המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יולי 2014

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל  מול הדולר, לעומת התחזקות הדולר בעולם.

במהלך חודש יולי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.3% ומול האירו השקל התחזק בשיעור של 2.2%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 1.4%. בעולם, הדולר התחזק ביולי מול רוב המטבעות  בכלל זה בכ- 2.1% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 1.9% מול האירו, בכ- 0.85% מול הפאונד הבריטי ו- בכ- 1.5% מול הין היפני.
 
תנודתיות שע"ח – עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 0.5 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש יולי על 3.9%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה ועמדה בסוף יולי על 5.9%, בהשוואה ל- 6.1% ביוני.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש יולי ברמה ממוצעת של 6.8% ו- 5.5% בהתאמה.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר הכולל כתוצאה מעליה בנפח המסחר של עסקאות החלף. ירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יולי הסתכם בכ- 147 מיליארד דולר, בהשוואה לכ- 128 מיליארדים בחודש יוני. נפח המסחר היומי הממוצע נשאר ללא שינוי ועמד על כ- 6.4 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יולי בכ- 34 מיליארד דולר בדומה לחודש יוני. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד ביולי בכ- 16% בהשוואה לחודש יוני. במהלך חודש יולי רכש בנק ישראל  300 מיליוני דולרים בעסקאות המרה[1].
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יולי בכ- 9 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש יולי ירד בכ- 6% בהשוואה ליוני ועמד על כ- 400 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש יולי בכ- 103 מיליארד דולר בהשוואה לכ- 84 מיליארד דולר ביוני.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ- 7% מחודש שעבר ועמד על כ- 4.5 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד מחודש שעבר ועמד בסוף יולי על כ- 25%,  בהשוואה לכ-30% ביוני.


 1 נתון זה מבטא עסקות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה בהכרח לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח, המשקף את העסקאות לפי תאריך ערך.

10-08-2014-1H.png

10-08-2014-2H.png
10-08-2014-3H.png

10-08-2014-4H.png
10-08-2014-5H.pngעסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)
 
 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[2] (3)
נפח עסקאות באופציות[3] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
יולי 2014    (נתון ארעי)
סה"כ
34,082
103,178
501
9,099
146,860
סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)
1,482
4,486
22
6,385
תושבי חוץ
11,557
20,870
0
4,271
36,698
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
10,856
20,450
0
4,236
35,542
תושבי ישראל
22,525
82,308
501
4,828
110,162
מזה: סקטור ריאלי
6,812
7,403
406
2,277
16,898
         סקטור פיננסי
3,488
48,163
22
1,415
53,088
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
4,551
5,386
0
81
10,018
         יחידים + קרנות נאמנות
817
11,034
57
204
12,112
        בנק ישראל
300
0
0
0
300
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
0
0
0
0
0
       אחרים[4]
3,496
19
0
156
3,671
      בנקים מקומיים[5]
3,061
10,303
16
695
14,075
יוני 2014
סה"כ
84,146
309
8,461
128,109
סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
4,207
15
423
6,405
תושבי חוץ
12,890
21,253
0
3,757
37,900
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
12,252
21,231
0
3,694
37,177
תושבי ישראל
22,303
62,893
309
4,704
90,209
מזה: סקטור ריאלי
6,249
7,117
0
1,894
15,260
         סקטור פיננסי
3,626
35,893
121
1,549
41,189
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
3,466
8,917
38
12
12,433
         יחידים + קרנות נאמנות
750
3,207
0
208
4,165
        בנק ישראל
1,380
0
0
0
1,380
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
580
0
0
0
580
        אחרים
3,600
41
0
250
3,891
       בנקים מקומיים
3,232
7,718
150
791
11,891


[1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[2]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[3]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[4]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[5]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.