הפיקוח על הבנקים מסדיר את פעילות פלטפורמות ה-P2P מול המערכת הבנקאית, עד להסדרה מלאה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון וכניסת צו איסור הלבנת הון לתוקף

  •       לאחרונה אנו עדים לפעילותן של פלטפורמות המפגישות באופן מקוון בין מלווים לבין לווים. פלטפורמות אלו לתיווך באשראי מוכרות כ"פלטפורמות P2P".

  •       בשנים האחרונות חלה עלייה בחשיפת התאגידים הבנקאיים לסיכוני ציות. סיכונים אלו נובעים הן מהגישה המחמירה של רשויות החוק בעולם ובארץ כלפי עבירות מתחום הלבנת הון, לרבות עבירות מס, והן מהתפתחויות טכנולוגיות וכלכליות המובילות לאפשרויות לניצול לרעה של התאגידים הבנקאיים כאמצעי לביצוע עבירות על החוק. סיכונים אלו מחייבים את התאגידים הבנקאיים בניהול סיכונים מורכב ומאתגר.

  •       ביום ה-24.7.17 אושרה במליאת הכנסת הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים לפיה יפוקחו גופים אלו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון וכן נקבע בחוק כי הוא ייכנס לתוקפו ב-1 בפברואר  2018 (כחצי שנה לאחר פרסומו). כמו כן, טרם פורסם צו איסור הלבנת הון שאמור לחול על גופים אלו. נכון להיום, פלטפורמות ה-P2P עדיין פועלות ללא רישיון, ללא רגולציה מתאימה וללא צו איסור הלבנת הון בתוקף.

  •       הפיקוח על הבנקים פועל להגברת התחרות במערכת הפיננסית תוך שמירה על ניהול סיכונים מושכל. לנוכח הקשיים שבהם נתקלו גופים המפעילים פלטפורמות P2P בניהול חשבון נאמנות בתאגיד בנקאי, ובכלל זה, סירוב לפתוח חשבונות נאמנות לאור היותם גופים לא מפוקחים ע"פ דין ובשל החשש לסיכונים שפעילותם הלא מפוקחת משפיעה על המערכת הבנקאית, נחתם ביום 25 ביוני 2017 מזכר הבנות בין הפיקוח על הבנקים לרשות שוק ההון, הביטוח והחסכון, שנועד לסייע לגופים אלו עד לכניסתה לתוקף של הרגולציה הרלבנטית.

  •       לאור כל אלו, מפרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת הוראה​, על פיה, עד כניסת החוק לתוקפו והחלת צו איסור הלבנת הון על פעילותן של פלטפורמות ה-P2P, על הבנקים לפעול ליישום, בין היתר, של הכללים הבאים בפתיחה וניהול של חשבונות נאמנות כחלק מפעילות פלטפורמות ה-P2P:

א.  כל אחד מחמשת התאגידים הבנקאיים הגדולים נדרש לקבוע מדיניות ונהלים מפורטים לניהול חשבונות לפלטפורמות ה-P2P אשר ישקפו, בין היתר, גישה מבוססת סיכון.  המדיניות המאושרת ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון יועברו לפיקוח על הבנקים בתוך 90 יום. השיקולים בבסיס המדיניות והנהלים יבחנו ויאושרו על ידי המפקחת על הבנקים, בהיוועצות עם הממונה על שוק ההון.


ב.  כמו כן, תאגיד בנקאי ימסור לכל מפעיל מערכת לתיווך באשראי שמבקש לפתוח אצלו חשבון גילוי מלא אודות עלויות ניהול החשבון הצפויות, ומדדי ביצוע של פעולות בחשבון וזאת, מבלי לגרוע מהוראות כל דין. 


  •       על מנת להקל על הקשיים בהם נתקלות פלטפורמות P2P ולצמצם את הסיכונים הכרוכים בפעילות התאגידים הבנקאיים עם גופים אלו והחיכוכים הנובעים מכך, קורא הפיקוח על הבנקים לרשות שוק ההון ולוועדת חוקה חוק ומשפט להאיץ את פרסום ההוראות הרלבנטיות.​