תמצית דברי המשנה לנגיד בנק ישראל היום בכנס ישראל - שדרות לחברה

10/11/2010
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות רווחה ושוק העבודה
10.11.2010
 
 
תמצית דברי המשנה לנגיד בנק ישראל היום בכנס ישראל – שדרות לחברה.
 
למצגת - לחץ כאן
 
המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' צבי אקשטיין, נשא היום דברים בכנס שדרות והתייחס לעיקרי המלצות הועדה לבחינת מדיניות התעסוקה, אשר הוגשו לממשלה, ואשר במסגרתן הוצבו יעדים למדיניות התעסוקה של ממשלת ישראל לעשר השנים הבאות, כפי שהדבר בא לידי בהחלטת הממשלה על התקציב.
המשנה לנגיד הדגיש כי המשימה החשובה ביותר העומדת בפני מדיניות התעסוקה של הממשלה הנה הרחבת מעגל המועסקים והגדלת הכנסתם - בעיקר בקרב האוכלוסייה הענייה, אשר כישורי העבודה שלה נמוכים. אוכלוסיה זו ממוקדת בקרב הגברים החרדים והנשים הערביות, ותושבי פריפריה עם מיומנויות נמוכות. לשם כך הציבה הועדה יעדי תעסוקה כלליים ופרטניים. מבין היעדים ציין המשנה לנגיד את העלאת שיעור המועסקים של גברים חרדיים מ-40% היום ל-63% ב-2020, של נשים ערביות מכ-23% היום ל-41% ב-2020, ושל יתר האוכלוסייה מ-77% היום ל-83.3% ב-2020, כך שהיעד לכל האוכלוסייה בגילאי 25-64 הנו להעלות את שיעור התעסוקה מ-70% היום ל-76.4% ב-2020, ובכך להעמיד את ישראל בין קבוצת המדינות המובילות ב-OECD בהקשר זה. בנוסף, הגדירה הועדה יעד מיוחד המתמקד בצעירים ערביים בגילאים 20-24, כך ששיעור התעסוקה שלהם יעמוד על 65% לגברים ו-42% לנשים.
השגת יעדים אלו צפויה להביא לגידול של כ-0.75% בתוצר מעבר למגמות הצמיחה הקיימות היום. כדי להשיג זאת המליצה הועדה על שינוי ארגוני משמעותי במשרד התמ"ת, כך שכל נושאי התעסוקה במשרד ירוכזו תחת אגף לעבודה והון אנושי, שבראשו יעמוד הממונה על העבודה והון אנושי, ויהיו לו יכולות ביצועיות שיאפשרו גיבוש פרויקטים לאוכלוסיות יחודיות כגון חרדים, ערבים ובעלי מוגבלויות. תחת הממונה יוכפפו גופי הביצוע כגון שירות התעסוקה, האגף להכשרה מקצועית, האגף למעונות יום, וכן מערכת האכיפה וההסדרה של כל נושא התעסוקה במדינה. הועדה המליצה המלצות פרטניות להגדלת האפקטיביות של גופי הביצוע והרחבת הפעילות שלהם, וכן המלצות המתמקדות בהבאת אוכלוסיה שאינה מועסקת לשוק העבודה באמצעות, בין היתר, קידום מעונות היום בסקטור הערבי, הסרת חסמים לאוכלוסיה החרדית ויצירת מרכזי One Stop Center לאוכלוסיות ייחודיות.
הועדה המליצה על יישום ארצי של תכנית מרווחה לעבודה על בסיס תכנית אורות לתעסוקה שהייתה קיימת עד לאחרונה, עם שיפורים מתאימים; על הרחבת התחולה של מס ההכנסה השלילי לכל האוכלוסייה על מנת להקטין את שיעור העוני מבין העובדים ולחזק את התמדתם בעבודה; ועל המשך יישום התכניות להקטנת מספר העובדים הזרים בהיתר וללא היתר, ובכך להביא להרחבת רמת התעסוקה והשכר לעובדים בעלי כישורים דומים מבין הישראלים.
המשנה לנגיד הדגיש במיוחד את החשיבות הרבה של אכיפת חוקי העבודה, ובייחוד את אכיפת שכר המינימום, היות ולפי הנתונים 14.2% מהשכירים במשרה מלאה עובדים כיום בשכר הנמוך משכר המינימום. כמו כן הועדה ממליצה להגביר את כמות הפקחים ולחזק את מערכת האכיפה, תוך יצירת מדדי אפקטיביות מתאימים.