המפקח על הבנקים פירסם טיוטת הנחיות חדשות בנושא הלוואות ממונפות לדיור בריבית משתנה

25.10.2010
 
המפקח על הבנקים פירסם טיוטת הנחיות חדשות בנושא הלוואות ממונפות לדיור בריבית משתנה
ההנחיות לא יחולו על הלוואות לדיור הנמוכות מ- 800 אלף שקל או בהלוואות לזכאים לדיור
 
המפקח על הבנקים פירסם היום טיוטת הנחיות להתייעצות בנושא התפתחויות בסיכונים בגין הלוואות לדיור. ההנחיות קובעות דרישה להקצאת הון גבוהה יותר בגין הלוואות לדיור שניתנו בשיעור מימון גבוה ובריבית משתנה. ההנחיות לא יחולו על הלוואות לדיור שניתנו בסכומים נמוכים או לזכאים.
ההנחיות החדשות נקבעו על רקע המשך ההתפתחויות בשוק הדיור - עליית מחירי הדירות והתרחבות האשראי לדיור בחודשים האחרונים - מעבר לעלייה בהכנסה הממוצעת של משקי הבית, וכהמשך לצעדים קודמים שנקט בנק ישראל לתמיכה ביציבות המערכת הפיננסית.
ההתפתחויות בשוק הדיור הובילו לגידול מתמשך בתיק האשראי לדיור ובעיקר בשיעור האשראי הניתן בריבית משתנה ולעלייה בגובה ההלוואה הממוצעת. כתוצאה מכך, צפוי גידול בשיעור ההחזר החודשי של הלווים במצב של עליית ריבית. ההנחיות משקפות את הגידול בסיכון האשראי הגלום לתאגידים הבנקאיים בתיק זה.
במסגרת ההנחיות החדשות, נדרשים התאגידים הבנקאיים להגדיל את הקצאת ההון בגין הלוואות לדיור בריבית משתנה שאושרו החל מיום 26.10.2010, אשר שיעור המימון בהן במועד העמדת האשראי (היחס שבין החוב לבין שווי הנכס) גבוה מ- 60%, והיחס בין חלק ההלוואה לדיור שהועמד בריבית משתנה לבין סך ההלוואה שווה ל-25%, או יותר. הלוואות העומדות בתנאים אלו ואשר שוקללו ב- 35% או ב- 75% ישוקללו לצרכי דרישות הקצאת הון החל ממועד זה ב- 100%.
עם זאת, מתוך כוונה להימנע מפגיעה בציבור המשתכנים בכללותו, ההנחיות לא יחולו על הלוואות לדיור שבעת העמדתן עמדו על סך נמוך מ- 800 אלף שקל. נוסף על כך, הן לא יחולו על הלוואות לדיור שנלקחו על ידי מי שזכאי להטבה בלקיחת משכנתה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון.
בכוונת בנק ישראל והפיקוח על הבנקים להמשיך ולעקוב אחר הסיכון בענף, לבחון את הצורך בהמשך הצעדים שננקטו ובצורך בנקיטת אמצעים נוספים, ככל שיידרש.