שוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2010

10/10/2010
10.10.2010                                                                                                                                                                                     
 
שוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2010
 
התפתחות שער החליפין - התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם
במהלך חודש ספטמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-4.0%, ונחלש מול האירו ב-2.9%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל,
כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בשיעור של כ-0.4%.
היחלשותו של הדולר מול השקל בספטמבר התרחשה במקביל להיחלשותו מול המטבעות העיקריים בעולם - מול האירו נחלש הדולר בכ-6.6%, מול
הפאונד הבריטי בכ-2.6% ומול הפרנק השוויצרי בכ-4.2%.
מתחילת שנת 2010 התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-2.9% ומול האירו בשיעור של כ-8.4%. מול מטבעות שותפות הסחר של ישראל (שער
חליפין נומינלי אפקטיבי) התחזק השקל, בתקופה זו, בשיעור של כ-3.6%.
תנודתיות שע"ח - חודש ספטמבר התאפיין בתנודתיות נמוכה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עמדה בחודש ספטמבר על רמה נמוכה יחסית של 3.6%,
בהשוואה לרמות של 5.6% באוגוסט ושל 6.2% ביולי.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה
בחודש ספטמבר על רמה ממוצעת של 6.4%, בהשוואה לרמות ממוצעות של 7.0% באוגוסט ו-7.1% ביולי.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בחודש ספטמבר על רמות ממוצעות של
 11.8% ו-12.0% בהתאמה.
נפח המסחר בשוק מט"ח - נפח מסחר גבוה בעסקות המרה (ספוט ופורוורד) בחודש מסחר מקוצר
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ספטמבר שהיה קצר בשל החגים (16 ימי מסחר) הסתכם בכ-86 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-106 מיליארד
דולר בחודש אוגוסט ובהשוואה לממוצע של כ-101 מיליארד דולר בששת החודשים הראשונים של שנת 2010. נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות
ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-27 מיליארד דולר - ממוצע יומי של 1.7 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע יומי של 1.35 מיליארד
דולר באוגוסט. פעילותם של תושבי החוץ בעסקות המרה בספטמבר הסתכמה בכ-9.7 מיליארד דולר (35% מסך הפעילות במכשירים אלו). במהלך
חודש ספטמבר רכש בנק ישראל 949 מיליון דולר[1].
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-9 מיליארד דולר ונפח המסחר
בעסקות החלף הסתכם בכ-49 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-65 מיליארד דולר באוגוסט ולכ-59 מיליארד דולר בחודש יולי.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה כ-63% בספטמבר לעומת כ-67% בחודש
אוגוסט וכ-63% בחודש יולי.
 
לוחות ותרשימים
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
85,931 9,180 49,478 27,273 סה"כ ספטמבר-10
5,371 574 3,092 1,705 סה"כ (ממוצע יומי לפי 16 ימי מסחר)
53,996 5,262 39,045 9,689 תושבי חוץ
53,325 5,235 38,770 9,320 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
31,935 3,918 10,433 17,584 תושבי ישראל
10,532 1,329 1,070 8,133 מזה : סקטור ראלי
7,192 1,003 3,458 2,731 סקטור פיננסי
2,895 130 1,358 1,407 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
983 272 252 459 יחידים+קרנות נאמנות
949     949 בנק ישראל
532 64 57 411 אחרים3
8,852 1,120 4,238 3,494 בנקים מקומיים4
           
105,978 11,272 65,008 29,698 סה"כ אוגוסט-10
4,817 512​ 2,955 1,350 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
71,037 6,834 53,068 11,135 תושבי חוץ
69,649 6,358 52,528 10,763 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
34,941 4,438 11,940 18,563 תושבי ישראל
10,720 1,332 952 8,436 מזה : סקטור ראלי
8,615 1,468 3,951 3,196 סקטור פיננסי
3,757 33 2,362 1,362 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
794 251 31 512 יחידים+קרנות נאמנות
449     449 בנק ישראל
662 80 97 485 אחרים3
9,944 1,274 4,547 4,123 בנקים מקומיים4
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4
החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
להרחבה ראו: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.  
 
[1] נתון זה אינו זהה לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח. ההפרש נובע מעיסקאות רכישת מט"ח בסך של 250 מיליון דולר שנקשרו בימים האחרונים של ספטמבר, אך תאריך הערך של העיסקאות חל באוקטובר.