ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2010 תישאר ללא שינוי

23.08.2010
 
ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2010 תישאר ללא שינוי
 
מבנק ישראל נמסר כי ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2010 תישאר ללא שינוי ותעמוד על 1.75%.
 
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן לחודש יולי עלה ב-0.5%, מתחת לטווח התחזיות המוקדמות של החזאים, שנעו בין 0.7% ל-0.9%. ביולי עלה מדד הדיור ב-1.1%, ומתחילת השנה - ב-3.2%. האינפלציה בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים נמצאת זה החודש השני ברציפות בתחום היעד; היא עומדת על 1.8%, ובניכוי השפעת השינויים במיסוי ובהיטלים - על 1.6%.
תחזיות האינפלציה והריבית: בחודש האחרון נרשמה ירידה בציפיות לאינפלציה הנמדדות משוק ההון ובאלה של החזאים, וממוצע הציפיות ל-12 החודשים הקרובים, נכנס לתחום היעד, והוא עומד על כ-2.8%. הרקע לירידת הציפיות הוא, ככל הנראה, העלאת הריבית לחודש אוגוסט וההפתעה כלפי מטה במדד המחירים לחודש יולי. האינפלציה בהסתכלות על 12 חודשים אחרונים צפויה להישאר בחודשים הקרובים סביב מרכז היעד. לפי שוק ההון והחזאים צפויה הריבית לעמוד בעוד שנה על 2.6% ו-2.8%, בהתאמה. אף לא אחד מהחזאים המצוטטים על ידי בנק ישראל צופה העלאת ריבית לחודש ספטמבר.
הפעילות הריאלית: נתוני החשבונאות הלאומית שהתקבלו החודש מצביעים על האצה בקצב הגידול של הפעילות ביחס לרביע הראשון. התמ"ג והתוצר העסקי צמחו ברביע השני במונחים שנתיים בשיעור של 4.7% ו-6%, בהתאמה. להאצת הצמיחה תרמו היצוא והצריכה הפרטית, שעלו בשיעורים גבוהים של 15.8% ו-8.7%, במונחים שנתיים. לראשונה מאז המשבר מסתמנת מגמת התאוששות בהשקעה בנכסים קבועים. ההשקעה בענפי המשק וההשקעה בבתי מגורים צמחו בשיעורים של 7.1% ו-17.1%, בהתאמה, במונחים שנתיים. המדד המשולב לחודש יולי עלה ב-0.2%, תוך תיקון משמעותי כלפי מעלה בשלושת המדדים הקודמים, עקב עדכונים בנתוני היצוא. נתוני הכנסות הממשלה ממסים מצביעים על המשך ההתרחבות של הפעילות.
הערכות חטיבת המחקר: הערכת חטיבת המחקר (Staff forecast) בבנק ישראל היא שהאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים תעמוד על 2.5%, תוך העלאה הדרגתית של הריבית לכ-3% בתוך שנה. התחזית המקרו-כלכלית הנוכחית של חטיבת המחקר לשנת 2010, שלפיה התוצר יצמח ב-3.7%, מתיישבת עם האטה בקצב הגידול של התוצר ברביעים השלישי והרביעי.
שוק העבודה והשכר: הנתונים העדכניים של שוק העבודה מצביעים על המשך מגמת ההתרחבות: במספר המועסקים נמשך גידול יציב, ובמאי עלה מספר המועסקים ב-3.5 אחוזים בחודש יחסית לתקופה המקבילה אשתקד; התביעות לתשלום דמי אבטלה פחתו בחודש יולי ב- 2% לעומת יוני; גדל הביקוש לעובדים – סקר הלמ"ס ליולי מצביע על עלייה של 3% במספר המשרות הפנויות ביחס ליוני; בשכר הנומינלי ובשכר הריאלי נרשמה בחודש מאי יציבות.
נתוני תקציב הממשלה: הגירעון המקומי מתחילת השנה עד חודש יולי הסתכם ב-9 מיליארדי ש"ח, לעומת 15.7 מיליארדים בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון הכולל ללא אשראי לשנת 2010 צפוי להיות, על פי ההתפתחויות עד כה, כ-4%, או אף מעט מתחת.
שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-25/7/10, ועד 20/8/10, התחזק השקל מול הדולר בכ-1.4%, ואל מול האירו בכ-2.8%. במונחים של שער החליפין הנומינלי האפקטיבי התחזק השקל בשיעור של 1.7%.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים, כאמור, ב-25/7/10, ועד 20/8/10, עלו מדדי המניות ת"א 25 ות"א 100 ב-4% וב-3%, בהתאמה, לעומת ירידה (או אי-שינוי) של רוב מדדי המניות החשובים בעולם בתקופה זו. האג"ח הממשלתיות בישראל אופיינו החודש בירידת תשואות של שני העקומים (הצמוד והלא-צמוד) בטווחים הבינוני והארוך, ואילו בטווח הקצר עלו התשואות, כתוצאה מעליית ריבית בנק ישראל. המירווח בין האג"ח הלא-צמודות ל-10 שנים של ממשלות ישראל וארה"ב התרחב החודש, והוא עומד על כ-160 נקודות בסיס - עלייה קלה לעומת החודש הקודם, על רקע ירידת תשואות חדה יותר בארה"ב. המגמה החיובית בהנפקות של המגזר הקונצרני התבטאה בהמשך מגמת ההנפקות ובהמשך הצבירה בקרנות המתמחות באג"ח קונצרניות. מדדי התל-בונד 20 והתל-בונד 40 עלו, בסיכומה של התקופה, ב-1% וב-1.5%, בהתאמה. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים, כפי שהיא נמדדת על ידי מירווחי ה-CDS, עלתה החודש מעט, והיא עומדת על כ-122 נ"ב.
כמות הכסף: המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) עלה ביולי ב-3%, בין היתר בגלל רכיב עונתי משמעותי, לאחר ירידה של כ-1% ביוני, וב-12 החודשים האחרונים הוא עלה ב-9.5%. המצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה ביולי ב-0.2%, לעומת ירידה של 0.1% ביוני, וב-12 החודשים האחרונים הוא עלה ב-3.3%.
ההתפתחויות בשוק האשראי: יתרת האשראי של המגזר העסקי רשמה בחודש יוני עליה של 1.1%, לרמה של 743 מיליארדי ש"ח, לאחר יציבות במאי. מתוכו, האשראי מהבנקים עמד על 393 מיליארדי ש"ח – עלייה של 1%. יתרת האשראי הלא בנקאי (אג"ח קונצרניות והלוואות לא-בנקאיות) רשם ביוני עלייה של 0.9%, ל-220 מיליארדי ש"ח. האשראי למשקי הבית עלה ביוני ב-0.7%, ל-324 מיליארדי ש"ח. בהיקף המשכנתאות שניתנו נרשמה ביולי ירידה של 10% לעומת חודש יוני אך עדיין נמצא ברמות גבוהות באופן משמעותי מהרמה הממוצעת שאפיינה את שנת 2009. הריביות על משכנתאות צמודות בריבית קבועה ומשתנה ממשיכות לרדת, והריביות על משכנתאות לא-צמודות בריבית משתנה נותרו יציבות בחודשים האחרונים.
שוק הדיור: מחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות של הלמ"ס (ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן), המשיכו לעלות, ובחודש מאי הם עלו ב-2.2%, המשך לעליות בשבעה עשר החודשים הקודמים. בסך הכול ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות על פי הסקר ב-21.9%.
המשק העולמי: מנתונים רבים המגיעים מארה"ב, סין, צרפת, איטליה, אנגליה, יפן ומשקים נוספים, עולה כי הסיכונים להאטה בקצב הצמיחה, עלו החודש משמעותית. הצריכה המקומית הפרטית, האמורה להוות מנוע כלכלי מרכזי, לא התאוששה באף אחד מהמשקים החשובים. במדינות שבהן נרשמה צמיחה טובה יחסית, היא נשענה על גורמים זמניים (הרחבה פיסקלית וחידוש המלאים) או על יצוא. ההערכה הרווחת היא שאחד הגורמים העיקריים המעכבים את השיפור בצריכה הפרטית הוא חוסר הביטחון התעסוקתי, שכן שוקי העבודה טרם התאוששו: שיעורי האבטלה עדיין גבוהים. בשל חוסר הוודאות לגבי המצב הכלכלי החברות מהססות להשקיע הון ולשכור עובדים, למרות הרווחים הגבוהים המדווחים ברביע השני וכמות המזומנים הגדולה בקופות של רבות מהן. האינפלציה במשקים המרכזיים אינה בבחינת איום בעתיד הנראה לעין,; הדבר מאפשר לבנקים המרכזיים להמשיך ולקבוע רמות ריבית נמוכות, התומכות בפעילות כלכלית, כך שבתקופה הקרובה לא צפויה במשקים החשובים העלאת ריבית.
 
