שוק מטבע החוץ בחודש יולי 2010

08/08/2010
08.08.2010                                                                                                                                                                      
 
שוק מטבע החוץ בחודש יולי 2010
 
התפתחות שער החליפין - התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם
במהלך חודש יולי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-2.5%, זאת במקביל להיחלשותו של הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם ובכלל זה
היחלשות של 5.8% מול האירו, 2.7% מול היין היפאני והיחלשות של 3.8% מול הפאונד הבריטי.
מול האירו נחלש השקל במהלך חודש יולי ב-3.5% ומול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי
האפקטיבי, נחלש השקל בחודש יולי בשיעור של כ-0.6%.
מתחילת שנת 2010 נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 0.1%, והתחזק מול האירו בשיעור של 9.5%. מול מטבעות שותפות הסחר של ישראל
(שער חליפין נומינלי אפקטיבי) התחזק השקל, בתקופה זו, בשיעור של 3.1%.
תנודתיות שע"ח - ירידה בתנודתיות שער החליפין וברמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה באופציות
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עמדה בחודש יולי על רמה של כ-6.2%, בהשוואה לרמה של
 7.8% ביוני ושל 11.3% במאי.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה
בחודש יולי על רמה ממוצעת של כ-7.1%, בהשוואה לרמות ממוצעות של 8.4% ביוני ובמאי.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בחודש יולי על רמות ממוצעות של כ-13.3% וכ-12.5%, בהתאמה.
נפח המסחר בשוק מט"ח - נפח מסחר של כ-28 מיליארד דולר בעסקות המרה הנמוך מהחודשים הקודמים
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יולי הסתכם בכ-97 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-99 מיליארד דולר בחודש יוני ובהשוואה לממוצע של כ-101
מיליארד דולר בששת החודשים הראשונים של שנת 2010. נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יולי בכ-28
מיליארד דולר - נמוך מחודש יוני (כ-33 מיליארד דולר) ומחודש מאי (כ-40 מיליארד דולר). במהלך חודש יולי רכש בנק ישראל 147 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף בחודש יולי הסתכם בכ-59 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-57 מיליארד דולר בחודש יוני. נפח המסחר באופציות למט"ח
"מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יולי בכ-10 מיליארד דולר; חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל
(עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה כ-63% בחודש יולי, בדומה לחודש יוני (62%) וגבוה מהחודשים שלפני (כ-57% במאי ו-58%
באפריל).
 
לוחות ותרשימים
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
96,822 9,808 58,704 28,310 סה"כ יולי-10
4,611 467 2,795 1,348 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
61,378 3,857 47,151 10,370 תושבי חוץ
60,376 3,539 46,732 10,105 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
35,444 5,951 11,553 17,940 תושבי ישראל
11,029 1,652 1,445 7,932 מזה : סקטור ראלי
9,324 2,254 3,302 3,768 סקטור פיננסי
3,343 51 1,927 1,365 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
734 204 58 472 יחידים+קרנות נאמנות
147 ​    147 בנק ישראל
605 76 178 351 אחרים3
10,262 1,714 4,643 3,905 בנקים מקומיים4
           
99,030 9,459 56,670 32,901 סה"כ יוני-10
4,501 430 2,576 1,496 סה"כ (ממוצע יומי לפי 19 ימי מסחר)
61,107 4,197 45,026 11,884 תושבי חוץ
60,546 4,103 44,841 11,602 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
37,923 5,262 11,644 21,017 תושבי ישראל
13,118 2,221 1,554 9,343 מזה : סקטור ראלי
10,932 1,109 5,121 4,702 סקטור פיננסי
2,743 88 1,444 1,211 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,288 339 244 705 יחידים+קרנות נאמנות
0     0 בנק ישראל
1,094 396 89 609 אחרים3
8,748 1,109 3,192 4,447 בנקים מקומיים4
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4
החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
להרחבה ראו: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.