ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2010 תועלה ב-0.25 נקודות אחוז

28.03.2010
 
ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2010 תועלה ב-0.25 נקודות אחוז
מבנק ישראל נמסר כי ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2010 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז ותעמוד על 1.5%.
 
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד פברואר ירד ב-0.3% - בגבול העליון של התחזיות המוקדמות, שנעו בין ירידה של 0.3% לירידה של 0.5%. המדד הושפע, בין היתר, מהורדה של תעריפי החשמל ומהפחתת המע"מ בחודש הקודם. בסעיף הדיור נרשמה ירידה, זה החודש השלישי ברציפות, בשיעור מצטבר של 1.4%. ב-12 החודשים האחרונים עלו המחירים ב-3.6%, ובניכוי פעילות הממשלה - ב-3.1%.
תחזיות האינפלציה והריבית: החזאים צופים כי האינפלציה הנגזרת מ-12 המדדים החודשיים הקרובים (3/2010-2/2011) תהיה בממוצע 2.6%, וכי בשנת 2010 היא תסתכם ב-1.8%. לפי החזאים, בממוצע, האינפלציה בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים תיכנס לתחום היעד עם פרסום מדד חודש אפריל. הציפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים הנמדדות משוק ההון שמרו על יציבות בקרבת הגבול העליון של יעד האינפלציה. מרבית החזאים, אינם צופים העלאה של הריבית לחודש אפריל, אך ממוצע תחזיותיהם לשיעורה בעוד שנה הוא 2.9%. לפי שוק ההון בעוד שנה תעמוד הריבית על 2.5%.
הפעילות הריאלית: מרבית האינדיקטורים מראים שהפעילות הריאלית במשק ממשיכה להתרחב גם ברביע הראשון של 2010, אך יתכן שקצב הגידול יהיה מתון מזה של הרביע הקודם. המשך ההתרחבות בפעילות מתבטא במדד המשולב לחודש פברואר, שעלה ב-0.2%, בתקבולי המע"מ המקומי ובמדדי פעילות שונים - ביניהם מדד הייצור התעשייתי, מדד הפדיון במסחר והשירותים, מדדי אמון הצרכנים ומדד ההסתברות להאטה, המחושב בחטיבת המחקר של בנק ישראל על סמך נתוני החיפוש ב"גוגל"; ממצאים ראשונים של סקר החברות לרביע הראשון של השנה מצביעים על המשך ההתרחבות ועל צפיות להתרחבות ברביע הבא. לעומת זאת מתמתנת בחודשים האחרונים העלייה בגביית המסים הישירים, ביצוא הסחורות והשירותים ובגידול היבוא של מוצרי צריכה.
שוק העבודה והשכר: הנתונים שהתווספו משוק העבודה מצביעים על המשך התאוששות בשוק העבודה, אך זאת תוך שונות בין ענפי המשק. נתוני סקר כוח האדם לרביע הרביעי של 2009 הצביעו על ירידה נוספת בשיעור האבטלה, ל-7.4%. נתוני הביטוח הלאומי לרביע הרביעי של 2009 מצביעים על עלייה של התעסוקה במשק ב-0.5% לעומת הרביע הקודם. ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ירד השכר הריאלי ב-2.2% ובשכר הנומינלי נרשמה עליה של 0.7%. מגמת העלייה בגביית מס הבריאות, שהחלה ביולי 2009, נמשכה גם בחודש פברואר, שבו נרשמה עלייה נומינלית של 3.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (בניכוי תוספת הגבייה הנובעת מהכפלת התקרה המרבית לתשלומי הביטוח הלאומי, שהוחלה מאוגוסט אשתקד).
הממשלה: בפברואר 2010 הסתכם הגירעון המקומי, ללא אשראי, ב-2.4 מיליארדי ש"ח – לעומת גירעון של 2.7 מיליארדים בפברואר 2009. זאת בהמשך לתפנית בגירעון, שראשיתה בנובמבר 2009. בחודשים ינואר-פברואר נרשם עודף מצטבר של כ-0.2% תמ"ג. עודף זה נמוך מהעודפים בתקופות המקבילות בשנים 2008-2005 לעומת זאת, בתקופה המקבילה אשתקד נרשם גירעון. העודף שנרשם מתחילת השנה גבוה מהתוואי העונתי המתיישב עם תקרת הגירעון בתקציב. זאת לאור המשך המגמה של הגידול בתקבולי המיסים. בפברואר הואץ קצב הביצוע של התקציב, וההוצאה החודשית תואמת את התוואי העונתי המתיישב עם ביצוע מלא.
שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-21/2/10, ועד 25/3/10, התחזק השקל מול הדולר ומול האירו ב-0.3% ו-1.3% בהתאמה. מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי התחזק השקל בתקופה זאת ב-0.5%. בתקופה זאת בלטה החלשות האירו מול מרבית המטבעות.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים, כאמור, ב-21/2/10, ועד 25/3/10 עלו מדדי המניות ת"א 25 ות"א 100 ב-4.2% וב-3.7%, בהתאמה. זאת בדומה למגמה בשוקי המניות המובילים בעולם. מדד ת"א 25 חזר לרמות השיא שלו. באג"ח הממשלתיות בישראל נרשמה מגמה מעורבת עם עליית תשואות באפיק השקלי, שבלטה בעיקר בטווחים הבינוניים ושהובילה להשתטחות העקום לעומת ירידת תשואות של כ 10-20 נ"ב, באפיק הצמוד, שוב, בעיקר בטווחים הבינוניים. המירווח בין האג"ח הלא-צמודות ל-10 שנים של שתי הממשלות הצטמצם משמעותית, לפחות מ-100 נ"ב, לראשונה מאז סוף 2007. תשואת המק"ם לפדיון בעוד 12 חודשים עלתה החודש וחצתה את רמת ה-2%, חזרה לרמות ששררו בשוק במהלך ינואר השנה. במדדי התל-בונד 20 והתל-בונד 40 נמשכה המגמה החיובית, בעליות של כ-1.2% ושל כ-0.4% בהתאמה. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים, כפי שהיא נמדדת על ידי מירווחי ה-CDS, שמרה על יציבות החודש ברמה של 1.16%, יציבות תוך נטיה קלה לירידות נרשמה גם במרווחי ה-CDS של מדינות אחרות בעולם.
