יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2010

06/05/2010
6.5.2010
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2010
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש אפריל 2010 בסך 64,472 מיליוני דולרים, גידול בסך 1,997 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הגידול ביתרות המט"ח בחודש אפריל 2010 מוסבר כדלהלן:
מחד גידול הנובע מ –
רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר בסך 2,525 מיליוני דולרים/  
מאידך קיטון הנובע מ-
א.      שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 63 מיליוני דולרים.  
ב.      העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 439 מיליוני דולרים.  
ג.        תרומת הסקטור הפרטי בסך כ- 26 מיליוני דולרים.  
   
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל  
מיליוני דולרים  
 
סך הכול יתרות מטבע החוץ יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית** יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית תאריך
42,513 189 42,324 דצמבר-08
      2009
41,927 184 41,743 ינואר
40,808 180 40,628 פברואר
44,327 184 44,143 מרץ
45,248 184 45,064 אפריל
47,726 189 47,537 מאי
50,271 299 49,972 יוני
52,381 300 52,081 יולי
57,767 1,379 ** 56,388 אוגוסט
59,963 1,537 ** 58,426 ספטמבר
61,196 1,542 59,654 אוקטובר
61,544 1,562 59,982 נובמבר
60,612 1,521 59,091 דצמבר
      2010
61,601 1,508 60,093 ינואר
60,729 1,487 59,242 פברואר
62,475 1,483 60,992 מרץ
64,472 1,476 62,996 אפריל
 
*טור זה כולל הקצאות זכויות משיכה שהוקצו על ידי קרן המטבע למדינות החברות בקרן (SDRs' Allocation), ואת היתרה בקרן המטבע הבינ"ל – Reserve Tranche.
**בחודשים אוגוסט וספטמבר 2009 הקצתה קרן המטבע זכויות משיכה למדינות החברות , חלקה של מדינת ישראל בהקצאות אלו עמד על כ- 1.2 מיליארד דולר.