המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע הרביעי של שנת 2020

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל בהמשך למגמה ארוכת הטווח


במהלך הרביע התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-6.6%, זאת בהמשך למגמה ארוכת הטווח. במקביל, התחזק השקל מול האירו בשיעור של כ-2%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל במדד שער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל ב- 3.4%, בהמשך למגמה ארוכת הטווח.

במהלך הרביע נחלש הדולר מול המטבעות העיקריים, ובכללם האירו (4.6%), הפאונד הבריטי (6.2%), והיין היפני (2.5%), בהמשך להיחלשותו מול מטבעות אלה ברביע הקודם (תרשים 2).


תנודתיות שע"ח –ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לעלייה קלה בסטיית התקן הגלומה

 

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה במהלך הרביע הרביעי של 2020 לרמה ממוצעת של 4.6%, זאת בהמשך לירידה הרביע הקודם (ראה תרשים 3).

סטיית התקן הגלומה באופציות על שער החליפין שקל/דולר הנסחרות "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין – עלתה מעט במהלך הרביע, ורמתה הממוצעת עמדה על כ-6.3%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים עמדה במהלך הרביע על 10.8%. רמתה הממוצעת של סטיית תקן זו בשווקים מפותחים עמדה במהלך הרביע על 7.7%, ירידה של 0.5 נקודות האחוז בהשוואה לרביע הקודם (ראה תרשים 4). 


פעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח[1]

                             

אומדן לפעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח מעלה כי ברביע האחרון של השנה רוב המגזרים המשיכו להתנהל בהתאם למגמה ברביע השלישי – הגופים המוסדיים (קרנות פנסיה, קופ"ג וחברות ביטוח) מכרו מט"ח נטו בסך של כ-5.2 מיליארד דולר; תושבי חוץ הגדילו את המכירות נטו להיקף של כ-6.2 מיליארדי דולרים. מנגד, המגזר העסקי המשיך לרכוש מט"ח נטו בהיקף של כ-1.8 מיליארד דולר.נפחי מסחר[1] – לוחות ותרשימים

נפח המסחר היומי הממוצע ירד במהלך הרביע בכ-14% לרמה של כ-6.8 מיליארדי דולרים, כאשר עיקר הירידה נובעת מירידה בנפח המסחר היומי בעסקאות החלף.

 

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל  (עסקאות המרה, עסקאות באופציות ועסקאות החלף) ירד בכ- 2.2 נקודות האחוז ועמד בסוף הרביע השלישי על כ- 41%.[1] נפחי מסחר מול מערכת הבנקאות המקומית בלבד. החל משנת 2020, הנתונים לא כוללים סניפים של בנקים זרים בישראל.​ 


[1] המגזרים העיקריים המוצגים אינם מהווים את כל השוק - למידע נוסף ראה את "מערכת הנתונים על פעילות השוק שקל/מטבע חוץ" בפרסום "מבט סטטיסטי", 2018

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Documents/MabatStat2018/shekel.pdf


להודעה במלואה, כולל גרפים ונתונים​​

גרפים ונתונים​