערכות כ.א.ל ליישומן:
1. סכום הפירעון החודשי
הפיקוח על הבנקים הורה לכ.א.ל לאפשר ללקוחותיה, בעת ההצטרפות לכרטיס ובכל מועד מאוחר יותר, לקבוע סכום קבוע לפירעון האשראי בכרטיס.
2.גילוי שיעור הריבית
הפיקוח על הבנקים הורה לכ.א.ל לגלות ללקוח באופן מפורש את שיעור הריבית החלה על האשראי המתגלגל, לכל המאוחר בעת מסירת הכרטיס ללקוח. בנוסף למידע זה יישלח ללקוח במצורף לכרטיס האשראי דף מידע בו יפורטו מסגרת האשראי המאושרת, גובה החיוב החודשי כפי שנקבע על ידי הלקוח, מועד החיוב החודשי ושיעור ריבית האקטיב. זאת מתוך ראיה כי מידע זה הוא הנחוץ ללקוח על מנת לקבל החלטה מושכלת בדבר סכום הכסף שברצונו לגלגל.
3. החזר כספי ללקוחות
מאחר שכ.א.ל גילתה ללקוחותיה (מאז שיווקו לראשונה של כרטיס האשראי בשנת 2005 ולכל הפחות עד ינואר 2009) את שיעור הריבית רק בעת משלוח דף הפירוט החודשי הראשון ולא לפני כן, הורה הפיקוח על הבנקים לכ.א.ל להפחית רטרואקטיבית את שיעור הריבית שגבתה מהלקוחות. הפחתת הריבית תיעשה עבור לקוחות, אשר ביטלו את הכרטיס או הפסיקו להשתמש בו לשם קבלת אשראי נוסף, וזאת בתוך שישה חודשים ממועד ביצוע העסקה הראשונה בכרטיס. זאת מתוך הבנה שלקוחות אלה גילו את דעתם (על ידי ביטול הכרטיס או הפסקת השימוש בו), לאחר שגולתה להם הריבית בדף הפירוט החודשי, כי הריבית שנגבתה מהם אינה מקובלת עליהם. הריבית שנגבתה מלקוחות אלה תופחת לגובה הריבית הממוצעת שחלה על מסגרות האשראי הבנקאיות בתקופה הרלבנטית. עם זאת, כ.א.ל אינה מחויבת לבצע החזר ללקוחות שלגביהם היא תוכיח באופן ברור, להנחת דעתו של הפיקוח על הבנקים, כי גילתה להם את הריבית במועד.
המלצות לצרכן
הפיקוח על הבנקים שב וממליץ ללקוחות לבחון היטב את מהות השירות הניתן באמצעות כרטיס האשראי המתגלגל. להלן מספר עצות לשימוש מושכל בכרטיס האשראי מתגלגל:
בעת ההצטרפות לכרטיס דאגו לדרוש מנציג השירות הסבר על מהות הכרטיס ועל אופן השימוש בו.  
בררו במדויק מהי הריבית השנתית בגין האשראי המתגלגל, והשוו אותה לריבית שתוכלו לקבל על מסגרות אשראי בבנקים.  
בחרו כבר במועד ההצטרפות את הסכום שברצונכם לפרוע מדי חודש. שימו לב שככל שהסכום נמוך יותר, כך תשלמו בסופו של דבר סכום גבוה יותר בגין הריבית. זיכרו כי ניתן לשנות את הסכום החודשי בכל עת.  
בידקו מהן ההטבות הניתנות בכרטיס והאם הן מוגבלות בזמן.  
בידקו האם ניתן לקבל את ההטבות בכרטיס גם אם משתמשים בו ככרטיס חיוב רגיל ולא ככרטיס אשראי מתגלגל.