הרצאת המשנה לנגיד בנק ישראל, מר אנדרו אביר, בפני חברי איגוד ה-Forex הישראלי

המצגת מהסקירה​

המשנה לנגיד בנק ישראל, אנדרו אביר, הציג היום בשיחת וידאו עם חברי איגוד ה-Forex הישראלי סקירה אודות מצב המשק הישראלי וצעדי המדיניות בהם נוקט בנק ישראל במשבר הקורונה, תוך התמקדות בתכנית רכישות האג"ח הקונצרני אותה השיק בנק ישראל בתחילת יולי.

אביר תיאר את השיפור שחל במצב המשק בחודשי הקיץ, ואת ההחמרה המסתמנת כעת לאור העלייה החדה בתחלואה והתחדשות הסגר, אשר מגדילים את ההסתברות להתממשות של התרחיש הפסימי אשר תואר בתחזית של חטיבת המחקר של הבנק שפורסמה בסוף אוגוסט.  ההחמרה במצב הכלכלי צפויה להשליך גם על המצב הפיסקלי, היות והוצאות הממשלה גדלות בשל הצורך לתת מענה למי שנפגע מהמשבר, תוך ירידה בהכנסות וגידול בגירעון. לכן, חשוב שהמדיניות הפיסקלית תנוהל על ידי הממשלה מתוך ראייה ארוכת טווח – הממשלה לא תוכל להגדיל ללא גבול את הגירעון והחוב מבלי שתהיה לכך השפעה על המחיר שבו הממשלה מגייסת חוב. היכולת להגדיל את החוב במשבר מתבססת על האיתנות הפיסקלית שהממשלה פיתחה לאורך השנים, והתכנון הממשלתי חייב להיעשות בראייה ארוכת טווח ובניית התקציב היא הפלטפורמה לכך.

המשנה לנגיד תיאר את צעדי המדיניות המוניטרית והצעדים שבהם נקט בנק ישראל בשווקים הפיננסיים. בימים הראשונים של המשבר, בחודש מרץ, צעדי המדיניות התמקדו בצורך לייצב את השווקים הפיננסיים ולאפשר את פעילותם התקינה. המשנה לנגיד הזכיר שלאור מבנה האחזקות של המשקיעים המוסדיים, מצוקת הנזילות הדולרית ששררה בעולם כולו בפרוץ המשבר הכניסה את המוסדיים למצוקה, ובנק ישראל נדרש לספק נזילות במט"ח במהירות ובהיקפים גבוהים. הוא הדגיש שהגופים הפיננסיים לא יכולים להניח שבנק ישראל יספק נזילות דולרית בכל מצב דומה בעתיד, ועליהם לנהל את הסיכונים שלהם בהתאם בהקשר זה.

בהמשך, עם התמשכות המשבר וההרעה בפעילות הכלכלית, פעל בנק ישראל כדי לוודא שהמשק לא יקלע למחנק אשראי, ושהמערכת הפיננסית תוכל להמשיך לספק את צרכי האשראי של משקי הבית, העסקים הקטנים והגדולים, והממשלה. בנוסף להפחתת הריבית ל-0.1%, שהקלה במעט את תנאי האשראי לטווח קצר, ההתערבות המאסיבית של בנק ישראל בשוק האג"ח הממשלתי משפיעה על כל עקום התשואות ומפחיתה את עלויות האשראי לטווחים הבינוניים והארוכים לכל המגזרים במשק. בהמשך, על מנת לוודא שזרימת האשראי לכל המגזרים נמשכת, הפעיל בנק ישראל שני צעדים נוספים:

·         תכנית למתן אשראי לבנקים לטווח של שלוש שנים בריבית של 0.1%, כנגד מתן אשראי בנקאי לעסקים קטנים. תכנית זו משלימה את התכנית החשובה של הקרנות למתן אשראי בערבות מדינה שמפעיל משרד האוצר. הנתונים מראים שלאחר ירידה ביתרת האשראי הבנקאי לעסקים קטנים בתחילת המשבר, חלה התאוששות לאחר הפעלת תכניות אלו. בנוסף, הפיקוח על הבנקים נקט במגוון צעדים להבטחת המשך זרימת האשראי הבנקאי, ובראשם הפחתת דרישות הלימות ההון והפעלת מתווה לדחיית תשלומי הלוואות. מתווה זה שקול בפועל להגדלה של היצע האשראי הבנקאי.

·         תכנית רכישות האג"ח הקונצרני. תכנית זו פועלת באופן ישיר כדי להבטיח את יכולתן של החברות הגדולות במשק, שמגייסות אשראי בשוק האג"ח, להמשיך לקבל אשראי, ובעקיפין משחררת מקורות אשראי ליתר המגזר העסקי. הנתונים מראים שהתכנית הפחיתה את מרווחי האג"ח הקונצרני במגוון ענפים, ותמכה ביכולתן של חברות להנפיק אג"ח בהיקפים גבוהים למרות המשבר.