ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר 2010 תשאר ללא שינוי ברמה של 2%

25.10.2010
 
ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר 2010 תשאר ללא שינוי ברמה של 2%
המפקח על הבנקים פירסם הנחיות חדשות בנושא הלוואות ממונפות לדיור בריבית משתנה
 
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר עלה ב-0.3%, גבוה במקצת מממוצע תחזיות החזאים לגביו, שעמד על 0.2%. מדד ספטמבר הושפע בעיקר מעליית מחירי הפירות והירקות והדיור. האינפלציה בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים עומדת על 2.4%, בתוך הטווח של יעד יציבות המחירים. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.9%, ובניכוי מחירי הדיור, שעלו מתחילת השנה ב-5.6%, עלה המדד ב-0.8% בלבד.
תחזיות האינפלציה והריבית: הציפיות לאינפלציה לשנה הנמדדות משוק ההון שמרו בחודש האחרון על יציבות סביב הגבול העליון של יעד האינפלציה. תחזיות החזאים ל-12 המדדים הבאים ירדו מעט, לרמה של 2.9%. לפי החזאים, האינפלציה לשנת 2010 תעמוד בממוצע על 2.4%, והריבית צפויה לעמוד בעוד שנה על 2.7%. רוב רובם של החזאים צופים כי בנק ישראל לא ישנה את הריבית בנובמבר.
הפעילות הריאלית: הנתונים על הפעילות הריאלית שהצטברו החודש מצביעים על התמתנות מסוימת בקצב הצמיחה. המדד המשולב לחודש ספטמבר נותר ללא שינוי; נתוני סחר החוץ מצביעים על ירידה של היצוא בשיעור של 4.6% וגידול קל של היבוא בשיעור של 0.5% ברביע השלישי לעומת הרביע השני (בניכוי עונתיות); מדד מנהלי הרכש נותר ברביע השלישי ברמה הנמוכה שאליה הוא הגיע ברביע השני; מדד החיפושים ב"גוגל" כפי שהוא מחושב בחטיבת המחקר של בנק ישראל, מצביע על עלייה מסוימת של ההסתברות למיתון. לעומת זאת מצביע סקר החברות של בנק ישראל לרביע השלישי על המשך ההתרחבות של הפעילות גם ברביע השלישי. לפי הסקר, ההתרחבות מקיפה את כל הענפים המדווחים למעט ענף הבנייה. המשך ההתרחבות ברביע השלישי מאפיין הן את השוק המקומי והן את היצוא. בחודש ספטמבר נרשמה עלייה של תקבולי המסים על כל רכיביהם, התפתחות העולה בקנה אחד עם המשך ההתרחבות של הפעילות; שני מדדי אמון הצרכנים (של "גלובס" ו"בנק הפועלים") עלו בחודש ספטמבר לאחר עלייה באוגוסט.
הערכות חטיבת המחקר: הערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל היא שהאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים תעמוד על 2.5%, תוך העלאה הדרגתית של הריבית לכ-2.9% בסוף 2011. המקור העיקרי של הסיכונים לפעילות הריאלית ולאינפלציה בישראל הוא ההתרחשויות בחו"ל.
שוק העבודה והשכר: נתוני שוק העבודה שהצטברו החודש מעורבים. על פי נתוני סקר המעסיקים של משרד התמ"ת לרביע השלישי עלה מעט הביקוש לעובדים. מאזן התעסוקה (ההפרש בין מספר המשרות שאוישו למספר העובדים שנפלטו) עדיין חיובי, אך נמוך ביחס לרביע השני; בחודש אוגוסט עלה מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה; לפי נתוני הלמ"ס לספטמבר עלה מספר המשרות הפנויות ב-1.4% לעומת אוגוסט; נתוני הגבייה של מס הבריאות לחודש ספטמבר מצביעים על המשך העלייה של סך תשלומי השכר במשק. בשכר הנומינלי והריאלי השתנתה המגמה של החודשים האחרונים, והוא ירד בחודש יולי ב-0.8% וב-0.6%, בהתאמה (נתונים מנוכי עונתיות).
