ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2010 תישאר ללא שינוי

24.05.2010
 
ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2010 תישאר ללא שינוי
מבנק ישראל נמסר כי ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2010 תישאר ללא שינוי ותעמוד על 1.5%.
 
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה ב-0.9%, מעט מעל לתחזיות המוקדמות, שנעו בין 0.6% ל-0.8%. בלט במדד אפריל רכיב הדיור, שעלה ב-1%. האינפלציה בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים עומדת על 3% - הגבול העליון של תחום יעד המחירים; ובניכוי השפעת השינויים במיסוי ובהיטלים - על 2.6%.
תחזיות האינפלציה והריבית: תחזיות האינפלציה של החזאים ל-12 המדדים הקרובים (מאי 2010 עד אפריל 2011) ואלו הנגזרות משוק ההון ל-12 החודשים הבאים נותרו ללא שינוי לעומת החודש הקודם, ברמה ממוצעת של 2.7%. לעומת זאת ממוצע תחזיות החזאים לשנת 2010 עלה במקצת, ל-1.9%. לשלושת החודשים הקרובים צופים החזאים, בממוצע, עלייה מצטברת של 1%, כך שהאינפלציה בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים צפויה להמשיך ולרדת לכיוון מרכז היעד. הריבית בעוד שנה צפויה על פי שוק ההון לעמוד על 2.6%, ועל פי החזאים - על 3%.
הפעילות הריאלית: מרבית האינדיקטורים השוטפים מלמדים שהפעילות הריאלית במשק הוסיפה להתרחב גם החודש. חלקם מצביעים על התמתנות מסוימת של קצב ההתרחבות. על פי נתוני החשבונאות הלאומית שפורסמו לפני שבוע צמחו התמ"ג והתוצר העסקי ברביע הראשון בשיעורים שנתיים של 3.3% ו-4.8%, בהתאמה. שיעור הצמיחה של התמ"ג נמוך מהתחזיות המוקדמות, אך חשוב לציין שמדובר באומדן ראשוני לנתון רבעוני. נתוני החשבונאות הלאומית מצביעים על ירידה ביצוא השירותים, על המשך הירידה בהשקעות ועל המשך ההתמתנות של גידול הצריכה הפרטית שנבעה מירידה ברכישות מוצרים בני קיימא. המדד המשולב לחודש אפריל עלה בעשירית אחוז - שיעור המבטא המשך של ההתרחבות אך בקצב מתון יותר. החודש גבר החשש שמשבר החוב בכמה ממדינות אירופה יעיב על ההתאוששות של גוש האירו ושל הכלכלה העולמית. משקל הייצוא הישראלי למדינות אירופה הסובלות ממשבר החוב הוא נמוך יחסית (5%). ואולם, במידה והמשבר יתפשט לכלל האיחוד האירופי, המהווה יעד חשוב לייצוא הישראלי (28%), עלולה להיווצר השפעה משמעותית על הייצוא הישראלי.
שוק העבודה והשכר: שילוב של האינדיקטורים השונים שהתקבלו החודש מלמד כי המצב בשוק העבודה ממשיך להשתפר. לפי נתוני סקר המעסיקים של משרד התמ"ת עלה הביקוש לעובדים ברביע הראשון של 2010 זה הרביע השלישי ברציפות. ואולם, רמתו עדיין נמוכה באופן משמעותי מזו של השנים 2008-2006. גם נתוני מס הבריאות לחודש אפריל ממשיכים להצביע על התרחבות בסך תשלומי השכר. במונחים של שיעורי שינוי שנתיים עלה השכר הריאלי בחודשים דצמבר-פברואר ב-2.2% ביחס לשלושת החודשים שקדמו, השכר הנומינלי עלה ב-4.2%, ומספר משרות השכיר עלה ב-2.3%.
הממשלה: הגירעון המקומי מתחילת השנה ועד אפריל הסתכם ב-3.2 מיליארדי ש"ח, לעומת 6.6 מיליארדים בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון בתקופה זו נמוך ב-3 מיליארדי ש"ח מהתוואי העונתי המתיישב עם התקציב. לפי ביצוע התקציב מתחילת השנה צפוי כי הגירעון בשנת 2010 יהיה נמוך משמעותית מהתקרה שנחזתה בתקציב (5.5% אחוזי תמ"ג).
שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-25/4/10, ועד 23/5/10 נחלש השקל מול הדולר ב-2.1% והתחזק מול האירו ב-3.6%. הרקע לכך הוא ההתחזקות המהירה יחסית של הדולר מול האירו כתוצאה ממשבר החוב באירופה. במונחים של שער החליפין הנומינלי האפקטיבי התחזק השקל בשיעור של כ-1.6% - תוצאת התחזקותו גם מול מטבעות אחרים המרכיבים את השער האפקטיבי.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-25/4/10, ועד 23/5/10 ירדו מדדי המניות ת"א 25 ות"א 100 ב-7% וב-8%, בהתאמה, בדומה לירידות בשוקי המניות המובילים בעולם. האג"ח הממשלתיות בישראל אופיינו החודש בירידת תשואות לאורך שני העקומים (הצמוד והלא צמוד), בעיקר בטווחים הקצרים, ועל רקע מגמה זו היתללו העקומים הממשלתיים. המרווח בין האג"ח הלא-צמודות ל-10 שנים של ממשלות ישראל וארה"ב שב והתרחב החודש - ב-44 נקודות בסיס, לרמה של 158 נקודות בסיס, עקב ירידת תשואות חדה בארה"ב. המק"ם מוסיף לעורר עניין רב בקרב משקיעים זרים; אלה ממשיכים להגדיל את מעורבותם בשוק המשני, שמתאפיין במחזורי מסחר גבוהים. בסך הכול עלו התשואות עד ל-9 חודשים וירדו בטווחים הארוכים יותר, תוך השתטחות העקום. מדדי התל-בונד אופיינו, בסיכומה של התקופה, בתנודות קלות עם עליות של כ-0.3% בתל-בונד 20 וירידות של כ-0.6% בתל-בונד 40. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים, כפי שהיא נמדדת על ידי מרווחי ה-CDS, עלתה החודש מעט, בדומה לעליות של פרמיות הסיכון בעולם, ועמדה על כ-125 נ"ב, עלייה של כ-14 נקודות מהחודש הקודם.
כמות הכסף: המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) עלה באפריל ב-1.9%, לאחר עליה של 1.8% במארס וב-12 החודשים האחרונים עלה ב-14.9%. המצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה באפריל ב-1.2%, לאחר ירידה של 1.1% במארס וב-12 החודשים האחרונים עלה ב-3.9%.
ההתפתחויות בשוק האשראי: יתרת האשראי של המגזר העסקי ירדה בחודש מארס ב-1.2%, ל-727 מיליארדי ש"ח. מזה - האשראי מהבנקים עמד במארס על 387 מיליארדי ש"ח, ירידה של 0.5% לעומת פברואר. האשראי החוץ-בנקאי פחת ב-2%.
שוק הדיור: נמשכה עלייתם של מחירי הדירות: בין החודשים מארס 2009 ופברואר 2010 הם עלו, על פי סקר מחירי הדירות, ב-21.9%, ומדד הדיור שבמדד המחירים לצרכן עלה ב-5.1%. זאת, בין היתר, על רקע הריבית הנמוכה ומגבלות ההיצע. בחודש מארס עלה היקף האשראי לדיור ב-0.9% ל-159 מיליארד ש"ח וב-12 החודשים האחרונים ב-13.5%. חלק המשכנתאות באפיק הלא-צמוד בריבית משתנה היווה בתחילת השנה 30.5% מיתרת המשכנתאות, לעומת 15.6% בתחילת 2008. חלקן של המשכנתאות באפיק הצמוד בריבית משתנה היווה במארס 25.6%, לעומת 22.6% בתחילת 2008.
