הוועדה המוניטרית החליטה ב-10 בינואר 2018 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%   
  • מאז החלטת הריבית הקודמת לא חל שינוי משמעותי בסביבת האינפלציה, והיא נותרה נמוכה מהיעד. האינפלציה תמשיך להיות מושפעת מהפחתות המחירים שיוזמת הממשלה, מהתגברות התחרות במשק, ומהייסוף שהצטבר עד כה. עליית השכר במשק, עליית מחירי האנרגיה, והמשך העלייה בשכר הדירה יתמכו בחזרת האינפלציה ליעד.
  • האינדיקטורים לפעילות ברבעון הרביעי מאפשרים להעריך כי המשק המשיך לצמוח בקצב שתואם את קצב הצמיחה הפוטנציאלית. הנתונים משוק העבודה מוסיפים להצביע על רמת פעילות גבוהה, ועולה מהם תמונה של "שוק עבודה הדוק".  על פי הערכת חטיבת המחקר, המשק יצמח בכ-3.5% לשנה בשנתיים הקרובות.
  • הנתונים לגבי הכלכלה העולמית מוסיפים להצביע על שיפור, ותחזיות הצמיחה שבות ומתעדכנות  כלפי מעלה. עם זאת, האינפלציה ברוב המשקים העיקריים מוסיפה לנוע מתחת ליעד. ה-Fed צפוי להמשיך להעלות את הריבית בהדרגה במהלך 2018; ה-ECB דבק במדיניות הריבית השלילית, אך החל  לצמצם את ההיקף של ההרחבה הכמותית.
  • השקל התחזק בשבועות האחרונים, בעיקר מול הדולר, בהתאם למגמה בעולם. ב-12 החודשים האחרונים התחזק השקל במונחי שער החליפין האפקטיבי בכ-5%.
  • נתוני שוק הדיור ממשיכים להצביע על האטה מסוימת בפעילות, תוך ירידה בהיקף העסקאות והמשך עלייה של  מחירי הדירות בקצב מתון יחסית.

בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה לחץ כאן​​ 

גרפים ונתונים

מאז החלטת הריבית הקודמת לא חל שינוי משמעותי בסביבת האינפלציה, והיא נותרה נמוכה מהיעד. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים הגיעה בנובמבר ל-0.3% (איור 1 בקובץ הנתונים המצורף). ציפיות האינפלציה לטווחים הקצרים נותרו נמוכות (איור 4). צפוי כי האינפלציה תמשיך להיות מושפעת מהפחתות המחירים שיוזמת הממשלה, מהתגברות התחרות במשק, ומהייסוף שהצטבר עד כה (איור 6). להערכת חטיבת המחקר, האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים תגיע ל-1.1%, תוך שהיא נתמכת בעליית השכר במשק, בעליית מחירי האנרגיה, ובהמשך העלייה בשכר הדירה. עם זאת צפוי כי קצב האינפלציה השנתי ירד בתחילת השנה, בהתאם לתוואי העונתי, ורק לאחר מכן ישוב לעלות. הציפיות לאינפלציה לטווחים הארוכים מעוגנות בתוך היעד (איור 5).

התשואה הנומינלית על אג"ח ממשלתיות ארוכות ירדה מאז החלטת הריבית הקודמת, על רקע ירידה בצרכי הגיוס של הממשלה, ואף על פי שהתשואות המקבילות בחו"ל עלו (איור 7). התשואה הריאלית בישראל דומה לתשואה בארה"ב וגבוהה מהתשואה באירופה. רמת המרווחים בין תשואות האג"ח התאגידיות לתשואות האג"ח הממשלתיות נותרה נמוכה מאוד, בדומה למגמה בעולם.

האינדיקטורים לפעילות ברבעון הרביעי מאפשרים להעריך כי ברבעון זה המשיך המשק לצמוח בקצב שתואם את קצב הצמיחה הפוטנציאלית. הדבר עולה מהנתונים הראשונים של סקר החברות (איור 10), מהמדד המשולב למצב המשק, ומכך שיצוא השירותים המשיך להתרחב באוקטובר. יצוא הסחורות מוסיף לדשדש על רקע רמת שער החליפין והוא מושפע מהתנודתיות ביצוא התרופות. הנתונים משוק העבודה מוסיפים להצביע על רמת פעילות גבוהה, ועולה מהם תמונה של "שוק עבודה הדוק": שפל בשיעור האבטלה  ורמות שיא של שיעור התעסוקה (איור 13), השכר עולה (איור 14), ניכרת רמה גבוהה של משרות פנויות ביחס למספר המובטלים (איור 16), וירידה בשיעור המועסקים חלקית שלא מרצון  (איור 17). על פי הערכת חטיבת המחקר, המשק יצמח ב-3.4% וב-3.5% ב-2018 וב-2019, בהתאמה (איור 11). התחזית מושפעת לטובה מהגידול הצפוי ביבוא כלי רכב ב-2018, ומהשקעות חד פעמיות שצפויות ב-2019.

הנתונים משוק הדיור ממשיכים להצביע על האטה מסוימת בפעילות, ומחירי הדירות מוסיפים לעלות בקצב מתון יחסית (איור 8); היקף העסקאות ממשיך לרדת והוא מושפע ככל הנראה מאי-הוודאות לגבי ההשפעה שתהיה  לתוכניות הממשלה בתחום הדיור; נתוני הקצה מצביעים על עלייה מסוימת בקצב נטילת המשכנתאות, קצב שהתייצב לאחרונה לאחר ירידה ממושכת, ועל התחדשות הירידה בריבית על המשכנתאות (איור 9). בהתחלות הבנייה נרשמה ירידה, אם כי צפוי עדכון מסוים של הנתונים כלפי מעלה; מסתמן גידול בהיקפי גמר הבניה, ובמספר ההיתרים.

הנתונים לגבי הכלכלה העולמית מוסיפים להצביע על שיפור. תחזיות הצמיחה שבות ומתעדכנות  כלפי מעלה (איור 18), ונמשך השיפור בסחר העולמי (איור 19). עם זאת, ועל אף העלייה במחירי הנפט (איור 22), האינפלציה ברוב המשקים העיקריים מוסיפה לנוע מתחת ליעד של 2% (איור 21). ה-Fed העלה כצפוי את הריבית בדצמבר, והוא צפוי להמשיך להעלותה בהדרגה ב-2018. ה-ECB דבק במדיניות הריבית השלילית, אך החל – כפי שהודיע – לצמצם את ההיקף החודשי של רכישת הנכסים במסגרת ההרחבה הכמותית. בארה"ב השיפור הכלכלי מקיף את מרבית מגזרי המשק, ורפורמת המס שאושרה צפויה לתמוך בפעילות הכלכלית בטווח הקצר, תוך הגדלת הגירעון והחוב בשנים הבאות. הנתונים הכלכליים שפורסמו באירופה מצביעים על המשך השיפור בפעילות, אך חלה עלייה מסוימת בסיכון הפוליטי עקב ההתפתחויות בספרד ובאיטליה. ביפן ההערכות הן שהמשק ממשיך לצמוח בקצב גבוה מהפוטנציאל, אך נראה שהדבר אינו משפיע על האינפלציה והמדיניות ממשיכה להיות מרחיבה. בסין מצביעים הנתונים הכלכליים על התמתנות מסוימת בפעילות הכלכלית ברבעון הרביעי.

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-24/01/2018. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-26/2/2018, בשעה 6:00.