שוק מטבע החוץ בחודש יולי 2013

11/08/2013

לצפייה בהודעה זו כמסמך Word

לנתונים ולגרפים

 

 

התפתחות שער החליפין   התחזקות השקל  מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם.
במהלך חודש יולי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 1.4%, מול האירו השקל נחלש בשיעור של כ- 0.2%;  מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.8%.
בעולם, הדולר נחלש ביולי מול רוב המטבעות – בכלל זה בכ- 1.8% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 1.7% מול האירו ובכ- 1.2% מול היין היפני.
 

תנודתיות שע"ח
– ירידה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין -  ירדה החודש בכ-0.3 נקודות אחוז ועמדה בסוף יולי על  7.3%, בהשוואה ל-7.6% בחודש יוני.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה ועמדה בסוף יולי על 9.6%, בהשוואה ל-9.9% ביוני.
סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש יולי ברמה ממוצעת של 11.1%  ו- 10.0% בהתאמה, בהשוואה ל- 11.4% ו-10.3% בהתאמה בחודש יוני.

נפח המסחר בשוק המט"ח
– ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע, בעיקר כתוצאה מירידה בחלקם של תושבי חוץ בעסקאות המרה ובעסקאות החלף.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יולי הסתכם בכ-83.5 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-85  מיליארד בחודש יוני. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 10.5% בחודש יולי ועמד על כ- 3.8 מיליארדי דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יולי בכ-33 מיליארד דולר בהשוואה לכ-36 מיליארד דולר ביוני. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד ביולי בכ-15.5% בהשוואה לחודש יוני. במהלך חודש יולי רכש בנק ישראל  255 מיליון דולר בעסקאות המרה[1]  כחלק מתכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יולי בכ- 8.5 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש יולי ירד בכ- 13% בהשוואה ליוני ועמד על כ- 385 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש יולי בכ- 46 מיליארד דולר, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ- 6% כתוצאה מירידה של כ- 23% בנפח הפעילות של תושבי חוץ במכשיר זה.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד החודש בכ-7 נקודות האחוז ועמד בסוף יולי על כ- 33.7%: ירידה של כ- 10 נקודות האחוז נרשמה ביולי בחלקם של תושבי חוץ בעסקות החלף.

[1] נתון זה מבטא עסקאות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה בהכרח לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח. המשקף את העסקאות לפי תאריך ערך.
 
 

לוחות ותרשימים

 

 11-08-2013-1.png

11-08-2013-2.png

11-08-2013-3.png

11-08-2013-4.png
11-08-2013-5.png

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
 
11-08-2013-6.png

1
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2
ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3
כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4
סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5
הקרנות המוחלפות בעסקאות Cross Currency Swap יחושבו, לצורך הנפח, כרגל אחת בלבד במקרים בהם הרגליים מקזזות זו את זו.