נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, נשא דברים בוועידה השנתית לפורום הכלכלי הערבי


להלן עיקרי נאום הנגיד:

·         "שיפור מצבה הכלכלי של החברה הערבית הוא רווח כפול ומכופל של כולנו. היא תתרום בראש ובראשונה למשק הבית הערבי, לחברה הערבית וגם למשק הישראלי כולו. הניתוח שאציג היום ימחיש את החשיבות המאקרו-כלכלית שיש לחברה הערבית בישראל."

·         "התפתחות ההייטק, שמלווה בביקוש אדיר לעובדים מיומנים מייצרת הזדמנות חשובה לשילוב עובדים ערביים בתחום זה ואף להמשך פיתוח של חברות כאלו בחברה הערבית עצמה. אלו שיש בידם את הכישורים הנדרשים יוכלו למצוא את הדרך להשתלבות בהיי-טק, ואלו שמסתכלים אל העתיד יכולים להקנות את הכישורים הנדרשים. נכון הדבר גם ברמת הפרט וגם ברמת המערכת שאמונה על חינוך והכשרות."

·         "החברה הערבית צפויה להמשיך להיות חלק משמעותי ובלתי נפרד מהחברה הישראלית, ושיעורה היחסי בכלכלה אף צפוי לגדול בשנים הקרובות. בדרך להשגת יעד זה של הגדלת ההשתתפות של החברה הערבית בכלכלה הישראלית, ובפרט בשוק התעסוקה ישנו חסם מרכזי עליו נצטרך להתגבר יחד - שיעור ההשתתפות הנמוך של נשים ערביות בשוק התעסוקה."

·         "כאשר לוקחים בחשבון את מצבה הסוציו-אקונומי היחסי של החברה הערבית נתוני החינוך מעידים כי בחלוקה לחמישוני טיפוח, תלמידים ערבים הנמצאים בחמישון הבינוני – חזק מגיעים להישגים גבוהים יותר מתלמידים יהודים. היסק מתבקש מחיתוך שני הנתונים הללו הינו כי שיפור מצבם הסוציו אקונומי של התלמידים יאפשר להם לסגור את פערי החינוך בצורה מהירה."

·         "הפערים בשוק העבודה, אשר נובעים בין היתר מהפערים במערכת החינוך מביאים לפערים של ממש באיכות החיים של האוכלוסייה הערבית, ביחס לזו היהודית. אלו מובילים לשיעור גבוה יותר של משקי בית ערבים מתחת לקו העוני. בעוד משקי הבית הערבים מהווים קצת פחות מ - 15% מכלל משקי הבית בישראל, כפי שניתן לראות בעמודה הימנית בשקף, שיעורם בקרב משקי הבית המצויים מתחת לקו העוני גבוה בצורה ניכרת"

·         "ההוצאה הממשלתית הממוצעת על חינוך הינה נמוכה יותר בחברה הערבית, הן לפי כיתה והן לפי תלמיד, בכל רמות הטיפוח. לאור זאת, יש להגדיל את ההעדפה המתקנת בשעות הלימוד בהתאם לעקרון של תקצוב דיפרנציאלי בכל שלבי החינוך על בסיס הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים, כדי לצמצם את פערי התקצוב. אמנם משרד החינוך כבר כעת מיישם מדיניות של העדפה מתקנת וחלוקה דיפרנציאלית של תקציבים, אולם בהקצאה בפועל נראה שעדיין יש פער עקבי לרעת בתי הספר במגזר הערבי."

·         "בימים אלו מגבש צוות ההכלה הפיננסית שהבנק שותף לו המלצות במגוון תחומים, וביניהם שיפור האוריינות הפיננסית של כלל האוכלוסייה, תוך התמקדות בחברה הערבית ובקבוצות אוכלוסייה מעוטות הכנסה, עידוד השימוש באמצעי תשלום דיגיטליים, גיוון שפתי ותרבותי בהנגשתם ועוד. בנק ישראל ימשיך לפעול במגוון דרכים לשילוב האוכלוסיה הערבית בכלכלה הישראלית, ובתקווה כי כבר בעתיד הקרוב נראה מגמת שיפור בנושא."