הממונה על שוק ההון והמפקח על הבנקים מודיעים על כוונתם לקבוע מדיניות תגמול ליו"ר דירקטוריון בגוף מפוקח והסדרים נוספים בנושא תגמול

להודעה המורחבת


הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, והמפקח על הבנקים,
דוד זקן, סבורים כי גופים המנהלים כספי ציבור נדרשים לקיים אמות מידה גבוהות של ממשל תאגידי נאות. בהתאם, גופים מפוקחים כפופים למסגרת רגולטורית קפדנית והדוקה של ממשל תאגידי. לכן, בכוונת המפקחים לפרסם בקרוב הנחיות בנוגע למדיניות תגמול ליו"ר הדירקטוריון והסדרים נוספים. ההנחיות יוטמעו בהוראות הרגולציה לאחר השלמת הדיונים לגביהן, ועיקרן:

v      התגמול ליו"ר הדירקטוריון בתאגיד בנקאי או בגוף מוסדי (להלן- גוף מפוקח) יהיה קבוע ולא יותנה בביצועים, זאת בכדי לשפר את יכולת הפיקוח של יו"ר הדירקטוריון ולחזק את עצמאות הדירקטוריון. בהתאם לכך, תגמול יו"ר הדירקטוריון יתבסס על מנגנון הגמול של דירקטורים חיצוניים.
v      במקרים חריגים בעלי תפקידים מרכזיים בגוף מפוקח יידרשו להשיב  את התגמולים המשתנים ששולמו להם, לדוגמה אם נגרם לגוף המפוקח הפסד משמעותי עקב קנסות או עיצומים שהוטלו עליו.
v      יוסדר נושא כהונה של בעל תפקיד בגוף מפוקח בתפקיד נוסף בקבוצה, ובכלל זה ייקבע שבעל תפקיד לא יכהן במקביל לתפקידו, גם בחברה מוחזקת  של גוף מפוקח למעט אם יש הצדקה עניינית לכך, וכי  גוף מפוקח לא יישא בעלויות העסקתו של בעל תפקיד בו בשל כהונתו בתפקיד בחברה אחרת בקבוצה. כמו כן, ייאסר על בעל תפקיד בקבוצת הגוף המפוקח לקבל תגמול מבעל היתר השליטה בגוף המפוקח.
 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "ההוראות יחזקו את עצמאותו של הדירקטוריון וישפרו את איכות הממשל התאגידי בגופים המוסדיים".
 
המפקח על הבנקים, דוד זקן: "תאגידים בנקאיים כמנהלי כספי ציבור נדרשים לקיים אמות מידה גבוהות של ממשל תאגידי נאות והנחיות אלו  יסייעו בכך".