טיוטת הנחיות בנושא מדיניות הון לתקופת ביניים

03.06.2010
 
טיוטת הנחיות בנושא מדיניות הון לתקופת ביניים
 
המפקח על הבנקים פרסם היום טיוטת הנחיות להתייעצות בנושא מדיניות הון לתקופת ביניים, המנחה את המערכת הבנקאית לאמץ יעד פנימי להון ליבה בשיעור שלא יפחת מ-7.5%, אשר יושג בתום 2010.
טיוטת ההנחיות נקבעה בהמשך לאימוץ מסגרת באזל II למדידה והלימות הון, ועל רקע ההכרה שהתגבשה ברשויות פיקוח מובילות ובוועדת באזל, כי יש צורך להעלות את רמת ההון ואת איכותו במערכות הבנקאות בעולם.
במסגרת ההנחיות החדשות נדרשים התאגידים הבנקאיים לאמץ יעד פנימי, בשיעור מינימאלי של 7.5% עבור היחס שבין הון הליבה לבין נכסי הסיכון של התאגיד הבנקאי. עמידה ביעד הון הליבה מהווה תנאי לקבלת אישור המפקח לחלוקת דיבידנד. הון הליבה הינו הרכיב היציב והאמין ביותר בבסיס ההון, בהיותו מורכב בעיקרו מהון מניות ועודפים ומכאן חשיבותו ליציבות התאגידים הבנקאיים.
הפיקוח מפנה את תשומת לב התאגידים הבנקאיים להתייחסות ועדת באזל למכשירי הון מורכבים בטיוטה שפורסמה על ידי הוועדה בדצמבר 2009. הפיקוח מבהיר כי בכוונתו לאמץ את ההוראות הסופיות שייקבעו על ידי הוועדה, בכלל זה, הנחיותיה בדבר מכשירי הון מורכבים.
בכוונת הפיקוח לקיים דיונים עם התאגידים הבנקאיים בנוגע לטיוטה זו.