שוק מטבע החוץ בחודש מאי 2010

08/06/2010
8.6.2010
 
שוק מטבע החוץ בחודש מאי 2010
 
התפתחות שער החליפין - התחזקות הדולר מול השקל ומול המטבעות העיקריים בעולם, במקביל להמשך מגמת היחלשות האירו מול הדולר.
במהלך חודש מאי התחזק הדולר מול השקל בשיעור של כ-3.0%; בעוד האירו, על רקע היחלשותו בעולם, נחלש מול השקל בשיעור של כ-3.8%. במקביל, התחזק הדולר בחודש מאי מול רוב המטבעות העיקריים (למעט היין היפאני מולו נחלש הדולר בכ-2.8%) ובכלל זה האירו (8.0%), הפאונד הבריטי (5.1%) והפרנק השוויצרי (7.2%).
מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, התחזק השקל בחודש מאי בשיעור של כ-0.8%, בעיקר כתוצאה מהיחלשותו של האירו.
   
תנודתיות שע"ח - עלייה ניכרת בתנודתיות בפועל לצד עלייה מתונה בסטיית התקן הגלומה באופציות
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עמדה בחודש מאי על רמה של כ-11.3%, הגבוהה באופן משמעותי מזו של אפריל (6%) ומארס (5.2%).
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין עלתה גם כן בחודש מאי לרמה ממוצעת של כ-8.4%, בהשוואה לרמות ממוצעות של כ-7% בחודשיים הקודמים.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עלו לרמות ממוצעות של כ-14% ; זאת לעומת לרמות ממוצעות של כ-11% בחודש אפריל.
   
נפח המסחר בשוק מט"ח - עלייה בנפח המסחר בעסקות המרה
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מאי הסתכם בכ-107.5 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע של כ-99 מיליארד דולר בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2010 ולממוצע חודשי של כ-87 מיליארד דולר במהלך שנת 2009. נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם במאי בכ-40 מיליארד דולר - גבוה מאשר הממוצע החודשי (כ-33 מיליארד דולר) בארבעת החודשים הראשונים של השנה. בנק ישראל רכש במהלך חודש מאי כ-600 מיליון דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מאי בכ-12.5 מיליארד דולר - חלקם של המוסדות הפיננסיים הזרים בפעילות זו עמד על כ-5 מיליארד דולר. נפח המסחר בעסקות החלף בחודש מאי הסתכם בכ-55 מיליארד דולר, בדומה לממוצע החודשי בארבעת החודשים הראשונים של השנה.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה 57% בחודש מאי בדומה לחודש אפריל .
   
לוחות ותרשימים
 

 
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
107,524 12,517 55,164 39,843 סה"כ מאי-10 (נתון ארעי)
5,659 659 2,903 2,097 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
61,157 4,977 41,466 14,714 תושבי חוץ
60,325 4,819 40,961 14,545 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
46,367 7,540 13,698 25,129 תושבי ישראל
14,555 3,568 1,299 9,688 מזה : סקטור ראלי
11,540 1,262 4,890 5,388 סקטור פיננסי
3,718 41 1,874 1,803 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,241 488 34 719 יחידים+קרנות נאמנות
600     600 בנק ישראל
1,249 623 84 542 אחרים3
13,464 1,558 5,517 6,389 בנקים מקומיים4
           
98,563 10,046 56,573 31,944 סה"כ אפריל-10
5,188 529 2,978 1,681 סה"כ (ממוצע יומי לפי 19 ימי מסחר)
57,620 4,810 40,875 11,935 תושבי חוץ
56,740 4,539 40,497 11,704 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
40,943 5,236 15,698 20,009 תושבי ישראל
11,560 1,787 1,961 7,812 מזה : סקטור ראלי
10,307 1,503 5,842 2,962 סקטור פיננסי
3,807 1 1,901 1,905 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
838 332 140 366 יחידים+קרנות נאמנות
2,550     2,550 בנק ישראל
420 72 68 280 אחרים3
11,461 1,541 5,786 4,134 בנקים מקומיים4
 
[1] רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[2] ה-Notional Value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
[3] כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[4] סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
[5] החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
  כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.