ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2011 תישאר ללא שינוי על 2%

27.12.2010
 
ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2011 תישאר ללא שינוי על 2%
 
תנאי הרקע
נתוני האינפלציה: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש נובמבר ב-0.1% – בתוך טווח תחזיותיהם של החזאים (0% עד 0.3%). האינפלציה בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים ומתחילת השנה עומדת על 2.3%, בתוך הטווח של יעד יציבות המחירים. בניכוי מחירי הדיור עלה מדד המחירים לצרכן מתחילת השנה ב-1.6%.
תחזיות האינפלציה והריבית: ממוצע תחזיות החזאים ל-12 המדדים הבאים שמר על יציבות ברמה של 2.9%. לעומת זאת הציפיות לאינפלציה לשנה הנמדדות משוק ההון ירדו מעט, והן נמצאות מעט מתחת לגבול העליון של יעד האינפלציה. הריבית בעוד שנה צפויה לעמוד, לפי ממוצע תחזיות החזאים, על 3.1%; מרבית החזאים צופים כי בנק ישראל לא ישנה את הריבית לחודש ינואר 2011.
הפעילות הריאלית: אינדיקטורים שונים שנוספו החודש תומכים בהערכה שגידול הפעילות הכלכלית נמשך בקצב דומה לזה של הרביע השלישי ובהתאם לתחזיות של בנק ישראל, אשר לפיהן התוצר בשנת 2010 יצמח ב-4%. על פי נתונים ראשונים וחלקיים של סקר החברות לרביע הרביעי התרחבותה של הפעילות במשק נמשכת, ומקיפה את כל הענפים במשק. המדד המשולב לחודש נובמבר, שעלה ב-0.1%, לאחר עליות מתונות מאז חודש יולי, מצביע על המשך העלייה המתונה בפעילות. גם בתקבולי הממשלה ממסים עקיפים וישירים נמשכה בחודש נובמבר מגמת העלייה. מדד מנהלי הרכש עלה בחודש נובמבר, ורמתו נמצאת זה ארבעה חודשים מעל 50%, שיעור המעיד על התרחבות. רכיב היצוא של מדד זה נמצא זה החודש השני ברציפות מעל 50%. מדדי אמון הצרכנים ירדו החודש, אך רמתם מצביעה על המשך ההתרחבות. בנתוני סחר החוץ ניכרת עלייה מתונה ביצוא הסחורות בנובמבר, ואילו ייצוא השרותים עלה באוקטובר בשיעור של 11% אחרי עליה חדה גם בספטמבר.
הערכות חטיבת המחקר: הערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל היא שהאינפלציה במהלך 2011 תסתכם ב-2.6%, תוך העלאה הדרגתית של הריבית לכ-3.3% ברביע האחרון של 2011. המקור העיקרי של הסיכונים לפעילות הריאלית ולאינפלציה בישראל הוא ההתרחשויות בחו"ל וההתפתחויות בשוק הדיור.
שוק העבודה והשכר: ההתפתחויות החיוביות בשוק העבודה במחצית הראשונה של השנה נמשכו גם ברביע השלישי. שיעור האבטלה עלה ברביע השלישי ל-6.6%,לעומת 6.4% ברביע השני אך על פי נתוני סקר כוח האדם של הלמ"ס, עליה זו לוותה בעליה בשיעור התעסוקה ברביע השלישי ב-0.6 נקודות אחוז לרמה של 54% ושיעור ההשתתפות עלה ב-0.7 נקודת אחוז, לרמה של 57.8%. השכר הריאלי והנומינלי הממוצע למשרת שכיר עלו ב-0.4% וב-0.7%, בהתאמה,ברביע השלישי לעומת קודמו (נתונים מנוכי עונתיות). נתוני הגבייה של מס הבריאות לחודש נובמבר מצביעים על עלייה של סך תשלומי השכר במשק לעומת החודש המקביל אשתקד.
נתוני תקציב הממשלה: הגירעון המקומי (ללא אשראי) מתחילת השנה עד נובמבר הסתכם ב-12.8 מיליארדי ש"ח, לעומת 24.1 מיליארדים בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון הכולל ללא אשראי לשנת 2010 צפוי להיות, על פי ההתפתחויות עד כה, בסביבת 3.5%. זאת לעומת תקרת גירעון של 5.5% מהתוצר. ההערכות לגבי עלויות השריפה בכרמל הן שלא מדובר בעלויות ניכרות בראייה מקרו-כלכלית.
