החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק ערבי ישראלי בע"מ

08.12.2010
 
החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק ערבי ישראלי בע"מ
 
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה ביום 7.12.2010, להטיל עיצום כספי בסך 850 אלף ש"ח על בנק ערבי ישראלי בע"מ (להלן – "הבנק"), בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 (להלן – "החוק"), שביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
ההפרות והליקויים העיקריים, שהתגלו בביקורת שביצע הפיקוח על הבנקים, נבעו מהיערכות לקויה למילוי הוראות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א 2001. היערכותו הלקויה של הבנק באה לידי ביטוי בעיקר בסוגי ההפרות הבאים:
1.  אי זיהוי ורישום פרטי מבצע הפעולה.
2.  אי קבלת הצהרה על נהנים בחשבון ועל בעל שליטה בתאגיד ורישום פרטי זהותם במאגר המידע של הבנק.
3.  אי דיווח לרשות על פעולות הנחזות כבלתי רגילות או דיווח שאינו במועד על פעולות כאמור.
יחד עם זאת, התחשבה הוועדה לקולא בעובדה שבמהלך תהליך הביקורת הבנק נקט פעולות אפקטיביות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותן סמוך לאחר קבלת דוח הביקורת.
הוועדה מוצאת לנכון להדגיש בפני כלל המערכת הבנקאית את החשיבות שהיא מייחסת לקיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות ונהלים ולשיתוף פעולה מלא עם המבקרים בגילוי ההפרות.
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הינה ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ- 2 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, מר רוני חזקיהו וחבר בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס.