בנק ישראל מודיע על גיבוש מתווה נוסף, שאומץ על ידי המערכת הבנקאית למתן סיוע לעסקים קטנים וזעירים בפירעון הלוואות

·         מתחילת משבר הקורונה נקט בנק ישראל בצעדים רבים ומגוונים במטרה לסייע למשקי הבית ולעסקים להתמודד עם הקשיים השונים שנובעים מהשלכות המשבר, בין היתר גם עם הקשיים התזרימיים, זאת לצד תמיכת ממשלת ישראל בסיוע למגזר העסקי ולמשקי הבית. 

 

·         אחד מהצעדים העיקריים שננקטו בשלב מוקדם של המשבר, היה גיבוש מתווה לדחיית תשלומי ההלוואות שאומץ על ידי המערכת הבנקאית, המאפשר ללקוחות לדחות תשלומי הלוואות בנקאיות בשלושה מגזרי פעילות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.

 

·         מתווה זה הוארך והורחב פעמיים, כאשר בתאריך 30.11.2020 גובש מתווה נוסף המאפשר למשקי הבית לדחות את תשלומי המשכנתאות וההלוואות הצרכניות לתקופה ארוכה יחסית, יחד עם אופן פריסה גמיש.

 

·         בד בבד עם גיבוש המתווה הנוסף למשקי הבית, פעל בנק ישראל לגיבוש מתווה נוסף לעסקים קטנים וזעירים[1] (להלן- המתווה לעסקים), אשר להבדיל מהמתווה הקודם בו היה לבנקים שיקול דעת באישור בקשת  הדחייה, המתווה הנוכחי מאפשר דחייה ללא שיקול דעת הבנק. כמו כן, ניתן דגש על חזרת לווים לתשלום בלוח תשלומים מקל.

 

·         המתווה הנוכחי, לטובת עסקים קטנים וזעירים, מותאם למאפיינים הייחודיים של קבוצה זו, ולהלן עיקריו (תנאי המתווה המלאים מפורטים בנספח א' להודעה זו):

 

o       המתווה לעסקים מאפשר לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו באופן משמעותי מהמשבר ושעומדים בתנאים מצטברים[2], לדחות, ללא שיקול דעת הבנק, את רכיב הקרן בהלוואה. דחייה זאת צפויה להביא להפחתת החיוב בחודשי בלמעלה מ – 70%.

 

o       הדחייה תבוצע, ללא שיקול דעת הבנק, לתקופה של עד שנה (לבחירת הלקוח), בהלוואות עד 500,000 ₪, ולתקופה של עד חצי שנה (לבחירת הלקוח) בהלוואות מעל 500,000 ₪.

 

o       הדחייה תבוצע ללא עמלות ובהתאם לשיעור הריבית המקורי של ההלוואה.

 

·         בין החודשים מרץ –נובמבר 2020 המערכת הבנקאית אישרה כ- 181,000 בקשות שהוגשו לדחיית תשלומי הלוואות לעסקים קטנים וזעירים, בסכום כולל של כ- 3.5 מיליארד ש"ח. במהלך החודשים האחרונים חזרו מרבית מעסקים הקטנים והזעירים לשלם את החזרי ההלוואות שדחו בתחילת המשבר. נכון לסוף אוקטובר נמצאות הלוואותיהם של כ-60 אלף עסקים בדחיית תשלומים, ואשר יתרת האשראי בגינן עומדת על כ-12 מיליארדי ₪ (מצ"ב נספח ב').

 

·         יש לזכור כי דחיית תשלומים כמוה כאשראי חדש (שניתן בתנאי הריבית המקוריים במסגרת המתווה) ולכן על בעלי העסקים הקטנים והזעירים לשקול  טרם קבלת ההחלטה על דחיית תשלומי ההלוואות.

 

·         מועד כניסת המתווה הנוסף לתוקף יהיה בין התאריכים 1.1.21-31.3.21.

 

·         בבנקים בהם מועד יישום המתווה בפועל ידחה לתאריך מאוחר מה – 1.1.21 (ולא יאוחר מתאריך 31.3.21), ימשיכו לחול תנאי הדחייה הקיימים, עד למועד כניסה לתוקף של המתווה החדש בכל בנק.

 

·         מתווה זה מציג את תנאי המינימום בדחיית תשלומי ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת בעלי העסקים הקטנים והזעירים ולבקשתם.

 

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "מתווה דחיית ההלוואות היה מהצעדים הכלכליים הראשונים שננקטו עם פרוץ המשבר, כדי לאפשר למי שנפגע לייצר גשר תזרימי ולסייע לצלוח את תקופת אי-הוודאות. דחיית תשלומי הלוואות סייע בזמן אמת לבתי עסק, שהכנסותיהם נפגעו במשבר לצמצם את הוצאותיהם החודשיות. בשונה מהמתווים הקודמים, הפעם מתאפשרת דחייה של חלק מהותי מההלוואה בד בבד לחזרה לתשלום חלקי של ההלוואה ובכך חידוש הרכיב החיוני של תשלום שוטף בגין הלוואה.