שוק המט"ח: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-21/11/10, ועד 24/12/10, התחזק השקל מול הדולר בכ-1.3% ומול האירו בכ-5.5% – בדומה למגמה במדינות מהירות הצמיחה. בתקופה זו יוסף השקל במונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי ב-2.8%.
שוקי ההון והכספים: מאז הדיון המוניטרי האחרון, שהתקיים ב-21/11/10, ועד 24/12/10, עלו מדדי המניות בת"א, בדומה למגמה שנרשמה במהלך אותה תקופה במרבית שוקי המניות בעולם, אך במידה מתונה יותר. מדד ת"א 25 עלה בתקופה הנסקרת בכ-3.2%. באג"ח הממשלתיות הצמודות והלא-צמודות נרשמה במהלך התקופה הנסקרת עליית תשואות שבין 10 ל-30 נ"ב לאורך כל העקום, עם עלייה גדולה יותר באג"ח הצמודות. התרחשות זו באג"ח הממשלתיות בישראל דמתה גם היא למגמה העולמית הכללית שהחלה עם עלית תשואות חדה בארה"ב, אף כי בישראל היא הייתה מתונה יותר. תשואות המק"ם עלו לכל אורך העקום תוך השתטחותו. המירווח בין האג"ח הלא-צמודות ל-10 שנים של ממשלות ישראל וארה"ב הצטמצם החודש בשיעור חד וירד ל-128 נ"ב, על רקע עליית תשואות חדה יותר בארה"ב. בשוק הקונצרני ירדו מדדי התל-בונד 20 והתל-בונד 40 ב-1.3% וב-1.4%, בהתאמה, ומירווחי התשואות בין האג"ח הקונצרניות לאג"ח הממשלתיות המקבילות עלו בכל הדירוגים, בניגוד למגמה הגלובלית וכן למגמה של השנה האחרונה. פרמיית הסיכון של ישראל ל-5 שנים, כפי שהיא נמדדת על ידי מירווחי ה-CDS, עלתה אך מעט, לרמה של 116 נ"ב, בדומה למגמה בשווקים שאינם קשורים למשבר החוב באירופה.
כמות הכסף: המצרף המוניטרי M1 (המזומן שבידי הציבור + פיקדונות העו"ש) ירד בנובמבר ב-1%, לעומת ירידה של 0.7% באוקטובר. ב-12 החודשים האחרונים עלה המצרף M1 בשיעור של 1.7%. המצרף M2 (M1 + הפיקדונות הלא-צמודים עד שנה) עלה בנובמבר ב-1%, המשך ליציבות באוקטובר, וב-12 החודשים האחרונים הוא עלה ב-2%.
ההתפתחויות בשוק האשראי: יתרת האשראי למגזר העסקי ירדה במקצת באוקטובר, לרמה של 747 מיליארדי ש"ח, לאחר ירידה קלה בספטמבר וגידול של כ-2% מראשית השנה. יתרת האשראי למשקי הבית עלתה באוקטובר בשיעור של 1%, עקב עלייה הן ביתרת המשכנתאות והן באשראי שלא לדיור. בשנה האחרונה עלתה יתרת האשראי למשקי הבית ב-10.6%. היקף המשכנתאות החדשות שניתנו בחודש נובמבר עלה ב-11%, לאחר עליה של 19%.
שוק הדיור: מחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן, עלו בחודשים ספטמבר-אוקטובר בקצב חודשי של 0.4% בהמשך לעלייה של 1.9% בחודשים אוגוסט-ספטמבר. מתחילת השנה עלו מחירי הדירות ב-12.2%, וב-12 החודשים האחרונים – ב-18.2%. מדד מחירי הדיור, המתבסס בעיקר על חוזי שכירות מתחדשים ונכלל במדד המחירים לצרכן, נותר בחודש נובמבר ללא שינוי, לאחר ירידה של 1.1% בחודש הקודם.