נתוני תקציב הממשלה: הגירעון המקומי מתחילת השנה עד ספטמבר הסתכם ב-10.9 מיליארדי ש"ח, לעומת 19.6 מיליארדים בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון הכולל ללא אשראי לשנת 2010 צפוי להיות, על פי ההתפתחויות עד כה, כ-4%, או אף פחות.
שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-26/9/10, ועד 22/10/10, התחזק השקל מול הדולר בכ-1.5% ונחלש מול האירו בכ-2.4% - בדומה למגמה העולמית. בתקופה זאת פוחת השקל במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי ב-0.5%.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-26/9/10, ועד 22/10/10 עלו מדדי המניות בת"א, בדומה למגמה שנרשמה במהלך אותה תקופה במרבית שוקי המניות בעולם. מדד ת"א 25 חצה את רמת השיא (שנרשמה באפריל השנה) ועלה ב-3.7%. באפיק הממשלתי נרשמה במהלך התקופה הנסקרת ירידת תשואות. תשואות המק"ם ירדו כמעט לכל אורך העקום. התשואות על האג"ח הממשלתיות השקליות רשמו מגמה מעורבת, תוך השתטחות העקום, עם עלייה בטווחים שעד 3 שנים וירידה בטווחים הבינוניים-ארוכים, ובעקום תשואות האג"ח הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה ירידה ניכרת לכל אורך העקום. המירווח בין האג"ח הלא-צמודות ל-10 שנים של ממשלות ישראל וארה"ב הצטמצם החודש במעט. בשוק הקונצרני עלו מדדי התל-בונד 20 והתל-בונד 40 ב-3.3%, והמירווחים על האג"ח הממשלתיות המקבילות הצטמצמו. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים, כפי שהיא נמדדת על ידי מירווחי ה-CDS, ירדה החודש במקצת, בדומה למגמה בעולם והיא עומדת על 116 נ"ב.
כמות הכסף: המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) עלה בספטמבר ב-2.4%, לאחר ירידה של 0.6% באוגוסט. ב-12 החודשים האחרונים עלה המצרף M1 בשיעור של 4.2%. המצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה בספטמבר ב-1.7%, לעומת ירידה של 1.2% באוגוסט, וב-12 החודשים האחרונים הוא עלה ב-1%.
ההתפתחויות בשוק האשראי: יתרת האשראי של המגזר העסקי עלתה באוגוסט ב-1.2%, לרמה של 755 מיליארדי ש"ח, לאחר שנותרה יציבה ביולי. מתוכו האשראי מהבנקים עלה באותו שיעור. ביתרת האשראי הלא-בנקאי (אג"ח קונצרניות והלוואות לא-בנקאיות) נשמרה באוגוסט יציבות. האשראי למשקי הבית עלה באוגוסט ב-0.9%. היקף המשכנתאות שניתנו בחודש ספטמבר פחת בשיעור חד של כ-30% לעומת היקפן בחודש הקודם. עם זאת יש להביא בחשבון כי החגים חלו השנה בחודש ספטמבר, וכי הירידה האמורה באה לאחר שלושה חודשי קיץ שבהם היקף המשכנתאות היה גבוה במיוחד, בעיקר על רקע עונתיות.
שוק הדיור: מחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן, המשיכו לעלות, וקצב עלייתם הואץ ל-1.3% ביולי-אוגוסט, לאחר שבחודשים יוני-יולי הם עלו ב-0.7%. מתחילת השנה עלו מחירי הדירות ב-9.7%, וב-12 החודשים האחרונים - ב-19.0%. נראה כי חלק מהעליה במדד מחירי הדיור הוא בתגובה לעליות הגבוהות והמתמשכות במחירי הדירות.
