משה גל ימונה ליושב ראש הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

נגידת בנק ישראל מינתה, מתוקף סמכותה ובהתאם להמלצת שרת המשפטים, את שופט בית המשפט המחוזי (בדימוס), מר משה גל, ליושב ראש הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. השופט גל יחל לכהן כיו"ר הוועדה ב-23 ביולי 2018. הוא  יחליף את שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), הגב' איילה פרוקצ'יה, שתסיים את תקופת כהונתה השנייה במועד זה. שני חברי הוועדה הנוספים המכהנים כיום בוועדה הם: השר לשעבר וח"כ לשעבר מר חיים אורון וח"כ לשעבר האלוף פרופ' יצחק בן ישראל (שתקופת חברותו בוועדה תסתיים החודש, וטרם מונה לו מחליף).

 

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג: אני מבקשת להודות לשופטת בדימוס הגב' איילה פרוקצ'יה על תרומתה החשובה לביסוס המנגנון למינוי דירקטורים בבנקים ללא שליטה. הוועדה בהובלתה ביצעה את עבודתה בנאמנות, ביסודיות, ובמקצועיות ללא פשרות, מתוך הכרה בחשיבות תפקידה ובצורך להבטיח את טובת ציבור המפקידים ובעלי המניות בבנקים אלו. אני מברכת את מר משה גל על מינויו ומאחלת לו הצלחה בתפקידו.

 

על פי התיקון לחוקי הבנקאות ממארס 2012, נגיד בנק ישראל ימנה ועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים. לוועדה שלושה תפקידים: בבנקים בלא גרעין שליטה, תפקידה הוא להציע מועמדים לכהונה כדירקטורים לאסיפת בעלי המניות; בכל בנק (בין אם יש בו גרעין שליטה ובין אם אין בו גרעין שליטה), אם פחת מספר הדירקטורים מהמספר הראוי בנסיבות המתוארות בחוק, או אם לא עמד הרכב הדירקטוריון בכל דרישות הדין, מוסמך המפקח להורות לבנק לכנס אסיפה כללית לשם מינוי דירקטורים לתיקון הפגם. אם לאחר שני סבבים של כינוס אסיפה כללית כאמור לא תוקן הפגם, תמנה הועדה דירקטורים למשרות הפנויות לצורך השלמת הרכב הדירקטוריון. במפעיל מערכת ממשק (חברת שב"א), תפקיד הוועדה, בהתקיים תנאים מסוימים, להציע לאספה הכללית את רוב החברים שיכהנו בדירקטוריון.

 

על פי החוק, הוועדה מונה חמישה חברים. החברים הקבועים הם היו"ר – שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי שמציע שר המשפטים לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, ושני חברים שהם אנשי משק וכלכלה או שהם אנשי סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים הנוגעים לעניין או מי שהיו אנשי סגל כאמור, שמציע יו"ר הוועדה בהתייעצות עם יו"ר רשות ניירות ערך; החברים המתחלפים הם שני דירקטורים המכהנים כדירקטורים חיצוניים בבנק הספציפי שהוועדה דנה בעניינו, שמציעים חברי הוועדה הקבועים בהתייעצות עם המפקח על הבנקים.