יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2010

07/10/2010
07.10.2010
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2010
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש ספטמבר 2010 בסך 66,260 מיליוני דולרים, גידול בסך 2,151 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
 
הגידול ביתרות המט"ח בחודש ספטמבר 2010 מוסבר כדלהלן:
 
מחד גידול הנובע מ –
א.     רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל במהלך המסחר בסך 699 מיליוני דולרים .
ב.      שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 1,664 מיליוני דולרים.
ג.      תרומת הסקטור הפרטי בסך כ- 69 מיליוני דולרים.
 
מאידך קיטון הנובע מ-
העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 281 מיליוני דולרים.
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
סך הכול יתרות מטבע החוץ יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית* יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית תאריך
42,513 189 42,324 דצמבר-08
      2009
41,927 184 41,743 ינואר
40,808 180 40,628 פברואר
44,327 184 44,143 מרץ
45,248 184 45,064 אפריל
47,726 189 47,537 מאי
50,271 299 49,972 יוני
52,381 300 52,081 יולי
57,767 1,379 ** 56,388 אוגוסט
59,963 1,537 ** 58,426 ספטמבר
61,196 1,542 59,654 אוקטובר
61,544 1,562 59,982 נובמבר
60,612 1,521 59,091 דצמבר
      2010
61,601 1,508 60,093 ינואר
60,729 1,487 59,242 פברואר
62,475 1,483 60,992 מרץ
64,472 1,476 62,996 אפריל
63,417 1,441 61,976 מאי
63,096 1,544 61,552 יוני
64,313 1,585 62,728 יולי
64,109 1,575 62,534 אוגוסט
66,260 1,620 64,640 ספטמבר
 
  *טור זה כולל הקצאות זכויות משיכה שהוקצו על ידי קרן המטבע למדינות החברות בקרן (SDRs' Allocation), ואת היתרה בקרן המטבע הבינ"ל – Reserve Tranche.
**בחודשים אוגוסט וספטמבר 2009 הקצתה קרן המטבע זכויות משיכה למדינות החברות , חלקה של מדינת ישראל בהקצאות אלו עמד על כ- 1.2 מיליארד דולר.