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להותיר את הריבית לחודש ספטמבר ברמה של 1.75% עקבית עם התהליך ההדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך ההתאוששות בפעילות המשק, תוך שמירה על היציבות הפיננסית. קצב עליית הריבית אינו קבוע, אלא תלוי בסביבת האינפלציה, הצמיחה במשק הישראלי והעולמי, המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל. ברמת הריבית הנוכחית, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה.
האינפלציה ב-12 חודשים האחרונים הסתכמה ב-1.8%, מתחת למרכז תחום היעד. זאת למרות העליה המהירה במדד הדיור, 5.6% בתקופה זאת. כמו כן הצפיות לאינפלציה כפי שנמדדות משוק ההון ואלו של החזאים ירדו אל מתחת לגבול העליון של תחום יעד המחירים. Ÿ
מרבית האינדיקטורים לפעילות הריאלית של המשק הישראלי שנוספו החודש מצביעים על המשך ההתרחבות. אולם, עדיין קיימת אי ודאות לגבי קצב הצמיחה בישראל. זאת בעיקר על רקע אי הודאות הגבוהה במשק העולמי שבאה לידי ביטוי, בין היתר, בעדכונים כלפי מטה של שיעורי הצמיחה החזויים על ידי אנליסטים וגופים בינלאומיים. Ÿ
ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות מאוד ולאור הנתונים החלשים שהתפרסמו לאחרונה, צפויות להישאר נמוכות למשך זמן רב. יחד עם זאת מספר בנקים מרכזיים במשקים שכבר צומחים מהר יחסית, המשיכו בתהליך של העלאה בריבית גם בחודש האחרון וצפויים להמשיך לעשות זאת בזמן הקרוב. Ÿ
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשק הישראלי, בעולם ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב במיוחד אחרי ההתפתחויות בשוק הדיור ובפרט במחירי הדירות.
הפרוטוקולים של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש ספטמבר 2010 יפורסמו ב-6/9/2010.
החלטת הריבית לחודש אוקטובר 2010 תתפרסם ביום שני ב-27/9/2010 בשעה 17.30.