הפיקוח על הבנקים מודיע על הפחתת דרישות יחס המינוף מהמערכת הבנקאית על מנת לאפשר את התמיכה בפעילות הכלכלית


על רקע התמשכות משבר הקורונה והש​לכותיו על הכלכלה, ועל מנת להמשיך בתמיכת העמדת האשראי על ידי המערכת הבנקאית כמענה לצרכי המשק, הפיקוח על הבנקים מפחית את דרישות יחס המינוף מהתאגידים הבנקאיים בחצי נקודת אחוז, ובכך מבטיח כי יחס המינוף לא יהווה חסם להעמדת אשראי למשקי הבית ולמגזר העסקי.

לנוכח התמשכות משבר הקורונה, והמשך ההתמודדות של משקי הבית והעסקים עם הקשיים התזרימיים בעקבות השלכות המשבר, עלה הצורך להבטיח כי הדרישה מהמערכת הבנקאית לעמוד ביחס מינוף מזערי[1], המותאמת לימי שגרה, לא תהווה חסם להעמדת אשראי בתקופת המשבר. בשל כך, הוחלט כהוראת שעה להפחית את הדרישה לשיעור מזערי של 5.5% בבנקים הגדולים (לעומת 6% כיום) ול-4.5% בבנקים הבינוניים והקטנים (לעומת 5% כיום).

יודגש כי אין בקביעת ההקלה כדי להפחית מהחשיבות של קבלת החלטות אשראי מושכלות בהתאם להערכת הסיכון והשיקולים העסקיים של התאגיד הבנקאי.

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן:

צעד זה מצטרף לשורת צעדים בהם נקט הפיקוח על הבנקים מאז  פרוץ משבר הקורונה שנועדו לאפשר שמירה על היצע האשראי במשק, לצד הקלה על משקי הבית והעסקים. הקלה זו, כמו גם הקלות אחרות הכלולות בהוראת השעה, ניתנה לאחר בחינה מדוקדקת של הסיכונים ובהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים להקלה בעת משבר הקורונה.[1] ההון העצמי של הבנק ביחס לסך נכסיו.