היום התקיימה הפגישה הראשונה של הוועדה ליציבות פיננסית

היום, ה-1.4.2019, נערכה הפגישה הראשונה של הוועדה ליציבות פיננסית שהוקמה מתוקף פרק י"א 1 לחוק בנק ישראל, תש"ע – 2010, בעקבות השלמת הליך החקיקה בכנסת בחודש נובמבר 2018. בהתאם לחוק, הוועדה תפעל במטרה לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה.

בפגישה הציג כל אחד מחברי הוועדה את נקודת מבטו לגבי תהליכי העבודה העתידיים של הוועדה.

חברי הוועדה הסכימו כי הקמתה מהווה נדבך חשוב בשמירה על היציבות הפיננסית לרווחת אזרחי ישראל. חברי הוועדה מאמינים שיש חשיבות לראייה מערכתית של הסיכונים הפיננסיים ולתיאום הדוק בין הרגולטורים הפיננסיים והגופים המייצבים.

על פי החוק, הוועדה כוללת את פרופסור אמיר ירון - נגיד בנק ישראל (יו"ר), מר שי באב"ד - מנכ"ל משרד האוצר (סגן היו"ר), המשנה לנגיד, מר רוני חזקיהו - החשב הכללי במשרד האוצר, ד"ר חדוה בר - המפקחת על הבנקים, ד"ר משה ברקת - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, גב עירית מנדלסון - הממונה בבנק ישראל על הפיקוח על מערכות התשלומים, גב' ענת גואטה - יו"ר רשות ני"ע,  פרופסור אבי שמחון - ראש המועצה הלאומית לכלכלה, כמשקיף.​ ​​