המשק העולמי: בחודש אוקטובר העלתה קרן המטבע הבין-לאומית את התחזית לצמיחה העולמית בשנת 2010 מ-4.6% ל-4.8%, בעקבות נתוני הצמיחה לרביע השני, שהיו גבוהים מהצפי. עם זאת צופה קרן המטבע האטה מסוימת בקצב הצמיחה של המשקים המפותחים, שתחל במחצית השנייה של 2010 ותימשך במחצית הראשונה של 2011. לשנת 2011 צופה הקרן צמיחה עולמית של 4.2% המהווה התמתנות ביחס ל-2010. יבוא ההון הניכר לשווקים המתפתחים הגביר את הפעילות בשוק המט"ח העולמי; במקביל תגברו ההתערבויות בשוקי המט"ח, - הן רכישות מט"ח מסיביות על ידי בנקים מרכזיים והן הטלת מגבלות על תנועות ההון. במשקים המפותחים נותרה האינפלציה ברמות נמוכות, בעיקר על רקע עודף כושר הייצור במשקים אלה. במשקים המתפתחים גברו הלחצים האינפלציוניים, בעיקר בעקבות העליות במחירי הסחורות. על רקע החולשה הנמשכת במשקים המפותחים העיקריים, גידול הסיכון להתדרדרות מחודשת והחששות מדיפלציה, עלו ציפיות המשקיעים להמשך ההרחבות המוניטריות, במשקים אלה, ואף להגברתן.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להותיר את הריבית לחודש נובמבר ללא שינוי ברמה של 2% עקבית עם התהליך ההדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. קצב עליית הריבית אינו קבוע, אלא תלוי בסביבת האינפלציה, הצמיחה במשקים הישראלי והעולמי, המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל. ברמת הריבית הנוכחית, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה.
האינפלציה בהסתכלות על 12 חודשים אחרונים נמצאת מזה כחמישה חודשים בתוך היעד וצפויה להישאר בתוכו גם בחודשים הקרובים. מנגד, ציפיות האינפלציה ל-12 החודשים הבאים הנגזרות משוק ההון ואלו של החזאים נמצאות בקרבת הגבול העליון של יעד המחירים, בין היתר, בהשפעת הצפיה להמשך העליה במחירי הדיור. סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן – שמתייחס לשכר הדירה - ממשיך להוות גורם משמעותי בעלית מדד המחירים לצרכן. מחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות המשיכו לעלות בקצב מהיר.  
מבחינת היציבות הפיננסית, המשך העליה במחירי הדירות והתרחבות האשראי לרכישת דירות, בין היתר על רקע רמת הריבית הנמוכה, מצריכים נקיטת צעדים למיתון מגמות אלה. על רקע מצב דברים זה ובהמשך לפעולות קודמות בהן נקט בנק ישראל, הוציא המפקח על הבנקים בבנק ישראל טיוטת הוראה לבנקים המורה להם להגדיל את הקצאת ההון בגין הלוואות לדיור במינוף גבוה שהועמדו בריבית משתנה. צעדים אלה צפויים לפעול גם למיתון העליה במחירי הדירות, ובעקבות זאת, למיתון עלית סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן.  
האינדיקטורים שנוספו החודש מצביעים על התמתנות מסוימת בקצב הצמיחה המשקף בעיקר את הירידה בייצוא, תוך עליה באי הודאות ביחס להתמדת הצמיחה שנובעת מאי ודאות בביקושים העולמיים.  
ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות ובעקבות ההתפתחויות האחרונות צפויות להישאר נמוכות למשך זמן רב וחלקם נערכים לחידוש ההרחבה הכמותית.  
לנוכח החלטת בנק ישראל לנקוט בצעד המקרו יציבותי העוסק בהלוואות לדיור והשלכותיו גם על האינפלציה ולאור סימנים להתמתנות בקצב הצמיחה, החליט הנגיד להותיר את הריבית ללא שינוי.
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשק הישראלי, בעולם ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב במיוחד אחרי ההתפתחויות בשוק הדיור ובפרט במחירי הדירות.
הפרוטוקולים של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש נובמבר 2010 יפורסמו ב-8/11/2010.
החלטת הריבית לחודש דצמבר 2010 תתפרסם ביום שני ב-22/11/2010 בשעה 17.30.