פיתוח שוק התלבור

04.05.2010
 
פיתוח שוק התלבור
 
כדי לעזור בפיתוחו של שוק הריביות הקצר ייסד בנק ישראל בשנת 2006 ועדה בין-משרדית - "ועדת ריבית התלבור". ועדה זו קבעה את רשימת הבנקים התורמים ואת הכללים לחישוב ופרסום של שיעורי הריבית התלבור. כמו כן קבעה הוועדה מסגרת של מחויבויות לביצוע עסקאות על בסיס ציטוטי הבנקים המשמשים לקביעתה של ריבית התלבור.  
הוועדה מגדירה עתה מחויבות חדשה – עסקת החלף יומית בין הריבית ליום עסקים אחד לבין הריבית הארוכה (Overnight Index Swap); זאת נוסף על העסקאות מסוג פורוורד והחלף (FRA ו-IRS). בהתאם לכך יתחייבו הבנקים התורמים, החל מיוני 2010, לבצע גם עסקאות אלו, כל אימת שיידרשו לכך, על בסיס שיעורי הריביות שהם מצטטים. מחויבות זו תסייע ליצור בישראל שוק פיננסי חדש, שיאפשר לציבור בארץ, ובפרט לחברות העסקיות, ניהול יעיל יותר של סיכוני הריבית.  
הוועדה סבורה כי הבשילו התנאים להשקת חוזים סחירים המבוססים על ריביות התלבור, כפי שמקובל במדינות המפותחות. כמו כן יכולים הבנקים המסחריים להתחיל ולהציע ללקוחותיהם פיקדונות ומוצרים מובנים המבוססים על ריבית התלבור.  
ריבית התלבור היא הגרסה הישראלית לריבית הליבור (LIBOR), המשמשת כנכס הבסיס לשוק החוזים העתידיים על הריבית בעולם - אחד השווקים הפיננסיים הגדולים והנזילים ביותר במדינות המפותחות. כדי לתמוך בפיתוחו של שוק כזה בישראל ייסד בנק ישראל בשנת 2006 את "ועדת ריבית התלבור". התפקיד העיקרי של הוועדה הוא להניע את הבנקים המסחריים המצטטים ריביות בשוק הבין-בנקאי לפעול במחויבות ובשקיפות. לשם כך קבעה הוועדה את ההגדרות וההנחיות לציטוטים, את רשימת הבנקים המצטטים ואת הכללים לחישוב ופרסום של שיעורי הריבית המבוססים על ציטוטים אלו – שיעורי התלבור. הבנקים התורמים – חלק מהבנקים המסחריים הפועלים בישראל שקיבלו על עצמם את הכללים שקבעה הוועדה – החלו לפעול במסגרת הכללים האלה בתחילת מארס 2007. הוועדה עוקבת אחר ההתפתחויות בשוק התלבור ומקיימת פגישות תקופתיות, שבהן דנים בסוגיות העומדות על הפרק. ועדת ריבית התלבור מורכבת מנציגי שלושה גופים - בנק ישראל, "פורקס ישראל" והבורסה לניירות הערך - המשתפים פעולה, תוך שקיפות מלאה ויישום כללים הוגנים המתאימים להתפתחות השוק הבין-בנקאי
כדי ליצור מחויבות של הבנקים לקשירת עסקאות בשיעורי הריבית שהם מצטטים במערכת התלבור קבעה הוועדה מספר כללים - ובראשם מחויבות של הבנקים המצטטים לקשור עסקאות בשיעורי הריבית המצוטטים בשעות שנקבעו לכך. כן נקבעו סנקציות נגד הבנקים המסרבים לקשור עסקאות כאמור או המצטטים באופן שיטתי ריביות חריגות.
בישיבתה האחרונה של הוועדה, שהתקיימה בתחילת אפריל, הוגדרה מחויבות חדשה – לעסקת החלף יומית בין הריבית ליום עסקים אחד לבין הריבית לשלושה חודשים Overnight Index Swap, שתיכנס לתוקף בתחילת יוני; זאת נוסף על עסקאות שהוגדרו בעבר מסוג פורוורד והחלף (FRA ו-IRS). כתוצאה ממחויבות זו, המקשרת בין ריבית התלבור ליום עסקים אחד לבין ריבית התלבור לשלושה חודשים, הריביות המצוטטות לשלושה חודשים (ובהתאם לכך גם לטווחים הארוכים האחרים) יושפעו במידה רבה מהריביות הקצרות, מהציפיות להתפתחותן ומפרמיות הנזילות. סיכוני האשראי לא יתומחרו בריביות המצוטטות, שעל פיהן נקבעת ריבית התלבור. עם זאת, ריבית התלבור תוכל לשמש במסגרת זו סמן לריביות בשוק הפיקדונות וההלוואות - ריביות הכוללות פרמיות המתאימות לסיכוני האשראי הספציפיים.
על רקע ההתפתחויות בשנים האחרונות בשוק התלבור סבורה הוועדה כי הבשילו התנאים להשקת חוזים סחירים בבורסה לניירות הערך, והיא עתידה להמליץ להנהלת הבורסה לפתח מסחר בחוזי ריבית המבוססים על ריביות התלבור, כפי שמקובל במדינות המפותחות. וכן, הבנקים המסחריים יכולים להתחיל ולהציע ללקוחותיהם פיקדונות ומוצרים מובנים המבוססים על ריבית שקלית – ריבית התלבור.