שוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2010

10/05/2010
10.05.2010                                                                                                                                                                        
 
שוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2010
 
התפתחות שער החליפין – האירו נחלש מול השקל על רקע היחלשותו בעולם
במהלך חודש אפריל התחזק הדולר מול השקל בשיעור של כ-0.1%; בעוד האירו, על רקע היחלשותו בעולם בשל המשבר הפיננסי במדינות דרום
אירופה, נחלש מול השקל בשיעור של כ-0.9%. שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל,
התחזק בחודש אפריל מול השקל בשיעור של כ-0.1%.
תנודתיות שע"ח - עלייה בתנודתיות בפועל לצד המשך מגמת הירידה בסטיית התקן הגלומה באופציות
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עמדה בחודש אפריל על רמה של כ-6%, גבוה במעט
מ-5.2% במארס 2010 ומ-5.5% בפברואר.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין עמדה
בחודש אפריל על כ-7%, בהשוואה לרמה ממוצעת של כ-7.3% במארס וכ-8% בפברואר. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח
בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בחודש אפריל על רמות ממוצעות של כ-11% .
נפח המסחר בשוק מט"ח - דומה לממוצע נפח המסחר ברבעון הראשון של 2010
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אפריל הסתכם בכ-98 מיליארד דולר, בדומה לממוצע ברבעון הראשון של 2010. נפח המסחר בעסקות המרה
(עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם באפריל בכ-32 מיליארד דולר - חלקם של תושבי ישראל בפעילות זו עמד על כ-20 מיליארד דולר (כ-63%).
בנק ישראל רכש במהלך חודש אפריל כ-2.6 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אפריל בכ-10 מיליארד דולר - חלקם של
המוסדות הפיננסיים הזרים בפעילות זו עמד על כ-4.5 מיליארד דולר. נפח המסחר בעסקות החלף בחודש אפריל הסתכם בכ-57 מיליארד דולר, בדומה
לחודש מארס ובהשוואה לכ-51 מיליארד דולר בפברואר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה 59% בחודש אפריל בהשוואה לכ-61% בחודש מארס, כ-63% בחודש פברואר וכ-60% בינואר.
 
לוחות ותרשימים
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
98,220 10,036 56,516 31,668 סה"כ אפריל-10
5,169 528 2​,975 1,667 סה"כ (ממוצע יומי לפי 19 ימי מסחר)
57,462 4,810 40,875 11,777 תושבי חוץ
56,697 4,539 40,497 11,661 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
40,758 5,226 15,641 19,891 תושבי ישראל
11,480 1,776 1,916 7,788 מזה : סקטור ראלי
10,306 1,503 5,835 2,968 סקטור פיננסי
3,807 1 1,901 1,905 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
831 336 135 360 יחידים+קרנות נאמנות
2,550     2,550 בנק ישראל
403 69 68 266 אחרים3
11,381 1,541 5,786 4,054 בנקים מקומיים4
           
101,830 12,341 56,657 32,832 סה"כ מארס-10
5,092 617 2,833 1,642 סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
61,657 6,153 42,761 12,743 תושבי חוץ
61,054 5,986 42,448 12,620 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
40,173 6,188 13,896 20,089 תושבי ישראל
13,126 2,667 1,599 8,860 מזה : סקטור ראלי
9,792 1,090 5,237 3,465 סקטור פיננסי
3,541 47 2,081 1,413 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
945 270 248 427 יחידים+קרנות נאמנות
500     500 בנק ישראל
822 291 90 441 אחרים3
11,447 1,823 4,641 4,983 בנקים מקומיים4
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4
        החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
        להרחבה ראו: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm  
        כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.