המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השלישי של שנת 2019

10/11/2019
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר לעומת התחזקות הדולר בעולם

 

במהלך הרביע השלישי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 2.4%, ומול האירו ב- 6.3%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל ב- 4.4%.

בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים (תרשים 2) נרשמה מגמת התחזקות ברביע השלישי - הדולר התחזק בכ- 4.2% מול האירו, ב- 0.2% מול היין היפני, ב- 1.94% מול הפרנק השוויצרי וב- 3.16% מול הפאונד הבריטי.


תנודתיות שע"ח – עלייה בסטיית התקן בפועל במקביל ליציבות בסטיית התקן הגלומה

 

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה ב- 0.3 נקודות האחוז במהלך הרביע השלישי ועמדה על 5.4% בסוף ספטמבר.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" נותרה ללא שינוי במהלך הרביע, ועמדה על 7.2% בסוף ספטמבר.

סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ירדה מ-9.2% ל-8.7%, לעומת עלייה של סטיית תקן זו בשווקים מפותחים, שעלתה מ-6.3% ל-7% במהלך הרביע. (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.


פעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח[1]

 

ברביע השלישי של שנת 2019 ניכר שינוי בפעילות של תושבי חוץ והמגזר הפיננסי המקומי בהשוואה לרביע הקודם. אומדן לפעילות המגזרים העיקריים בשוק מטבע חוץ מעלה כי במהלך הרביע השלישי נרשמו מכירות מטבע חוץ נטו ע"י תושבי חוץ בסך של כ- 3.5 מיליארד דולר לעומת רכישות של 0.7 מיליארד ברביע הקודם.

הגופים המוסדיים (קרנות פנסיה, קופ"ג וחברות ביטוח) המשיכו למכור מטבע חוץ נטו ברביע השלישי בהיקף של 0.5 מיליארדי דולרים; מנגד נרשמו רכישות מטבע חוץ נטו של כ-3.6 מיליארדי דולרים על ידי המגזר העסקי, ושל כ-1.7 מיליארדים על ידי המגזר הפיננסי.


מתחילת השנה, תושבי חוץ והגופים המוסדיים מכרו מטבע חוץ נטו בהיקף של 5.3 ו- 3.8 מיליארדי דולרים בהתאמה. מנגד, המגזר העסקי רכש מטבע חוץ נטו בהיקף של 10.9 מיליארדי דולרים.

בנק ישראל לא התערב במסחר במטבע חוץ באופן משמעותי מתחילת השנה. [1] המגזרים העיקריים המוצגים אינם מהווים את כל השוק - למידע נוסף ראו את "מערכת הנתונים על פעילות השוק שקל/מטבע חוץ" בפרסום "מבט סטטיסטי", 2018

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Documents/MabatStat2018/full.pdf

 ​

להודעה לעיתונות במלואה

גרפים ונתונים