ריבית בנק ישראל לחודש מארס 2010 תשאר ללא שינוי

22.02.2010
 
ריבית בנק ישראל לחודש מארס 2010 תשאר ללא שינוי
מבנק ישראל נמסר כי ריבית בנק ישראל לחודש מארס 2010 תישאר ללא שינוי ותעמוד על 1.25%.
 
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד ינואר הפתיע בירידה של 0.7%, לעומת תחזיות שנעו בין ירידה של 0.3% לירידה של 0.5%, וזאת לאחר הפתעה כלפי מטה גם במדד דצמבר. מדד ינואר הושפע באופן משמעותי מירידות מחירים בעקבות פעולות של הממשלה - הפחתת המע"מ וביטול היטל הבצורת - וכן בלטה ירידה, זה החודש השני ברציפות, של רכיב הדיור במדד. בניכוי השפעתן של פעולות הממשלה ירד מדד המחירים לחודש ינואר ב-0.2%, מעט מעל לתוואי העונתי התואם את יעד האינפלציה. ב-12 החודשים האחרונים עלו המחירים ב-3.8% ובניכוי פעילות הממשלה עלו ב-3.2%.
תחזיות האינפלציה והריבית: הציפיות לאינפלציה הנמדדות משוק ההון ירדו מעט לאחר פרסום מדד ינואר, ומאז הן עומדות על ממוצע של 2.4%. החזאים צופים כי האינפלציה הנגזרת מ-12 המדדים החודשיים הקרובים (2/2010-1/2011) תהיה בממוצע 2.2%, כי בשנת 2010 היא תסתכם ב-1.7%, וכי בחודשים הקרובים האינפלציה בהסתכלות על-12 החודשים האחרונים תחזור לתוך תחום היעד. לפי הערכות החזאים ושוק ההון לגבי ריבית בנק ישראל לחודש מארס הן לאי שינוי, ובעוד שנה יהיה שיעורה, בממוצע, 2.75% לפי החזאים ו-2.6% לפי שוק ההון.
הפעילות הריאלית: המגמה החיובית בפעילות הכלכלית בישראל נמשכת. נתוני החשבונאות הלאומית לרביע האחרון של 2009 מצביעים על עלייה של 4.4% בתמ"ג במונחים שנתיים, תוך עלייה דומה של ההוצאה לצריכה פרטית ועליות בולטות ביצוא הסחורות והשירותים. עם זאת, ההשקעה בנכסים קבועים ובענפי המשק ירדו ב-9.4% וב-15% בהתאמה. הצמיחה בשנת 2009 הסתכמה ב-0.5%. המדד המשולב לחודש ינואר עלה ב-0.2%, ומדדי דצמבר ונובמבר עודכנו כלפי מטה מ-0.4% ל-0.3%. עליית המדד המשולב החודש ביטאה עלייה של מדד הייצור התעשייתי ושל מדד הפדיון במסחר והשירותים. לעת עתה הצמיחה בארץ מובלת הן על ידי הצריכה הפרטית והן על ידי היצוא, ולפיכך איתנותה וממדיה תלויים במידה רבה גם בעוצמת הצמיחה העולמית.
שוק העבודה והשכר: על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, מספר משרות השכיר של עובדים ישראלים נותר בחודש נובמבר 2009 ללא שינוי, לאחר שלוש עליות חודשיות רצופות. לעומת זאת על פי נתוני המגמה, העלייה של מספר משרות שכיר, שהחלה ביוני 2009, נמשכה גם בנובמבר. נתוני השכר למשרת שכיר של המוסד לביטוח לאומי לחודשים ספטמבר-נובמבר מצביעים על עלייה של 0.7% בשכר הנומינלי המשתקפת בירידה של 2.5% בשכר הריאלי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נתוני הגבייה של מס הבריאות לחודש דצמבר מצביעים על המשך המגמה החיובית בסך תשלומי השכר, מגמה שהחלה ביולי 2009.
הממשלה: העודף המקומי ללא אשראי הסתכם בחודש ינואר ב-4 מיליארדי ש"ח, לעומת עודף של 1.4 מיליארדים בינואר 2009. עודף זה גבוה ב-2.8 מיליארדי ש"ח מהתוואי העונתי המתיישב עם תקרת גרעון תקציבי של 5.5% תוצר. הסטייה מהתוואי העונתי משקפת את המשך מגמת ההאצה בתקבולי המסים. בכך נמשכה התפנית במגמת הגירעון, שהחלה בנובמבר. עם זאת עדיין מדובר בעודף נמוך מזה של התקופות המקבילות בשנים 2008-2005.
שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-24/1/10, ועד 21/2/10, נחלש השקל מול הדולר ב-0.9% והתחזק מול האירו ב-3.7%. היחלשות השקל מול הדולר והתחזקותו מול האירו באו על רקע התחזקות הדולר מול האירו בתקופה האחרונה. מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי התחזק השקל ב-1.26% מה-24/1/10 ועד ה-18/2/10.