השלב הנוכחי של המתווה יוסיף לסייע לבתי העסק שניזוקו מהמשבר, גם לקראת תהליך ההתאוששות, האצת הפעילות העסקית והיציאה מהמשבר. המטרה כעת היא לייצר לבתי העסק את התנאים המיטביים להיערך בהתאם גם ליום שאחרי המשבר. דחייה זו תאפשר לבתי העסק המשך גישור עד לחזרתם לאיתנות פיננסית ויכולת החזר תשלומים מוגבר בשוך המשבר.

המתווה הנוסף מצטרף לשורה ארוכה של צעדי מדיניות שנקט בנק ישראל מתחילת המשבר, לצד הסיוע הממשלתי לעסקים ובכלל זה הקרנות בערבות המדינה, אשר מהווים מעטפת רחבה המסייעת לעסקים רבים להתמודד עם השלכות המשבר. אני מבקש לציין שוב את הירתמותה של המערכת הבנקאית לסיוע ללקוחותיה בזמנים מאתגרים אלו".

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "גיבוש המתווה לעסקים מסתמך על עקרונות המתווה הנוסף שגיבשנו למשקי הבית, דהיינו מיקוד הסיוע לאותה קבוצת עסקים קטנים וזעירים שנפגעה באופן משמעותי מהמשבר, מתן אפשרות דחייה לתקופת זמן ממושכת ודגש על חזרת הלווים לתשלום הלוואותיהם באמצעות לוח תשלומים מקל.

אנו רואים חשיבות רבה בסיוע לסקטור זה שהינו מנוע הצמיחה של המשק ולכן אפשרנו את דחיית ההלוואות לתקופה ממושכת על מנת לאפשר מרווח נשימה והקלה בקושי התזרימי, זאת לצד ניהול סיכונים מושכל ואחראי. אני מברך את המערכת הבנקאית על הירתמותה להוצאה לפועל של מתווה זה ועל הסיוע השוטף שהיא מעניקה לעסקים הקטנים והזעירים בהתמודדות עם השלכות משבר הקורונה".   

 

נספח א' – מתווה סיוע לעסקים קטנים וזעירים

 

 

 

הלוואות לעסקים קטנים וזעירים *

הבהרות

אוכלוסיית היעד

ההלוואה נמצאת בסטטוס של דחייה, נכון לתאריך 31.12.2020.

מחזור המכירות של העסק ירד בלפחות 25% במשך שלושה חודשים (לא רצופים בהכרח), במהלך החודשים מרץ-דצמבר 2020, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

תנאים מצטברים.

אופן בדיקת הירידה במחזור המכירות: לשיקול דעת הבנק.

שיקול דעת הבנק

ללא שיקול דעת**

 

אופן הקטנת החיוב החודשי

דחיית רכיב הקרן בהלוואה.

דחייה זאת צפויה להביא להפחתת החיוב החודשי ביותר מ- 70%.

שיעור ההפחתה בפועל יהיה מותנה במאפייני ההלוואה הספציפית, בין היתר בעקבות הרכב ההלוואה, גיל ההלוואה והתקופה לפירעון.ריבית

הריבית ההסכמית

תקופת התשלום המופחת ***

יתרת הלוואה עד 500,000 ₪: עד 12 חודשים

יתרת הלוואה מעל 500,00 ₪: עד 6 חודשים

לבחירת הלקוח

אופן התשלום שנצבר לאחר תקופת ההפחתה

פריסת התשלום המצטבר שהופחת על יתרת תקופת ההלוואה מקורית או הארכת תקופת ההלוואה בהתאם לתקופת הדחייה בפועל.

 

בהתאם ליכולות המיכוניות של כל בנק.

עמלות

ללא עמלה

 

*לא חל על לקוח בהליך משפטי.

**במקרה בו הלווה יפרע אשראים למלווים אחרים או יגדיל את סיכון האשראי באמצעות נטילת אשראים נוספים, למעט נטילת הלוואות בסיוע ממשלתי, הבנק יהיה רשאי להפסיק את המתווה והלווה יידרש לחזור לשלם את ההלוואה כסדרה.

***במידה והלווה מבקש דחייה של מספר חודשים קטן מהתקופה המקסימלית האפשרית לדחייה (קרי, פחות מ - 12 או 6 חודשים בהתאמה), הבקשה תבוצע בכפוף ליכולות מיכוניות של כל בנק.


 

נספח ב' – נתונים

 

במהלך החודשים האחרונים חזרו רוב העסקים הקטנים והזעירים לשלם את החזרי ההלוואות שדחו בתחילת המשבר. כך, נכון לסוף אוקטובר נמצאות הלוואותיהם של כ-60 אלף עסקים בדחיית תשלומים, ואשר יתרת האשראי בגינן עומדת על כ-12 מיליארדי ש"ח.

 [1] עסק קטן- מחזור פעילות של 10-50 מיליון ₪; עסק זעיר- מחזור פעילות עד 10 מיליון ₪.

[2] ההלוואה נמצאת בסטטוס דחייה, נכון לתאריך 31.12.2020; מחזור המכירות של העסק ירד בלפחות 25% במשך שלושה חודשים (לא רציפים בהכרח), במהלך חודשים מרץ-דצמבר 2020, ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

 

 ​

​​​​