המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2015

10/05/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
גרפים ואיורים

התפתחות שער החליפין
– התחזקות השקל מול הדולר, במקביל להיחלשות הדולר בעולם.
בחודש אפריל השקל התחזק מול הדולר בשיעור של כ- 3%, ומול האירו השקל נחלש בשיעור של 1%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, השקל נחלש במהלך אפריל, ב-0.6%.  
בעולם, הדולר נחלש משמעותית באפריל מול רוב המטבעות בכלל זה ב- 4% מול האירו, ב- 3.8% מול הפרנק השוויצרי, ב- 4.1% מול הפאונד הבריטי ו- בכ- 0.8% מול הין היפני.
 
תנודתיות שע"ח –ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל ליציבות בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ-2 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש אפריל על 10%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, נשארה יציבה ועמדה בסוף אפריל על 11.1%.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו במעט, ועמדו בחודש אפריל ברמה ממוצעת של 10.6% ו- 10.5% בהתאמה (ראה תרשים 4).
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אפריל הסתכם בכ-108 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-141 מיליארדים בחודש מרץ. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-19% ועמד על 6 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אפריל בכ-40 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד באפריל בכ-15% בהשוואה לחודש מרץ. במהלך חודש אפריל רכש בנק ישראל  615 מיליוני דולרים בעסקאות המרה[1], מתוכם 50 מיליוני דולר נרכשו במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אפריל בכ- 7 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש אפריל ירד בכ- 25% בהשוואה למרץ ועמד על כ- 410 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם באפריל בכ- 60 מיליארד דולר בהשוואה לכ-79 מיליארד דולר במרץ. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-19% מחודש שעבר ועמד על 3.3 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד משמעותית מחודש שעבר ועמד בסוף אפריל על כ- 38%,  בהשוואה לכ-44% במרץ. הירידה נבעה מקיטון בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה, עסקאות החלף ועסקאות באופציות.

10-05-2015-H1.png

10-05-2015-H2.png
10-05-2015-H3.png
10-05-2015-H4.png
10-05-2015-H5.png

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים
(במיליוני דולרים)
 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[2] (3)
נפח עסקאות באופציות[3] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
אפריל 2015    (נתון ארעי)
סה"כ
40,036
60,305
150
7,420
107,911
סה"כ (ממוצע יומי לפי 18 ימי מסחר)
2,224
3,350
8
5,995
תושבי חוץ
15,608
23,001
50
2,544
41,203
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
14,680
21,898
50
2,436
39,064
תושבי ישראל
24,428
37,304
100
4,876
66,708
מזה: סקטור ריאלי
5,568
4,973
100
1,159
11,800
         סקטור פיננסי
1,630
2,619
0
108
4,357
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
3,380
6,774
0
0
10,154
         יחידים + קרנות נאמנות
935
735
0
203
1,873
        בנק ישראל
615
0
0
0
615
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
50
0
0
0
50
       אחרים[4]
8,402
14,375
0
2,853
25,630
      בנקים מקומיים[5]
3,898
7,828
0
553
12,279
מרץ 2015
סה"כ
78,535
1,657
10,437
140,688
סה"כ (ממוצע יומי לפי 19 ימי מסחר)
4,133
87
549
7,405
תושבי חוץ
22,956
32,233
1,497
5,066
61,752
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
21,711
31,464
1,347
4,856
59,378
תושבי ישראל
27,103
46,302
160
5,371
78,698
מזה: סקטור ריאלי
6,093
5,529
160
1,647
13,429
         סקטור פיננסי
1,816
3,121
0
111
5,048
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,297
8,596
0
0
10,893
         יחידים + קרנות נאמנות
1,070
2,269
0
330
3,669
        בנק ישראל
485
0
0
0
485
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
485
0
0
0
485
        אחרים
9,603
17,817
0
2,376
29,796
       בנקים מקומיים
5,739
8,970
0
907
15,616


[1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[2]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[3]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[4]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[5]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.


 
 
 
 
 

 1 נתון זה מבטא עסקות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה בהכרח לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח, המשקף את העסקאות לפי תאריך ערך.