הפיקוח על הבנקים מנחה את הבנקים לאפשר העברת תיק ניירות ערך במערכת הבנקאית ומחוצה לה באופן מקוון

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם היום עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין 432 "העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח" שמטרתה לאפשר ללקוח להגיש בקשה להעברת תיק ני"ע באינטרנט.

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים: "הפיקוח על הבנקים קבע היום הנחיה לפיה כל לקוח שיהיה מעוניין להעביר את תיק ני"ע שלו לגוף אחר יוכל לעשות זאת באופן מקוון, ולא יידרש להגיע לשם כך אל הסניף. מטרת ההנחיה היא שיפור השירות ללקוח באמצעות שימוש באמצעים מקוונים וסיוע להגברת התחרות במשק. "

הפיקוח על הבנקים פרסם היום עדכון הוראה, אשר ייכנס לתוקפו בעוד 6 חודשים, בו מוטלת חובה על הבנקים לאפשר ללקוח להגיש בקשה להעברת תיק ני"ע לכל גוף פיננסי אחר באופן מקוון, ומבלי לחייב הגעה של הלקוח אל הסניף.

ההנחיה החדשה מיועדת להקל על לקוח המעוניין להעביר את תיק ניירות הערך שלו בין גופים שונים, במערכת הבנקאית ומחוצה לה, ולאפשר לו לעשות זאת באופן מקוון. אגב כך, נועדה ההנחיה גם לעודד את התחרות בשוק הברוקראז' וזאת בעקבות המלצה שעלתה במסגרת דוח הברוקראז', שפרסמו הרשות לניירות ערך ורשות התחרות, אשר הציפה את הצורך להקל על הלקוחות להעביר את פעילות ני"ע שלהם בין גופים.

מצורפת להודעה זו ההוראה המלאה