ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2010 תשאר ללא שינוי

25.01.2010
 
ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2010 תשאר ללא שינוי
מבנק ישראל נמסר כי ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2010 תישאר ללא שינוי ותעמוד על 1.25%.
 
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: לאחר תחזיות בדבר עלייה של בין 0.3% ל-0.4%, הפתיע מדד המחירים לחודש דצמבר, שנשאר ללא שינוי. בלטה במדד ירידה של 0.8% ברכיב הדיור בבעלות. בשנת 2009 הסתכמה האינפלציה ב-3.9%, ובניכוי העלאות המחירים שנבעו משינויים במיסוי ובהיטלים - בכ-2.8%, בחלק העליון של תחום יעד האינפלציה.
תחזיות האינפלציה והריבית: הציפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים כפי שהן נמדדות משוק ההון עלו לאחר פרסום המדד, והממוצע שלהן בחודש ינואר הוא 2.7%, גבוה בשתי עשיריות אחוז מאשר בדצמבר. אשר לתחזיות החזאים - בעקבות ההפתעה שנרשמה במדד דצמבר, ירד ממוצע תחזיותיהם לאינפלציה בשנים עשר החודשים הבאים מ-2.7% ל-2.3%. ברביע הראשון של 2010, לפי ממוצע הערכות החזאים, המחירים צפויים לרדת בשיעור מצטבר של 0.3%. ריבית בנק ישראל בעוד שנה תעמוד, לפי ממוצע תחזיות החזאים, על 2.8%, ולפי שוק ההון - על 2.5%.
הפעילות הריאלית: אינדיקטורים מהחודש האחרון מחזקים את ההערכה בדבר שיפור משמעותי בפעילות הכלכלית ברביע הרביעי של 2009, שיפור שהקיף את מרבית המגזרים. נתונים מלאים של סקר החברות לרביע הרביעי של 2009 מצביעים על עלייה משמעותית בפעילות המגזר העסקי. השיפור הקיף את כל הענפים למעט ענף המלונאות. המדד המשולב לחודש דצמבר עלה ב-0.4%, אך מדדי אוקטובר ונובמבר עודכנו כלפי מטה, מ- 0.6% ל-0.5% ו-0.4%, בהתאמה. החודש עדכן בנק ישראל את תחזית הצמיחה לשנת 2010 כלפי מעלה - מ-2.5% ל-3.5% בהשפעת נתונים אחרונים על המשק הישראלי ותחזיות לגבי הצמיחה הצפויה בהיקפי הסחר העולמי. לעומת זאת ירד מדד מנהלי הרכש בדצמבר אך הוא עדיין קרוב לרמות השיא של השנים האחרונות. כמו כן, מדד אמון הצרכנים של גלובס ירד בדצמבר אך גם הוא נותר קרוב לרמת השיא של השנים האחרונות. ההסתברות להאטה, כפי שהיא מחושבת בבנק ישראל, על סמך מדד החיפושים בגוגל, עלתה מעט.
שוק העבודה והשכר: ברביע הרביעי של 2009 נרשם שיפור משמעותי בתעסוקה. נתון המגמה של שיעור האבטלה לנובמבר מצביע על ירידה בשיעור האבטלה ל-7.4%. נתונים סופיים מסקר המעסיקים של משרד התמ"ת לרביע הרביעי מצביעים על עלייה חדה במאזן התעסוקה (ההפרש בין מספר המשרות שאוישו למספר פליטות העובדים), והוא כעת חיובי - לראשונה אחרי ארבעה רביעים רצופים של מאזן שלילי. מסקר החברות של בנק ישראל לרביע הרביעי של 2009 עולה כי התמתנה הירידה במספר העובדים, שאפיינה את הרביעים הקודמים. נתוני הגבייה של מס הבריאות לחודש נובמבר מצביעים על המשך המגמה החיובית בסך תשלומי השכר, שהחלה ביולי 2009. כמו כן נמשכה בדצמבר הירידה במספר הכולל של התביעות לדמי אבטלה. נתוני השכר הריאלי של המוסד לביטוח לאומי לחודשים אוגוסט-אוקטובר מצביעים על ירידה של 2.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; זאת תוך עלייה קלה של 0.1% בשכר הנומינלי.
הממשלה: הגירעון הכולל לשנת 2009, ללא אשראי, הסתכם ב-5.15% תוצר (39.3 מיליארדי ש"ח), לעומת 6% על פי התכנון המקורי. בחודשים נובמבר ודצמבר נרשמה האצה חדה בגביית המסים – בעיקר המסים העקיפים. בחודשים אלה היו הוצאות הממשלה גבוהות מהתוואי העונתי, עקב הקדמת הוצאות משנת 2010. הגירעון הנמוך ביחס לתכנון נבע בעיקר מגידול ההכנסות לעומת ההערכות בעת בניית התקציב.
שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-27/12/09, ועד 24/1/10, התחזק השקל מול הדולר והאירו ב-1.7% וב-3.5%, בהתאמה. מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי התחזק השקל ב-2.1%. בעולם - בתחילת תקופה זו נחלשו הדולר והאירו מול מרבית המטבעות, ובסיכום התקופה נרשמה מגמה מעורבת של הדולר מול המטבעות האחרים.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים,כאמור, ב-27/12/09, ועד 24/1/10 ירדו מדדי המניות ת"א 25 ות"א 100 ב-1.5% וב-0.3%, בהתאמה. זאת בדומה למגמה בשוקי המניות המובילים בעולם, בעיקר בעקבות השינוי לרעה בתחושת המשקיעים בימים האחרונים – כפי שהתבטא בעליה בשנאת הסיכון ובירידות שערים של הנכסים המסוכנים יותר. החודש ירדו התשואות של האג"ח הממשלתיות: תשואות האג"ח השקליות ל-10 שנים ירדו ב-24 נ"ב. הואיל והתשואות על אג"ח ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב ירדו בכ-20 נקודות בסיס, לרמה של 3.61%, נשמרה במירווח בין האג"ח הלא-צמודות ל-10 שנים של שתי הממשלות יציבות יחסית ברמה של כ-140 נ"ב. תשואת המק"ם לפדיון בעוד 12 חודשים נותרה יציבה ברמה של 1.92%. מדדי התל-בונד 20 והתל-בונד 40 עלו בתקופה האמורה ב-1.9% ו-2.5%, בהתאמה. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים, כפי שהיא נמדדת על ידי מירווחי ה-CDS, עלתה ב-4 נ"ב, ל-1.24%. במירווחי ה-CDS בעולם נרשמה מגמה דומה.
כמות הכסף: בחודש דצמבר ירד המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) ב-1.2%, לאחר עלייה של 1.2% בנובמבר. המצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה בדצמבר ב-0.1% לאחר ירידה של 0.1% בנובמר.
המשק העולמי: התאוששות הכלכלה העולמית נמשכת, וברביע הרביעי של 2009 הואצה הצמיחה. עם זאת, מספר נתונים מעורבים שהתפרסמו במהלך החודש האחרון מעידים כי ההתאוששות במשק העולמי אינה אחידה במדינות השונות ובמגזרים השונים. בולטים במיוחד ההבדלים בין המשקים המתפתחים באסיה למשקים האירופי והיפני. החולשה בביקוש הפרטי ובשוק העבודה ממשיכה להעיב על הצמיחה במיוחד במדינות המפותחות. גופים כלכליים זרים מעריכים כי בהמשך שנת 2010 צפויה האטה של קצב הצמיחה, עם סיום ההשפעה של תוכניות החירום השונות ונקיטת צעדי יציאה מתוכניות אלה. מידת התחלופה בין הצריכה הפרטית לצריכה ציבורית, כשהאחרונה תפחת, היא גורם אי-ודאות מרכזי בתחזיות הצמיחה לגבי משקים שבהם סייעו הממשלות בהיקף משמעותי בהיחלצות מהמשבר. על אף עלייתם של מחירי הסחורות והאנרגיה בזמן האחרון, האינפלציה והציפיות לגביה נותרו נמוכות במשקים המערביים - בעיקר על רקע החולשה הנמשכת בשוק העבודה ופער התוצר הגבוה. על רקע זה, המדיניות המוניטרית צפויה להישאר מרחיבה, תוך המשך יציאה הדרגתית מהתוכניות המיוחדות, ורק לאחר מכן צפויות העלאות ריבית מתונות. רמות הריבית האפסיות במשקים העיקריים ממשיכות להוות תמריץ לעליות מחירים בשווקים הפיננסיים והן מעודדות יצוא הון לשווקים המתפתחים.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להותיר את הריבית לחודש פברואר ללא שינוי ברמה של 1.25% היא חלק מתהליך הדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד להכניס את האינפלציה לתוך היעד, לתרום להמשך ההתאוששות בפעילות המשק תוך תמיכה ביציבות הפיננסית. המסלול יקבע בהתאם לסביבת האינפלציה, להתבססות הצמיחה במשק העולמי והישראלי ולקצב עליית הריבית של הבנקים המרכזיים העיקריים.
מדד דצמבר הפתיע כלפי מטה ובעיקר הפתיעה הירידה ברכיב הדיור בבעלות. בנוסף, ההערכות הן שהאינפלציה ברביע הראשון של 2010 תהיה נמוכה, בין היתר בהשפעת הייסוף שחל לאחרונה בשקל. הצפיות לאינפלציה של החזאים ושוק ההון לשנת 2010 הן בתוך טווח יעד האינפלציה ועומדות על 2.3% ו-2.7% בהתאמה.  
ההתפתחויות בפעילות הריאלית ממשיכות להיות חיוביות. על רקע זה, עדכן בנק ישראל כלפי מעלה את תחזית הצמיחה שלו לשנת 2010. אולם, לאחרונה חלה עליה ברמת האי ודאות ביחס למידת ההתמדה של תהליך ההתאוששות בעולם.  
ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המובילים נמצאות ברמות נמוכות מאוד וצפויות להישאר כך גם בחודשים הבאים.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות במשק הישראלי, בעולם ובשווקים הפיננסיים, וישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
הפרוטוקולים של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש פברואר 2010 יפורסמו ב-8/2/2010.
החלטת הריבית לחודש מארס 2010 תתפרסם ב-22/2/2010 בשעה 17.30.