שוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2010

08/11/2010
08.11.2010                                                                                                                                                                                                                                   
 
שוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2010
 
התפתחות שער החליפין - התחזקות מתונה של השקל מול הדולר במקביל להמשך היחלשות הדולר בעולם
במהלך חודש אוקטובר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.8%, ונחלש מול האירו ב-0.7%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל,
 כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, שמר השקל על רמה דומה לזו של סוף ספטמבר. הדולר המשיך באוקטובר להיחלש גם מול
המטבעות העיקריים בעולם - מול האירו נחלש הדולר בכ-1.5%, מול הפאונד הבריטי בכ-0.5% ומול היין היפאני בכ-3.4%.
מתחילת שנת 2010 התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-3.7% ומול האירו בשיעור של כ-7.7%. מול מטבעות שותפות הסחר של ישראל (שער
חליפין נומינלי אפקטיבי) התחזק השקל, בתקופה זו, בשיעור של כ-3.6%.
תנודתיות שע"ח - עלייה בתנודתיות בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עמדה בחודש אוקטובר על רמה של 8.5%, בהשוואה לרמות
 נמוכות יותר בחודשים הקודמים (3.6% בספטמבר ו-5.6% באוגוסט).
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה
בחודש אוקטובר על רמה ממוצעת של 8.1%, בהשוואה לרמות ממוצעות של 6.4% בספטמבר ו-7.0% באוגוסט.
לשם השוואה, גם סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עלו בחודש אוקטובר ועמדו על רמות ממוצעות
 של 12.7%.
נפח המסחר בשוק מט"ח - היקפי מסחר גבוהים בכל סוגי המכשירים
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוקטובר היה גבוה במיוחד והסתכם בכ-135 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-86 מיליארד דולר בספטמבר ולממוצע
 חודשי של כ-100 מיליארד דולר מינואר עד ספטמבר. נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוקטובר בכ-42
מיליארד דולר - ממוצע יומי של כ-2 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע יומי של כ-1.7 מיליארד דולר בספטמבר. פעילותם של תושבי החוץ בעסקות המרה באוקטובר הסתכמה בכ-16 מיליארד דולר (39% מסך הפעילות במכשירים אלו). במהלך חודש אוקטובר רכש בנק ישראל 3.125 מיליארד דולר[1].
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוקטובר בכ-16 מיליארד דולר ונפח המסחר
בעסקות החלף היה גבוה במיוחד והסתכם בכ-78 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-50 מיליארד דולר בספטמבר ולממוצע חודשי של כ-56 מיליארד דולר
מינואר עד ספטמבר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה כ-65% באוקטובר לעומת כ-63% בספטמבר
וכ-67% בחודש אוגוסט.
 
לוחות ותרשימים
 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
135,364 15,742 78,052 41,570 סה"כ אוקטובר-10
6,446 750​ 3,717 1,980 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
88,151 9,436 62,436 16,279 תושבי חוץ
87,033 9,278 61,972 15,783 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
47,213 6,306 15,616 25,291 תושבי ישראל
12,272 2,279 1,529 8,464 מזה : סקטור ראלי
11,514 1,478 5,176 4,860 סקטור פיננסי
4,375 30 2,031 2,314 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,573 315 450 808 יחידים+קרנות נאמנות
3,125     3,125 בנק ישראל
730 237 64 429 אחרים3
13,624 1,967 6,366 5,291 בנקים מקומיים4
           
86,345 9,345 49,554 27,446 סה"כ ספטמבר-10
5,397 584 3,097 1,715 סה"כ (ממוצע יומי לפי 16 ימי מסחר)
54,305 5,416 39,100 9,789 תושבי חוץ
53,614 5,385 38,825 9,404 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
32,040 3,929 10,454 17,657 תושבי ישראל
10,634 1,368 1,092 8,174 מזה : סקטור ראלי
7,206 1,003 3,459 2,744 סקטור פיננסי
2,863 130 1,323 1,410 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
999 244 285 470 יחידים+קרנות נאמנות
949     949 בנק ישראל
537 64 57 416 אחרים3
8,852 1,120 4,238 3,494 בנקים מקומיים4
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4
החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
להרחבה ראו: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.  
 
[1] נתון זה אינו זהה לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח. ההפרש נובע מעיסקאות רכישת מט"ח בסך של 250 מיליון דולר שנקשרו בימים האחרונים של ספטמבר, אך תאריך הערך של העיסקאות חל באוקטובר.