הפיקוח על הבנקים ממשיך לפעול להקלת מעבר הלקוחות בין הבנקים על ידי הסדרת המעבר בין כרטיסי האשראי

13.04.2010
 
הפיקוח על הבנקים ממשיך לפעול להקלת מעבר הלקוחות בין הבנקים על ידי הסדרת המעבר בין כרטיסי האשראי
 
הפיקוח על הבנקים ממשיך בפעולותיו להקלת המעבר מבנק לבנק, ומסדיר את האופן בו תעשה העברת ההרשאות לחיוב כרטיס אשראי מכרטיס האשראי הישן של הלקוח לכרטיסו החדש בעת מעבר לבנק חדש או אגב החלפת כרטיס.
× לצפייה בהוראת ניהול בנקאית תקין מספר 432 הקישו כאן.
× לצפייה בהוראת ניהול בנקאית תקין מספר 470 הקישו כאן.
בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיקף השימוש בכרטיסי אשראי. לקוחות רבים עושים שימוש בכרטיס האשראי לא רק במהלך עסקאות ורכישות חד-פעמיות, אלא גם לצורך ביצוע תשלומים שוטפים באמצעות הוראות קבע בכרטיס (הרשאות לחיוב הכרטיס), לטובת ספקי שירותים שונים, כדוגמת ספקי חשמל, גז, טלפון, ביטוח, קופות חולים ועוד.
כאשר הלקוח מעוניין לעבור מבנק לבנק, פעמים רבות הוא נדרש להחליף את כרטיס האשראי שלו בכרטיס אשראי חדש, המונפק על ידי הבנק אליו עבר. הגם שמעבר בין כרטיס לכרטיס הוא פשוט כשלעצמו, הרי שקיומן של הוראות קבע בכרטיס הקשה על ההליך. עד היום לא הייתה שיטה להעברת הוראות הקבע באופן פשוט, והלקוח נדרש לפנות לכל בתי העסק עמם התקשר, ולהודיע להם על שינוי ההרשאות לחיוב חשבונו לצורך חיוב כרטיסו החדש.
במטרה להקל על המעבר לכרטיס אשראי חדש תיקן הפיקוח על הבנקים את ההוראה העוסקת בהעברת פעילות וסגירת חשבון הלקוח. בהתאם לתיקון הנטל להעברת הפעילות בעסקאות מתמשכות בכרטיסי חיוב הועבר מהלקוח אל מנפיק כרטיס האשראי הישן - עליו הוטל לפעול אל מול הספקים להעברת פעילותו של הלקוח בעסקאות מתמשכות לכרטיס האשראי החדש. ההליך נעשה באופן אוטומטי, עם הגשת בקשת לקוח לבנק אליו העביר את החשבון, אולם באפשרות הלקוח לבחור שלא לפעול בדרך זו ולבצע את העברת ההרשאות בעצמו.
תיקון ההוראה יוצר את התשתית הטכנולוגית והמשפטית להעברת הפעילות. תשתית זו כוללת את העברת המידע אודות החלפת הכרטיס באופן ממוחשב ללא צורך בהעברת טפסים כאלה ואחרים. לפיכך מדובר בהליך מהיר, יעיל, בטוח וידידותי לסביבה.
עיקרי התיקון להוראה הנם:
עם פתיחת החשבון יגיש הלקוח לבנק החדש אליו עבר בקשה להעברת פעילותו בעסקאות מתמשכות (הרשאות לחיוב החשבון) מכרטיס האשראי הישן לחדש.  
הבנק שאליו עבר הלקוח ימסור לבנק שבו נסגר חשבונו של הלקוח את פרטי כרטיס האשראי החדש של הלקוח, פרטי זיהוי הלקוח ומספר כרטיסו הישן.  
הבנק שבו נסגר חשבונו של הלקוח מחויב למסור לכל בעלי העסק, עימם קשור הלקוח בעסקאות מתמשכות, הודעה בדבר ביטול כרטיס החיוב הישן ופרטי הכרטיס החדש, על מנת שאלה ימשיכו לחייב באופן שוטף את כרטיס החיוב החדש של הלקוח. בעקבות העברת המידע הנדון מצופה כי הספקים יחלו לחייב את כרטיסו החדש של הלקוח.  
תיקון זה מעדכן את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 432 של המפקח על הבנקים, אשר הקלה באופן משמעותי את המעבר מבנק לבנק, ואשר מהווה חלוצה בתחומה בעולם.
המפקח על הבנקים נתן לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי תקופת הערכות לצורך יישום ההוראות כך שההוראה תיכנס לתוקפה בתאריך 01.09.10.