בנק ישראל רואה שיפור מתמשך בהתנהלות התקציבית של הרשויות המקומיות

​להודעה כמסמך Word

למצגת

ד"ר עדי ברנדר מבנק ישראל הציג בוועידה השנתית של גזברי הרשויות המקומיות שנערך בתל אביב ניתוח של ההתנהלות התקציבית של הרשויות המקומיות בישראל ב-15 השנים האחרונות  

בוועידה השנתית של גזברי הרשויות המקומיות שהתקיימה היום, הציג מנהל אגף מקרו ומדיניות בחטיבת המחקר של בנק ישראל, ד"ר עדי ברנדר, את השיפור הניכר בהתנהלות התקציבית של הרשויות המקומיות ב-15 השנים האחרונות.

ד"ר ברנדר תיאר בהרצאתו את המתח הקיים בין ביזור סמכויות תקציביות לרשויות המקומיות לבין החשש כי ביזור כזה יפגע ביציבותן הפיננסית. הוא סקר את השינויים המוסדיים החשובים בהתנהלות הממשלה מול השלטון המקומי החל באמצע שנות התשעים ואת שינוי התהליכים  בשלטון המקומי עצמו, וציין כי אלו תומכים בשיפור האחריות התקציבית של הרשויות המקומיות. ד"ר ברנדר ציין כי שינויים אלה הביאו ב-15 השנים האחרונות לכך שהציבור החל לתמוך בבחירות המקומיות בראשי רשויות שאיזנו את התקציב או הקטינו את הגירעון, ונמנעו מלהזדקק לסיוע ממשלתי חריג.

השינויים המוסדיים בשלטון המקומי התבטאו בירידה משמעותית ומתמשכת של היחס בין חוב הרשויות המקומיות להכנסותיהן ב-15 השנים האחרונות, למרות שבמהלך התקופה ירדה תמיכת הממשלה בתקציביהן. הירידה הקיפה את הרוב הגדול של הרשויות, בכל הרמות הסוציו-כלכליות, אם כי הייתה קטנה ומאוחרת יותר במגזר הערבי. בהרצאה הוצגה גם מתודולוגיה לסיווג הרשויות המקומיות לפי איכות הניהול התקציבי שלהן ונמצא כי רק בעשרות בודדות של רשויות, מתוך יותר מ-250 הרשויות בישראל, איכות הניהול התקציבי נמוכה במיוחד. בהרצאה הוצגה גם השוואה בינלאומית של היקף החוב של הרשויות המקומיות שהעלתה כי היחס בין חוב הרשויות המקומיות לתוצר נמוך מאוד בישראל בהשוואה למדינות המפותחות, והובאו נתונים המלמדים כי גם היחס בין חובן של הרשויות בישראל להכנסותיהן נמוך בהרבה מהממוצע במדינות מפותחות מקבילות.

על סמך הממצאים שהוצגו ציין ד"ר ברנדר כי ההתנהלות התקציבית של הרשויות המקומיות בישראל מצדיקה בחינה של הרחבת הסמכויות התקציביות של אותן רשויות המתנהלות באחריות תקציבית לאורך זמן. הגדלת אפשרויות המימון של רשויות אלה בתחום ההשקעות עשויה לקדם את פיתוח התשתיות המקומיות ובכך לסייע בזירוז תהליכי אישור הבניה באותן רשויות. גמישות זו עשויה גם לתמרץ רשויות אחרות לשפר את התנהלותן כדי לזכות באפשרות לניהול עצמאי יותר.