הוראות בנושא דירקטוריון ותגמול

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום תיקון להוראותיו​ בנושא "דירקטוריון" ו-"מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי" (הוראות 301 ו-301A), שמטרתן חיזוק מעמד הדירקטוריון ועצמאותו והגברת האפקטיביות של עבודתו. במסגרת זאת מבקש הפיקוח על הבנקים לחזק את מעמדו של יושב ראש הדירקטוריון כחלק מהדירקטוריון ולבדלו מהנהלת הבנק, תוך הדגשת היותו של הדירקטוריון גוף קולקטיבי ואחריותו של כל אחד מחברי הדירקטוריון.

התיקון כולל דרישה כי הדירקטוריון יגדיר את תפקידיו וסמכויותיו של יושב הראש בהתאם לתפקידים והסמכויות המוקנים לו על פי החוק ובאופן שלא יהיה בהם בכדי לגרוע או להחליף את תפקידי הדירקטוריון וכן לא יפחית מהחובות והאחריות של יתר הדירקטורים. כמו כן, מחזקת ההוראה את העיקרון הקיים שלפיו יש לקבוע את התגמול ליושב הראש ביחס לאופן התגמול של יתר חברי הדירקטוריון. בנוסף מאפשר התיקון לתגמל את יושב ראש הדירקטוריון, גם כאשר מדובר בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה, באופן ההולם את המוטל עליו והנדרש ממנו, בשים לב, בין היתר למאפיינים השונים של תפקידו לעומת אלה של יתר הדירקטורים.

בחודש יולי 2021 פורסמו טיוטות ההוראות במסגרת תהליך האסדרה והודעה לעיתונות בנושא זה פורסמה ב-13.7.21 (קישור). בעקבות הערות שהתקבלו, נערכו שינויים אחדים בטיוטות ההוראות, אך התפישה הכללית של הפיקוח על הבנקים כפי שבאה לידי ביטוי בטיוטות לא השתנתה.
​​​