יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2010

07/12/2010
07.12.2010
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2010
 
מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש נובמבר 2010 בסך 68,278 מיליוני דולרים, קיטון בסך 1,332 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הקיטון ביתרות המט"ח בחודש נובמבר 2010 מוסבר כדלהלן:
מחד קיטון הנובע מ –
א.     שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 1,411 מיליוני דולרים.
מאידך גידול הנובע מ-
           א.  העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 20 מיליוני דולרים.
           ב.        תרומת הסקטור הפרטי בסך כ- 59 מיליוני דולרים
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
סך הכול יתרות מטבע החוץ יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית* יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית תאריך
42,513 189 42,324 דצמבר-08
      2009
41,927 184 41,743 ינואר
40,808 180 40,628 פברואר
44,327 184 44,143 מרץ
45,248 184 45,064 אפריל
47,726 189 47,537 מאי
50,271 299 49,972 יוני
52,381 300 52,081 יולי
57,767 1,379 ** 56,388 אוגוסט
59,963 1,537 ** 58,426 ספטמבר
61,196 1,542 59,654 אוקטובר
61,544 1,562 59,982 נובמבר
60,612 1,521 59,091 דצמבר
      2010
61,601 1,508 60,093 ינואר
60,729 1,487 59,242 פברואר
62,475 1,483 60,992 מרץ
64,472 1,476 62,996 אפריל
63,417 1,441 61,976 מאי
63,096 1,544 61,552 יוני
64,313 1,585 62,728 יולי
64,109 1,575 62,534 אוגוסט
66,260 1,620 64,640 ספטמבר
69,610 1,641 67,969 אוקטובר
68,278 1,593 66,685 נובמבר
 
*טור זה כולל הקצאות זכויות משיכה שהוקצו על ידי קרן המטבע למדינות החברות בקרן (SDRs' Allocation), ואת היתרה בקרן המטבע הבינ"ל – Reserve Tranche.
**בחודשים אוגוסט וספטמבר 2009 הקצתה קרן המטבע זכויות משיכה למדינות החברות , חלקה של מדינת ישראל בהקצאות אלו עמד על כ- 1.2 מיליארד דולר.