כמות הכסף: המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) ירד בפברואר ב-1.2%, המשך לירידה של 1.9% בינואר. המצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) ירד בפברואר ב-1.3%, לאחר עלייה של 0.5% בינואר.
התפתחויות בשוק האשראי: יתרת האשראי הבנקאי ירדה בחודש ינואר. האשראי הבנקאי למגזר העסקי ירד בינואר ב-0.6%. האשראי למשקי הבית עלה בשיעור מתון של 0.2%. סך האשראי למגזר העסקי ירד בינואר 2010 בכ-1%, לרמה של 729 מיליארדי ש"ח. האשראי לדיור המשיך לגדול, אך בקצב מתון, - 0.7%, לרמה של 157 מיליארד ש"ח בינואר. על רקע תוואי הריבית העולה נרשמה בפברואר ירידה קלה בסכום המשכנתאות החדשות, המשך לירידה חדה אף יותר בינואר. נמשך הגידול בהנפקות האג"ח הקונצרניות אולם נמשכת הירידה בדרוג האשראי של החברות המנפיקות לאחרונה. במקביל, עלתה רמת היתרות של הקרנות המתמחות באג"ח קונצרניות על חשבון הקרנות הכספיות ואלו המתמחות באג"ח מדינה.
המשק העולמי: רוב נתוני המקרו שהתפרסמו החודש הצביעו על המשך התאוששות הכלכלה העולמית ועל התרחבות הצמיחה אל מגזר השרותים ואל התעסוקה. עם זאת קיימת אי ודאות לגבי התמדתה של הצמיחה העולמית ללא סיוע ממשלתי. האינפלציה והציפיות לגביה נותרו נמוכות במשקים המערביים - בעיקר על רקע החולשה הנמשכת בשוק העבודה ופער התוצר הגבוה. לעומתם, במשקים מתעוררים מתחילה להסתמן אינפלציה. בכמה מדינות מתפתחות גדולות צפויות העלאות ריבית בקרוב. בנקים מרכזיים וממשלות מתחבטים מול הצורך להמשיך בתמריצים המוניטאריים והפיסקליים ומן הצד השני מול הגרעונות ושיעורי החוב ביחס לתוצר שהולכים ותופחים. במקביל, העליות במחירי המניות בעולם נתמכות במצבן הטוב של החברות, בנתוני המקרו הטובים וברגיעה היחסית לגבי משבר החוב היווני. עם זאת, הגורם המרכזי הדוחף את השווקים מוסיף להיות הריביות הנמוכות שצפויות להמשיך להיות כאלה גם בחודשים הקרובים.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להעלות את הריבית לחודש אפריל לרמה של 1.5% היא חלק מהתהליך ההדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד להחזיר את האינפלציה ולשמור אותה בתוך תחום היעד ולתרום להמשך ההתאוששות בפעילות המשק, תוך תמיכה ביציבות הפיננסית. המסלול יקבע בהתאם לסביבת האינפלציה, להתבססות הצמיחה במשק הישראלי והעולמי, לקצב עליית הריבית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל.
העלאה זאת באה על רקע הצמיחה בארץ שממשיכה להתבסס, הצפיות לאינפלציה שנמצאות בקרבת הגבול העליון של היעד, ועל רקע העליות במחירי הנכסים. עם זאת, גם לאחר העלאה זו, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה.
הצפיות לאינפלציה של החזאים ל-12 המדדים הבאים עומדות בממוצע על 2.6%; הצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים הנגזרות משוק ההון נמצאות סמוך לגבול העליון של יעד האינפלציה. לפי החזאים בעוד כחודש צפויה האינפלציה בהסתכלות ל-12 חודשים אחרונים להיכנס לתוך היעד.  
מרבית האינדיקאטורים ובכלל זה ממצאים ראשונים מסקר החברות של בנק ישראל מצביעים על כך שהפעילות הריאלית במשק ממשיכה לגדול גם ברביע הראשון של 2010, עם זאת עדיין שוררת אי ודאות לגבי עוצמת ההתרחבות.  
ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות מאוד וצפויות להישאר כך גם בחודשים הבאים. אולם, כמה מהם ממשיכים לצמצם את השימוש בכלים הלא שגרתיים של ההקלה המוניטארית ובכמה בנקים מרכזיים במשקים אחרים מתחילים בתהליך של העלאות ריבית.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות במשק הישראלי, בעולם ובשווקים הפיננסיים, וישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
הפרוטוקולים של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש אפריל 2010 יפורסמו ב-12/4/2010.
החלטת הריבית לחודש מאי 2010 תתפרסם ביום שני ב-26/4/2010 בשעה 17.30.