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים, כאמור, ב-24/1/10, ועד 21/2/10 עלו מדדי המניות ת"א 25 ות"א 100 ב-3.9% וב-3.6%, בהתאמה. זאת בדומה למגמה בשוקי המניות המובילים בעולם. באג"ח הממשלתיות בישראל נרשמה מגמה חיובית, בניגוד למגמה ברוב השווקים המתעוררים. בסיכום חודשי, התשואות על האג"ח השקליות ל-10 שנים ירדו ב-4 נ"ב, בעוד שבאפיק הצמוד ירידת התשואות לאותו טווח הסתכמה בכ-2 נ"ב. הואיל והתשואות על אג"ח ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב עלו בכ-18.5 נקודות בסיס, לרמה של 3.77%, המירווח בין האג"ח הלא-צמודות ל-10 שנים של שתי הממשלות הצטמצם משמעותית, לכ-120 נ"ב. תשואת המק"ם לפדיון בעוד 12 חודשים נותרה גם החודש יציבה ברמה של כ-1.9%. במדדי התל-בונד 20 והתל-בונד 40 נמשכה המגמה החיובית, בעליות של כ-0.8% ושל כ-2.3% בהתאמה. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים, כפי שהיא נמדדת על ידי מירווחי ה-CDS, הייתה יציבה ברמה של כ-1.24%. זאת בניגוד לעליות חדות של מירווחי ה-CDS במרבית המדינות המתפתחות והמפותחות.
כמות הכסף: המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) ירד בינואר ב-2.3%, המשך לירידה של 0.4% בדצמבר. המצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה בינואר ב-0.3%, לאחר עלייה של 0.5% בדצמבר.
המשק העולמי: המשך ההתאוששות של המשק העולמי ניכרת מנתוני הצמיחה החיוביים בארה"ב ובסין לרביע הרביעי של 2009. קרן המטבע הבין-לאומית עדכנה את תחזיות הצמיחה למשק העולמי כלפי מעלה. לעומת זאת, על רקע נתוני התעסוקה החלשים בכלכלות ה-3G, ההערכות הן שהסיכון של מיתון נוסף עדיין קיים, ואולי אף גבר. בעיות החוב בכמה ממדינות אירופה והחששות מגלישה למיתון נוסף הביאו לכך שמהשווקים נגזרת דחיה בהערכות על התחלת ההידוק המוניטרי בחלק מהכלכלות. עם זאת הודיע ה-Fed על העלאת הריבית על הלוואות בחלון האשראי ב-0.25%, לרמה של 0.75% - העלאה שחברה אל תהליך צמצום והפסקה של תמיכות שונות, שבו החל ה-Fed לפני מספר חודשים. העלאה זו לוותה בהבהרה כי אין בכך כדי להצביע על שינוי קרוב בריבית המוניטרית, וכי זו עדיין צפויה להישאר ברמות נמוכות. נתוני האינפלציה של המשקים המפותחים ממשיכים להיות נמוכים, על רקע פער התוצר הגדול בכלכלה העולמית.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להותיר את הריבית לחודש פברואר ללא שינוי ברמה של 1.25% היא חלק מתהליך הדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד להכניס את האינפלציה לתוך תחום היעד, לתרום להמשך ההתאוששות בפעילות המשק תוך תמיכה ביציבות הפיננסית. המסלול יקבע בהתאם לסביבת האינפלציה, להתבססות הצמיחה במשק העולמי והישראלי, לקצב עליית הריבית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל.
מדד המחירים לצרכן הפתיע כלפי מטה זה החודש השני ברציפות בשיעור מצטבר של למעלה מחצי נקודת האחוז. הצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים הנגזרות משוק ההון ואלה של החזאים נמצאות בתוך היעד והן עומדות על 2.4% ו-2.2% בהתאמה. ההערכה היא שבחודשים הקרובים, תכנס האינפלציה בהסתכלות ל-12 חודשים אחורנית לתוך יעד האינפלציה, בין היתר בהשפעת הייסוף שחל לאחרונה בשקל ובהשפעת הפחתת המע"מ וביטול היטל הבצורת.  
ההתפתחויות בפעילות הריאלית ממשיכות להיות חיוביות. אולם, ישנם גורמי סיכון שממשיכים להעיב על המגמות החיוביות של הצמיחה העולמית.  
ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המובילים נמצאות ברמות נמוכות מאוד וצפויות להישאר כך גם בחודשים הבאים. אולם, כמה מהבנקים המרכזיים החשובים ממשיכים לצמצם את השימוש בכלים הלא שגרתיים של ההקלה המוניטארית.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות במשק הישראלי, בעולם ובשווקים הפיננסיים, וישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
הפרוטוקולים של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש מארס 2010 יפורסמו ב-8/3/2010.
החלטת הריבית לחודש אפריל 2010 תתפרסם ביום א' ב-28/3/2010 (זאת בשל ערב פסח שיחול ביום שני 29/3) בשעה 17.30.