המשק העולמי: בדומה לחודש הקודם, גם החודש הצביעו מרבית הנתונים שהתפרסמו על תמונה חיובית בארה"ב, בסין ובכמה מדינות באירופה, וזו הניעה בתי השקעות להעלות משמעותית את תחזיותיהם לגבי הצמיחה בשנתיים הבאות. בתוך כך, בולט עדכון תחזית הצמיחה בארה"ב לשנת 2011 מ-2.5% ל-3.1%. בארה"ב ממשיכים להזרים סכומי כסף ניכרים בדרך של הרחבה מוניטרית, כדוגמת ה-QE2 ותוכנית פיסקלית חדשה, שעיקרה הקלות במסים. השווקים הקדימו את תחזיותיהם לגבי עיתוי העלאת ריבית בארה"ב. באירופה מתפשט משבר החוב, עם הורדת הדירוג ותחזיות הדירוג למדינות ה-PIGS וספקות לגבי מדינות נוספות. כנגד זאת נתוני המקרו שהתפרסמו על הכלכלה האירופאית בהובלת גרמניה הפתיעו ברובם לטובה; אלה נשענו ברביע השלישי גם על צריכה מקומית, ולא רק על יצוא. במדינות המתפתחות, בהובלת סין, נמשכה הצמיחה המהירה. הנתונים הכלכליים הטובים שהתפרסמו מצד אחד והדאגה שמעוררים רמות החוב הגבוהות ומשבר החוב האירופי מצד שני, הביאו החודש למעבר של משקיעים מאג"ח ממשלתיות אל נכסי סיכון ולתנועות הון אל מדינות מהירות צמיחה. כתוצאה מכך עלו בחדות התשואות על האג"ח הממשלתיות, התחזקו המטבעות של משקים מהירי צמיחה ונרשמו עליות בשערי המניות. האינפלציה במשקים המפותחים נותרה נמוכה. הביקושים הגוברים לסחורות העלו את מחיריהן לרמות שיא, שהעלו את האינפלציה במשקים המתפתחים.
הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להותיר את הריבית לחודש ינואר 2011 ללא שינוי ברמה של 2% עקבית עם התהליך ההדרגתי של החזרת הריבית לרמה "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. קצב עליית הריבית אינו קבוע, אלא תלוי בסביבת האינפלציה, בצמיחה במשקים הישראלי והעולמי, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל. ברמת הריבית הנוכחית, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה.
ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר נמוכות למשך זמן רב. על רקע זה, פער הריביות בין המשקים שצומחים מהר יחסית, וביניהם ישראל, למשקים המפותחים, המעודד תנועות הון לטווח קצר שלוחצות לייסוף המטבע המקומי, מהווה אתגר משמעותי לניהול המדיניות.  
צפיות האינפלציה לשנה קדימה הנגזרות משוק ההון ואלו של החזאים ירדו במעט ונכנסו לתוך תחום יעד האינפלציה וכעת הן נמוכות במעט מגבולו העליון. לפי תחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל, צפויה האינפלציה בשנה הקרובה להסתכם ב-2.6% בין היתר, בגלל הייסוף שחל בשקל בחודש האחרון. האינפלציה בהסתכלות ל-12 חודשים אחורנית צפויה להיות מעט מעל הגבול העליון של יעד האינפלציה במרבית שנת 2011 ולחזור לתוך היעד לקראת סוף השנה.  
בחודש האחרון נרשמה התמתנות בעליית מחירי הדירות לצד ירידה בסעיף הדיור במדד המחירים בחודשיים האחרונים, בין היתר, על רקע הצעדים שננקטו על ידי בנק ישראל והממשלה לצינון שוק הנדל"ן, אולם, עדיין מוקדם להעריך אם מדובר בשינוי במגמה. בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוק זה וינקוט בצעדים ככל שידרש כדי לתמוך ביציבות הפיננסית.  
מרבית האינדיקטורים שנוספו החודש תומכים בהערכה שהפעילות הכלכלית במשק הישראלי נמשכת בקצב שנתי של כ-4%. בתי השקעות עדכנו את תחזיות הצמיחה של ארה"ב כלפי מעלה. אולם, משבר החוב בכמה מדינות באירופה עלול להעיב על קצב ההתאוששות של מדינות אלה ומהווה גורם סיכון להמשך הצמיחה במשק הישראלי.  
בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשקים הישראלי והעולמי ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכללם בשוק הדיור.
הפרוטוקולים של הדיונים המוניטריים לקראת החלטת הריבית לחודש ינואר 2011 יפורסמו ב-9/1/2011.
החלטת הריבית לחודש פברואר 2011 תתפרסם ביום שני ב-24/1/2011 בשעה 17.30.