בנק ישראל מקים מאגר סטטיסטי ייעודי לאשראי העסקי ברמה פרטנית (פרויקט מסיל"ה)

במסגרת התכנית האסטרטגית של הבנק וכדי לשפר את הסטטיסטיקה המוניטרית והפיננסית הוחלט להקים את מאגר מסיל"ה - מאגר סטטיסטי ייעודי לאשראי העסקי. נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, והמפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן, קיימו היום פגישה עם מנכ"לי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי בנושא התנעת הפרויקט.

מאגר מסיל"ה, שאת הקמתו מובילות חטיבת מידע וסטטיסטיקה בבנק ישראל בראשות ד"ר איל רוזן, וחטיבת טכנולוגיית המידע בראשות ליאור ג'ורג'י, יחזק את יכולותיו של בנק ישראל בתחומים הבאים:

  •  סיוע בקביעת המדיניות מוניטרית והבנה טובה יותר של התמסורת המוניטרית ובפרט ניתוח מצבם של העסקים קטנים-בינוניים (SMEs).
  • תמיכה וניהול של מדיניות מקרו-יציבותית (macro-prudential) ושמירה על היציבות הפיננסית של המשק, לרבות סיכוני קישוריות וריכוזיות בין לווים.
  • תמיכה בניהול וניטור הסיכונים של המערכת הפיננסית בכלל והמערכת הבנקאית בפרט.

רקע

המשבר הפיננסי בשנת 2008 הראה שנתונים מצרפיים לבדם אינם משקפים את התמונה המלאה, והחלטות על מדיניות צריכות להיות מבוססות על נתונים פרטניים, איכותיים ובתדירות גבוהה. ביטוי לכך בא בין היתר, בהמלצות לאיסוף למידע של ה-G20[1] שתמכו בהצגת מדדים המבוססים על ההתפלגות כולה ועודדו את קידום המאגרים המבוססים על נתונים פרטניים.

זאת ועוד, משבר הקורונה חיזק את הצורך בנתונים פרטניים הנדרשים לתמיכה ולקבלת החלטות הנוגעות לצעדי מדיניות, בין היתר, בכל הנוגע לתחום האשראי שניתן למגזר העסקי. כמו כן, משבר הקורונה תרם אף הוא להאצת הקמתו של מאגר הנתונים הפרטני לאשראי העסקי בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים[2]  וכחלק מהתכנית האסטרטגית של בנק ישראל ומכאן חשיבותו הרבה.

המאגר המתוכנן יכיל מידע פרטני על אשראי למגזר העסקי ברמת הלוואה (מודל loan-by-loan), שהיא הרמה המפורטת ביותר,  והוא יחזק את תשתית המידע הקיימת בבנק ישראל ויתרום להמשך חיזוק תהליך קבלת החלטות המדיניות בתחום התמיכה ביציבות הפיננסית ובמילוי תפקידיו הנוספים של בנק ישראל.

המאגר שיוקם יושתת על בסיס הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע ותהליכי עבודה נוספים שיבטיחו שמירה על סודיות המידע בצורה הקפדנית ביותר.[1] למסמך ההמלצות ראה בלינק שמצורף.

[2] המאגר שיוקם מתבסס על הניסיון העולמי של האיחוד האירופי – יוזמת AnaCredit – שמטרתה איסוף מידע פרטני, ברמת ההלוואה, על אשראי שניתן ללווים עסקיים. למידע נוסף על מאגר ה-AnaCredit ראה בלינק שמצורף

​​​​​