הנחיות בנושא התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור

24.05.2010
 
הנחיות בנושא התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור
 
המפקח על הבנקים פרסם היום טיוטת הנחיות להתייעצות בנושא התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור, תוך דרישה להפרשה נוספת בגין הלוואות לדיור שניתנו ביחס מימון גבוה.
ההנחיות נקבעו על רקע תהליכים מאקרו כלכליים וענפיים אשר גורמים לעליית מחירים בשוק הדיור באזורים רבים בארץ מעבר לעלייה ברמת החיים ולהכנסות משקי הבית. תהליכים אלה מתבטאים גם בגידול בכמות ההלוואות ובגודל הממוצע של הלוואה, ועלולים לגרום לכרסום מתמשך באיכות תיקי האשראי לדיור ולגידול בסיכון בכלל התיק.
במסגרת ההנחיות החדשות נדרשים התאגידים הבנקאיים לבחון את ניהול הסיכונים באשראי לדיור, וכן, ליצור הפרשה נוספת בגין הלוואות לדיור שניתנו בשיעור מימון גבוה.
ההנחיות דורשות מהתאגידים הבנקאיים לבחון מחדש את הסיכונים בתיק האשראי הקיים וכן, את המדיניות בתחום המשכנתאות על מנת לוודא שאינה מביאה לנטילת סיכונים מעבר לרצוי. הבחינה צריכה להתייחס למאפיינים שונים של האשראי לדיור, ולכלול, בין היתר, ביצוע של תרחישי לחץ ברמות חומרה שונות, על מנת לבחון הרעה אפשרית עקב שחיקה ביחס שבין האשראי לשווי הנכס המשועבד ובגין שינויים בכושר ההחזר של הלווים.
ההנחיות גם קובעות כי תאגיד בנקאי יבחן את הצורך בהגדלת ההפרשות לחובות מסופקים בגין הגידול בסיכון בהלוואות לדיור, ויחזיק הפרשה נוספת שלא תפחת משיעור של 0.75% בגין יתרות ההלוואות לדיור אשר ניתנו החל מיום 1.4.10 ואשר שיעור המימון בהם במועד העמדת האשראי (היחס שבין החוב לבין שווי הנכס ששועבד) גבוה מ-60%. הדרישה להפרשה נוספת כאמור תחול מהדוחות הכספיים ליום 30.6.2010 ואילך.
בכוונת הפיקוח להמשיך ולעקוב אחר הסיכון בענף, ולבחון את הצורך בנקיטת אמצעים נוספים, ככל שיידרש.