המשק העולמי: ההתפתחויות של החודש האחרון, על רקע משבר החוב של כמה מדינות באירופה, מעיבות על מגמת ההתאוששות של הכלכלה העולמית, שאפיינה את החודשים האחרונים. המפנה בשווקים התרחש עם הורדת דירוג האשראי של יוון, פורטוגל וספרד. כתוצאה מכך נרשמו ירידות חדות בשוקי המניות ועליות חדות בתשואות האג"ח של כמה ממדינות אירופה, וכנגד זאת ירדו בשיעורים חדים תשואות האג"ח של גרמניה וארה"ב. ב-10/5, הציגו האיחוד האירופי וה-ECB בשיתוף עם ה-IMF תוכנית שהביאה לרגיעה מסוימת בשווקים. כחלק מהתוכנית, הזרים ה-ECB נזילות לשוקי האג"ח. לעומת התפתחויות אלו פורסמו נתונים כלכליים טובים (בארה"ב, באירופה ובמשקים מובילים נוספים) בהובלת המגזר העסקי. כמו כן, פורסמו דוחות כספיים טובים גם לרביע הראשון של השנה. ההערכה הרווחת בקרב בתי ההשקעות היא שמשבר החוב של אירופה צפוי להביא לירידת הביקושים, לריסון פיסקלי במספר מדינות רבות ולפגיעה בהתאוששות. בנוסף, הביא המשבר לירידה משמעותית במחירי האנרגיה והסחורות, והאינפלציה במרבית המדינות המפותחות נותרה נמוכה. אולם היחלשות המטבעות של אירופה ואנגליה עשויה לתרום מעט לעלייתה במשקים אלו. הבנקים המרכזיים העיקריים הותירו את הריבית כמעט ללא שינוי ואף החזירו חלק מהכלים המוניטאריים הלא שגרתיים. נראה כי העלאות הריבית שהיו צפויות בעוד מספר חודשים נדחו.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להותיר את הריבית לחודש יוני ברמה של 1.5% עקבית עם התהליך ההדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתרום להמשך ההתאוששות בפעילות המשק, תוך תמיכה ביציבות הפיננסית. המסלול יקבע בהתאם לסביבת האינפלציה, להתבססות הצמיחה במשק הישראלי והעולמי, לקצב עליית הריבית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל. ברמת הריבית הנוכחית, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה.
לאחר פרסום מדד אפריל, האינפלציה מתחילת השנה עומדת על 0% ובהסתכלות על 12 החודשים האחרונים נמצאת על הגבול העליון של יעד האינפלציה וצפויה לרדת למרכז היעד בחודשים הקרובים. הצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים כפי שהן נמדדות משוק ההון, וכן אלו המתקבלות מהחזאים שמרו על יציבות גם החודש והן עומדות בממוצע על 2.7%. הירידות במחירי הסחורות והנפט בעולם צפויות להוות גורם ממתן לאינפלציה בחודשים הקרובים.  
הנתונים שהתווספו החודש לגבי הפעילות הריאלית בישראל, ובעיקר נתוני התוצר העסקי לרבעון הראשון ונתוני שוק העבודה, ממשיכים לתמוך בהערכה שהמשק הישראלי נמצא במגמת עליה בפעילות הכלכלית – אם כי, ישנם סימנים להתמתנות בקצב הגידול בפעילות. החודש עלתה רמת אי הודאות על רקע החשש שמשבר החובות בכמה מדינות באירופה יעיב על התאוששות הכלכלות המפותחות ובכך הוא עלול לפגוע בפעילות במשק הישראלי.  
ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות מאוד ובעקבות ההתפתחויות האחרונות צפויות להישאר נמוכות למשך זמן רב יותר מכפי שצפו התחזיות הקודמות. כמו כן, בעקבות ההתפתחויות האחרונות אף הוחזרו חלק מהכלים הלא שגרתיים של ההקלה המוניטארית.  
לנוכח המשך העליה המהירה במחירי הדיור וההתרחבות המהירה באשראי לדיור, בין היתר על רקע רמת הריבית הנמוכה, וכדי למתן מגמות אלה ולתמוך ביציבות הפיננסית, הוציא המפקח על הבנקים בבנק ישראל טיוטת הוראה לבנקים המורה להם לבחון בקפידה את נושא האשראי לדיור תוך דרישה להפרשה נוספת בגין הלוואות לדיור שניתנו ביחס מימון גבוה.  
על רקע גורמים אלה החליט הנגיד, להותיר את הריבית על כנה.
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשק הישראלי, בעולם ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
הפרוטוקולים של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש יוני 2010 יפורסמו ב-7/6/2010.
החלטת הריבית לחודש יולי 2010 תתפרסם ביום שני ב-28/6/2010 בשעה 17.30.