הפיקוח על הבנקים מפרסם היום קובץ המאגד את עיקרי החקיקה הבנקאית והוראות הניהול הבנקאי התקין בתחום יחסי בנק-לקוח

24.02.2010
 
הפיקוח על הבנקים מפרסם היום קובץ המאגד את עיקרי החקיקה הבנקאית והוראות הניהול הבנקאי התקין בתחום יחסי בנק-לקוח
 
הקובץ "חקיקה והוראות – יחסי בנק-לקוח" מאגד את עיקרי החוקים, הצווים, הוראות הניהול הבנקאי התקין והחוזרים בתחום זה לפי חלוקה לשירותים הנפוצים הניתנים ללקוחות על ידי הבנקים וחברות כרטיסי אשראי. עריכת הקובץ על ידי הפיקוח על הבנקים נעשתה תוך כוונה ליצור כלי עזר שיתמוך ויסייע לכל העוסקים בתחום, הן מתוך המערכת הבנקאית והן מחוצה לה.
הנושאים שבהם עוסק הקובץ הם: חשבונות בנק, אמצעי תשלום, הלוואות וחובות, ערבויות, ערבויות לטובת רוכשי דירות, ריבית, עמלות, פתיחת סניפים והצבת מכשירים אוטומטיים, חשבונות ללא תנועה, שיקים ללא כיסוי ואיסור הלבנת הון.
רכישת קובץ חקיקה והוראות – יחסי בנק- לקוח
הקובץ ניתן לרכישה בעלות של 40 ₪ ביחידת ההוצאה לאור בבנק ישראל, באמצעות כרטיסי אשראי בטלפון: 02-6552767 ובפקס: 02-6669767 או במשלוח שיק לפקודת בנק ישראל יחידת ההוצאה לאור, ת"ד 780 ירושלים או באמצעות דוא"ל matilda.kahn@boi.org.il.
פרסום הקובץ באתר האינטרנט של בנק ישראל
כשירות לציבור מפורסם הקובץ גם באתר האינטרנט של בנק ישראל.
הקובץ יעודכן מעת לעת בעקבות שינויי חקיקה, הוראות ניהול בנקאי תקין וחוזרי המפקח על הבנקים. ניתן להירשם באתר בנק ישראל כמנוי ברשימות התפוצה לקבלת עדכונים אלה.