עיצומים כספיים בגין הפרות הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה ביום 9.10.2013, להטיל עיצום כספי בסך 6 מיליוני ש"ח על חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כאל), ולהטיל עיצום כספי בסך 1.2 מיליוני ש"ח על חברת לאומי קארד בע"מ, בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000.  לחברות עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.


הוועדה החליטה להטיל עיצום כספי בסך 6 מיליוני ש"ח על חברת כאל בגין הפרות שביצעו החברה וחברת הבת, כאל אינטרנשיונל בע"מ, אשר פעילותה מוזגה לתוך החברה האם בשנת 2012. העיצום מבוסס על דוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שהצביע על הפרות רבות של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 ("הצו"), שאירעו בעיקר בשנים 2007-2008. עיקר ההפרות נבעו מזילות של החברה וחברת הבת ביחס למשטר איסור הלבנת הון ולאי ליישום הוראות הצו, בסוגי ההפרות הבאים:

  1.      ליקויים בדרישת מסמכי זיהוי.
  2.      אי ביצוע אימות זהות מול מרשם האוכלוסין למחזיקי כרטיס אשראי בנקאי.
  3.      הצהרות על נהנה שלא בהתאם לנוסח המופיע בתוספת הראשונה לצו.
  4.      אי דיווח על פעולות החייבות בדיווח לפי סוג וגודל פעולה.
  5.      אי דיווח על פעולות בלתי רגילות בהיקף נרחב.
  6.      ליקויים וחוסרים במידע שהועבר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.


בהחלטתה התחשבה הוועדה בפעולות החברה לתיקון הליקויים, וכן בשינוי הארגוני והמקיף שחל בחברה, לרבות החלפת המנכ"ל, שכיהן בתפקיד בתקופה הרלוונטית.

 
הוועדה החליטה להטיל עיצום כספי בסך 1.2 מיליוני ש"ח על חברת לאומי קארד בגין הפרות הוראות הצו, על ידי החברה בעיקר בשנים 2008-2009.

עיקר ההפרות נבעו מהיערכות לא מספיקה של החברה בסוגי ההפרות הבאים:

  1.          אי ב​יצוע אימות זהות מול מרשם האוכלוסין למחזיקי כרטיס אשראי בנקאי.
  2.          הצהרות על נהנה שלא בהתאם לנוסח המופיע בתוספת הראשונה לצו.
  3.          אי דיווח על פעולות בלתי רגילות.
  4.          ליקויים וחוסרים במידע שהועבר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.


בהחלטתה התחשבה הוועדה בהיערכות החברה וכן בפעולות החברה לתיקון הליקויים.


הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את החשיבות שהיא מייחסת לקיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות ונהלים ולאכיפה בלתי מתפשרת של משטר איסור הלבנת הון. בצד קביעת המדיניות והנהלים, על התאגיד הבנקאי לוודא כי מוקצים משאבים הולמים ליישום מדיניות הציות ואכיפתה.

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים היא ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ- 2 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, מר דוד זקן, וחבר בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס.

 

​ ​