הפיקוח על הבנקים פרסם הקלות בדרישות של ניהול חשבון בנק לנותני אשראי חוץ בנקאי ומפעילי מערכת לתיווך באשראי (P2P)

לטיוטת הוראה​

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "התיקון שפרסמנו היום יקל משמעותית על פעילותם השוטפת של גופים פיננסיים שקיבלו רישיון למתן אשראי או להפעלת מערכת לתיווך באשראי מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. המערכת הבנקאית נדרשת לתת שירות לגופים אלו וזאת מבלי להתפשר על הציות להוראות איסור הלבנת הון".

רקע:

השינויים המבניים שחלים במערכת הפיננסית בישראל והשינויים הטכנולוגיים המשפיעים על העולם הפיננסי מביאים לכך שגדל מספר הגופים המתחרים בבנקים במתן אשראי ובפעילויות פיננסיות נוספות. גופים אלה נזקקים לשירותים מהמערכת הבנקאית, ובפרט הם צריכים להחזיק חשבון בנק לצורך ביצוע תנועות של כספים מול לקוחותיהם. המשמעות היא שאותם גופים מנהלים בבנקים חשבונות, שחלק מהכסף הצבור בהם הוא למעשה לא כסף של הגופים עצמם, אלא של הלקוחות של אותם גופים. עובדה זו מציבה קושי בפני המערכת הבנקאית בהקשר של עמידה בדרישות החוק לאיסור הלבנת הון.

בהתאם לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א-2001, נדרשים לקוחות הבנקים (במקרה זה, הלקוחות הם הגופים נותני האשראי וגופי ה- P2P) להצהיר האם הם פועלים בחשבונם עבור אחר, ובמקרה שמדובר בלקוחות שהם תאגידים,  לתת הצהרה אודות בעלי השליטה בהם. הצהרות אלה נדרשות בעת פתיחת חשבון בבנק, בעת שינוי בבעלות בחשבון (הוספת או גריעת שותף בחשבון), בעת ביצוע פעולה בסכום מעל סף מסוים, וכדומה.

עיקרי המהלך:

במטרה להקל על יכולת ניהול החשבונות לנותני אשראי ופלטפורמות P2P בבנקים, מפרסם הפיקוח הקלות בנוגע לחובה החלה על הבנקים ברישום נהנים ובעלי שליטה בחשבונות של נותני שירותי אשראי ופלטפורמות לתיווך אשראי. יודגש, כי ההקלות תחול על חשבונות של גופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וקיבלו ממנה רישיון למתן אשראי או רישיון להפעלת מערכת לתיווך אשראי.

משמעות ההקלה שמפרסם הפיקוח על הבנקים היא שנותני אשראי חוץ בנקאי וגופי P2P לא יידרשו להעביר לבנקים את ההצהרות הללו, הואיל ומדובר בגופים מפוקחים על ידי רשות שוק ההון, שנדרשים ליישם את הוראות חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000. ההקלה תסיר חסם משמעותי המקשה כיום על גופים אלה לפעול במערכת הפיננסית הישראלית ולהתחרות במערכת הבנקאית.​​ 

​​​​